Köy evlerine kesilen cezalarla ilgili farklı bir uygulama düşünyor musunuz?

TRABZON MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
KAÇAK YAPILARA KESİLEN CEZALARA İLİŞİN
SORU ÖNERGESİ

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda yer alan soruların Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından Anayasa?nın 98?inci ve TBMM İçtüzüğü?nün 96 ve 98?inci maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.03.2011
  

                                                                                                                                                             M. Akif HAMZAÇEBİ
                                                                                                                                                             Trabzon Milletvekili

 

03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42?nci maddesinin (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) ilk iki fıkrası aşağıdaki şekildedir:
?Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.
Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ? idari para cezaları uygulanır:?
Anılan hükümler uyarınca 20-30 yıl önce günün şartlarında yapılmış olan köy evlerinin genişletilmesi ve/veya üzerine kat çıkılması şeklinde yapılan yapılara da cezalar kesilmekte, bu cezalar ilave yapının değil tüm yapının metrekaresi üzerinden kesilmektedir. Bu durum cezaların, geçimini tarımla sağlayan köylülerin ödeme gücünü aşan miktarlarda olmasına yol açmaktadır. 
Bu bağlamda;
1. Söz konusu cezaların kesilmesinde köy evlerine ilişkin olarak farklı bir uygulama yapılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
2. 20-30 yıl önce yapılmış köy evlerinin genişletilmesi ve/veya üzerine kat çıkılması şeklinde yapılmış olan yapılara ceza kesilmesi halinde yapının yeni olan bölümüne ilişkin bir ayırım yapılarak eski yapıların cezadan muaf olması ve eski yapılar için daha önce tahakkuk ettirilmiş olan cezaların silinmesi yönünde bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.