Sulama birliklerinin Sayıştay denetiminden çıkarıldığına ilişkin açıklaması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
73?üncü Birleşim
3 Mart 2011 Perşembe


..
2.- Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/873) (S. Sayısı: 621) (x)
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.16
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)
----- 0 -----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73?üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
Tasarının 2?nci maddesi üzerinde Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Paksoy.
Sayın Hamzaçebi, sisteme girmişsiniz ama?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? 60?ıncı maddeye göre kısa bir söz talebim var Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Buyurun.
IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)
6.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi?nin, sulama birliklerinin Sayıştay denetiminden çıkarıldığına ilişkin açıklaması
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tasarının biraz önce konuşulan maddesinde yapılan düzenleme doğru bir düzenleme değil. Önerge doğru bir konuyu önermektedir. Hâlen yani gerek bu yıl kabul edilen ve yürürlüğe giren Sayıştay Kanunu?na göre gerek yeni Sayıştay Kanunu?nun yürürlüğü öncesindeki eski Sayıştay Kanunu?na göre birliklerin hesapları Sayıştay tarafından denetlenir. Bu hükümle Sayıştay tarafından zorunlu olarak yapılması gereken denetim isteğe bağlı hâle getirilmekte, âdeta sulama birlikleri Sayıştay denetimi dışına çıkarılmaktadır. Komisyon ve Hükûmet ?Önergeye katılmıyorum.? dedi. Ancak bu şekliyle yasalaşırsa, önerge kabul edilmezse sistemde önemli bir gedik açılmış olacaktır. Yanlış yapılmaktadır.
Ben bunu, Sayın Başkanın ve Genel Kurulun takdirine sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.