Bu 'gasp' değil midir?

TRABZON MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
DON AFETİ ZARARLARININ KARŞILANMASI
İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıda yer alan soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından Anayasa?nın 98?inci ve TBMM İçtüzüğü?nün 96 ve 98?inci maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.03.2011
  


         M. Akif HAMZAÇEBİ
         Trabzon Milletvekili


2004 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşanan don afeti nedeniyle yaklaşık 300.000 ton miktarında ürün kaybı olmuş ve bölge yine yaklaşık olarak 1 katrilyon lira tutarında bir gelir kaybına uğramıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın çalışmalarında ise Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde toplam 135.236 çiftçinin 626 trilyon liralık zararı tespit edilmiş ve bu zararın yüzde 47,5?i olan 297.6 trilyon liranın ödenmesi kararlaştırılmıştır. Çiftçilere ödenmesi planlanan miktarın 2004 yılında %15, 2007 yılında %15, 2008 yılında %7 ve 2009 yılında %7?si olmak üzere toplam %44?ü ödenmiştir. Hali hazırda 2009 yılında yapılan ödemeden sonra geriye ödenmesi gereken nakdi yardım miktarı 169.222.866,37 TL?dir. Yani toplamda don afetinden zarar görmüş çiftçilere ödenmesi gereken zararın yüzde 66?sı ödenmemiştir.
Her ne kadar 2009 Merkez Bütçe Kanunu?nun E Cetvelinin 45. maddesinde ?20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun kapsamında 2004 yılında meydana gelen tabii afetler nedeniyle çiftçilere yapılacak yardım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 17.01.00.62-10.9.9.00-1-05.4 tertibinde yer alan ödenekle sınırlıdır. Mevcut ödenekle yapılan yardım tutarlarından sonra başkaca bir ödeme yapılmaz. Söz konusu ödemelerin yapılmasına müteakip bu kapsamdaki yardımlara ilişkin işlemler tamamlanmış sayılır ve bu yardıma ilişkin başkaca talepte bulunulamaz.? hükmü yer almaktaysa da Anayasa?ya göre bütçe kanunları sadece ilgili oldukları bütçe yılında uygulanabileceğinden 2010 ve 2011 yıllarında bu hükme dayanılarak ödeme yapılamayacağını iddia etmek mümkün değildir.
 Aradan geçen 7 yıllık süreyi de göz önüne alarak, don afetinden zarar gören çiftçilerin zararlarının ödenmesi, gecikmiş ödeme nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ödemeleri kanuni faiz oranında hesaplanmış faiz oranıyla birlikte ödemeyi düşünüyor musunuz? 
 Ödemeyi düşünmüyor iseniz bu davranışın bir ?gasp? olduğu düşüncesine katılıyor musunuz?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.