Torba yasa Anayasa Mahkemesinde

25.04.2011

CHP Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ?nin  ?6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?un iptali için Anayasa Mahkemesine Açılan dava dilekçesi ile ilgili Basın Açıklaması


TORBA YASA ANAYASA MAHKEMESİNDE

CHP, TBMM?de kabul edilen 250 maddelik Torba Yasanın 17 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Açılan dava ile 6111 sayılı Torba Yasanın iptal edilmesi istenen maddeleri şöyle;

? 40 ıncı maddesi; Bir ay içinde 30 günden az çalıştırıldığı ve dolayısıyla 30 günden az ücret ödendiği beyan edilen sigortalıların, 30 günden az çalıştığını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şartını ortadan kaldıran düzenleme;

? 53 üncü maddesi; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine eklenen, banka, sigorta ve özel reasürans şirketlerinin kurdukları ?emeklilik ve sağlık yardım sandıklarının? yükümlülüklerini ortadan kaldıran düzenleme;

? 64 üncü maddesi; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesini değiştiren ve işletmelerde meslek stajı yapan öğrencilere halihazırda ödenen aylık 239 TL?yi, yirmiden fazla personel çalıştıran işyerlerinde 189 TL?ye, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde ise 94,5 TL?ye düşüren düzenleme;

? 67 nci maddesi; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna eklenen ek 2 nci maddesiyle, ?slikozis? hastalarına aylık bağlanmasını üç aylık başvuru şartıyla sınırlayan ve dolayısıyla üç ay içinde başvuramayanlar ile üç aydan sonra slikozis hastası olacaklara aylık bağlanmamasını öngören düzenlemenin ?üç aylık süre içerisinde? ibaresi,

? 98 inci maddesi ile 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddesinin,

? 101 inci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi; Devlet memuriyeti yapmamış olanların Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Başkan kadrolarına getirilmelerini öngören düzenleme;

? 115 inci maddesi; 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesiyle, memurları 6 aylık süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevle görevlendirilmesini öngören düzenleme;

? 133 üncü maddesi; 3996 sayılı Kanunun 12 nci maddesine eklenen ?yap-işlet-devret modeliyle yapılacak projelerin müşavirlik hizmeti alımlarını? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkaran düzenleme,

? 166 ncı maddesi; İl özel idarelerinde sürekli işçi kadrosunda çalışanların Karayolları Genel Müdürlüğüne, Belediyelerde sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne devrini öngören düzenleme;

? 169 uncu maddesi; Hazine Müsteşarlığının DFİF?in (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kullanımına ilişkin görevlerini Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına devreden düzenleme,

? 177 nci maddesi; ?Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu?nun kömür alımlarını Kamu İhale Kanununa tabi olmadan? yapılmasını öngören düzenleme,

? 179 uncu maddesi; TOKİ Başkanlığı tarafından yapılacak okul, hastane, öğrenci yurdu vb. yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamından çıkaran düzenleme;

? 206 ncı maddesi ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendine eklenen (3) numaralı ek bendindeki, ?Ancak, başvurulardan birinde depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının mülkiyetinin lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortaklarına ait olması ve/veya depolama faaliyetinin yapılacağı sahada yer alan taşınmazların asgari yarısının üzerinde lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi ve/veya ortakları adına depolama faaliyetinde bulunma imkanı verecek kullanma ve/veya irtifak hakkı ve benzer izinlerin tesis edilmiş olması halinde bu başvuru kabul edilir; diğer başvurular reddedilir.? cümlesinin;

? 208 inci ve 209 uncu maddesi; Mazbut vakıfların vakıf evlatlarına ödeyeceği galle (Gelir) fazlasını 5 yılla sınırlayan ve açılmış davaları ortadan kaldıran düzenleme,

? Geçici 2 nci maddesi; Kamulaştırmasız el koymaları yasal hale getiren ve açılmış davaları ortadan kaldıran düzenleme;

? Geçici 17 nci maddesi; Kapatılan siyasi partilerin hazineye olan borçlarının yüzde 50?sinin silinmesi ve faize bir sınır getirilmesine ilişkin düzenleme;

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.