Hamzaçebi, Fiskobirlik'in Hazine'den alacağını sordu

TRABZON MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
FİSKOBİRLİK
İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından Anayasa?nın 98?inci ve TBMM İçtüzüğü?nün 96 ve 98?inci maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.03.2011          

                                                                                                                                                              M. Akif HAMZAÇEBİ
                                                                                                                                                              Trabzon Milletvekili

 

16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı?nın 3?üncü maddesi ?Yapılacak depo bazındaki satış ihaleleri ile 31.08.2004 tarihine kadar Fiskobirliğe ait depolardaki 2001 yılı ürünü kabuklu fındıkların tamamının satışa sunulmuş olması ve 31.07.2004 tarihine kadar Fiskobirliğin 01.05.2000 tarihinden sonra kullandığı DFİF kredi borcuna mahsuben en az 70 Trilyon TL.'nin T.C. Ziraat Bankası nezdinde bulunan DFİF Gider Hesabına aktarılması kaydıyla, 31.08.2004 tarihinden itibaren, satış yöntemi ile değerlendirilemeyen 2001 yılı ürünü kabuklu fındığın yağlığa ayrılması ve diğer yöntemlerle değerlendirilmesi işlemlerine başlanır ve söz konusu işlem 30.06.2005 tarihine kadar bitirilir. Bu tarihten sonra yapılacak değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak doğacak zararlar, bu Karar kapsamında mahsuba konu edilmez.
Söz konusu satılamayan fındıkların, yağlığa ayrılması ve diğer yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin % 80'i, her ay sonu itibarıyla Fiskobirlik tarafından, Fiskobirliğin 01.05.2000 tarihinden sonra kullandığı DFİF kredi borçlarına mahsuben T.C. Ziraat Bankası nezdinde bulunan DFİF Gider Hesabına aktarılır. Yağlığa ayırma ve benzeri yöntemlerle değerlendirmeye ve bunlardan gelir elde etmeye ilişkin her türlü belge Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.? şeklindedir.
Bu kapsamda Fiskobirlik 01.05.2000 tarihinden sonra kullandığı DFİF kredi borçlarına karşılık 235.026.920 TL.yi DFİF gider hesabına aktarmıştır. Hazine, bu miktardan sadece 181.529.084 TL.?lik miktarı mahsup etmesi gerekirken aktarılan paranın tamamını mahsup etmiştir. Bu nedenle 53.497.836 TL?lik miktar haksız bir şekilde Hazine tarafından Fiskobirlik aleyhine mahsup edilmiştir.
Fiskobirlik?in Şubat 2011 itibariyle üreticilere, TMO?ya ve çalışanlarına borçları  ile diğer borçları toplamı 88.702.943 TL.dir. Fiskobirlik?in toplam borçlarının %60?ına karşılık gelen söz konusu 53.497.836 TL.nin ve yasal faizinin Hazine?den Fiskobirlik?e geri ödenmesi hususunda bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.