TOKİ'nin bugün ne yaptığını, kaynaklarını nasıl harcadığını kimse bilmemektedir

11 Şubat 2011 Cuma
?
 
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 15.41
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER : Murat ÖZKAN (Giresun), Fatih METİN (Bolu)
-----0-----

 

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64?üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
606 sıra sayılı Kanun Tasarısı?nın 180?inci maddesi üzerinde verilen aynı mahiyetteki iki önergenin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Nalcı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı ve teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İç Tüzük?ün 87?nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür.
İç Tüzük?ün 91?inci maddesine göre de yeni bir madde olarak görüşülmesine, komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde görüşme açılır ve bu maddede, belirtilen sayıda önerge verilebilir.
Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.
Şimdi, önergeyi okutuyorum:
                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
606 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki yeni çerçeve maddenin 183 üncü madde olarak eklenmesini ve sonraki maddelerin buna göre sıralanmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Elitaş                                Suat Kılıç                          İhsan Koca                      Kayseri                                              Samsun                           Malatya
                   Öznur Çalık                                Durdu Mehmet Kastal
                      Malatya                                            Osmaniye
MADDE 183- 4734 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (c) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ?toplu konut projelerinde? ibaresi ?projelerde? olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN ? Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Sivas) ? Sayın Başkan, salt çoğunlukla Komisyonumuz çalışmalara?
BAŞKAN ? Lütfen ellerini kaldırırlarsa sayın üyeler?
HASAN ANGI (Konya) ? 23 kişiyiz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.
HASİP KAPLAN (Şırnak) ? Sayın Başkan, söz istiyorum.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Emin Haluk Ayhan konuşacak.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, biz de söz istiyoruz.
BAŞKAN - ?
BAŞKAN ? Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki yüz kırk yedi maddelik torba kanun tasarısında TOKİ?yi teşvik eden bir maddenin olmamasına ben şaşırmıştım, nihayet bu şaşkınlığım Hükûmet tarafından giderildi ve TOKİ?yi teşvik eden bir madde buraya konuldu.
Tabii, TOKİ?yi teşvik ediyor da ne yapıyor maddeye bakmak gerekir. Bizim Kamu İhale Kanunu?muz toplu konut projeleri için özel bir hüküm öngörmüştü ve ülkenin toplu konut ihtiyacını dikkate alarak bu konularda Toplu Konut İdaresini Kamu İhale Kanunu?nun belirli kurallarından muaf tutmuştu. Bu güzel bir şey, ülkenin konut ihtiyacı varken TOKİ?yi bürokrasiye, kurallara boğmak doğru değil.
Bu getirilen önergeyle ne yapılıyor? Burada toplu konut ihtiyacının, toplu konut inşaatının ötesine gidilerek TOKİ?nin devlete yapmış olduğu birtakım kamu binaları nedeniyle Kamu İhale Kanunu?nun kurallarından istisna edilmesi getiriliyor.
TOKİ bugün amacından önemli ölçüde uzaklaştırılmış, kamunun, devletin işlerini yapan bir inşaat birimine dönüştürülmüştür, âdeta Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla rekabet eden, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının işlerini kendine alan ve bu konuda Sayın Başbakan veya Hükûmet tarafından özel bir şekilde teşvik edilen bir kuruma dönüşmüştür. Karakol yapıyor, hastane yapıyor, yol yapıyor, köprü yapıyor, diğer kamu binalarını yapıyor? Bu inşaatların yapımı için yani söz konusu kamu binalarının yapımı için bizim sistemimizde olan birtakım kurallardan TOKİ muaf olacak. Nedir bu kurallardan bir tanesi? Güzel bir kuraldı, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti döneminde geldi bu. Eskiden hükûmetler ödenek olmadan ihaleye çıkıyordu ve Türkiye bir proje mezarlığına dönmüştü, bitmeyen işler vardı. Kural geldi, dendi ki: ?Artık ödeneği olmadan herhangi bir işe girişilmeyecek.? Peki, bu önerge ne diyor? ?Ödeneği olmadan artık işler yapılabilir.? diyor. Önemli değil, nasıl olsa TOKİ gibi bir kurum var elimizin altında. Başka? Kamulaştırma, mülkiyet, arsa tahsisi, imar işlemleri gibi konularda çeşitli kurallar TOKİ?nin söz konusu işleri yani kamu inşaat projeleri için uygulanmayacak. Yine, söz konusu kamu hizmet binalarının yapımında ÇED raporu aranmayacak.
Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; TOKİ bu Hükûmet döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde olağanüstü ölçüde teşvik edilmiş ve kurallardan müstesna tutulmuş bir kurumdur. TOKİ?nin bugün ne yaptığını, kaynakları nasıl harcadığını hiç kimse bilmemektedir çünkü Sayıştay denetimi yoktur. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kamunun harcama kurallarından müstesna bir şekilde ancak denetleyebiliyor. Denetleme sonuçlarını bir rapor olarak KİT Komisyonuna sunuyor, KİT Komisyonunda tabii ki bunlar herhangi bir şekilde bir işlem de görmüyor, daha doğrusu görüşülüyor belki ama sonuçta yaptırımlar uygulanmıyor. Bir kamu kurumunun harcaması gibi, Sayıştay TOKİ?yi denetleyemiyor. ?Burada fazla harcama yapmışsın, bu harcamayı geri al, yoksa sen sorumlusun.? diyemiyor Sayıştay veya Yüksek Denetleme Kurulu TOKİ?ye.
Öte taraftan, TOKİ yurt dışı çıkış harcını kullanıyor. Öte taraftan, TOKİ hazine arazilerini bedelsiz olarak Millî Emlakten devralabiliyor; yine bedelsiz olarak Arsa Ofisinden çok büyük bir arazi stokunu devraldı. TOKİ?nin bunları ne yaptığını bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyor, temeller atılıyor, Sayın Başbakan TOKİ?nin konut teslim törenlerini siyasi bir şova dönüştürüyor, TOKİ kaynaklarıyla orada Adalet ve Kalkınma Partisinin reklamları yapılıyor. Evet, böyle bir kuruma Hükûmetin partizanlık yapmak için ihtiyacı var, onun için Sayıştay denetimine tabi tutulmuyor. Onun için, Hükûmet fütursuz bir şekilde TOKİ?nin konut inşatlarını ve konut teslim törenlerini siyasi bir şova çevirebiliyor, bunlardan kaçınmıyor.
Bu işleri iyi yapıyor mu? Konut işini işi yapıyor mu? Evet. Sizin Hükûmetiniz, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde, konut üretiminde sayısal olarak bir artış var, rakamlar bunu gösteriyor. Peki, üretilen konutlardan, bu konutu teslim ettiğiniz, sattığınız vatandaşlarımız mutlu mu? Hayır, mutlu değil. Sorun, etrafınızda TOKİ?nin kooperatiflerine girip TOKİ?den konut alan kamu çalışanlarına, özel sektör çalışanlarına sorun: ?Aldığınız konutlardan memnun musunuz?? ?Memnunum? diyen insan sayısının çok az olduğunu göreceksiniz. Bunu, TOKİ?nin kendisi de itiraf ediyor. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarına girmiş olan TOKİ?nin bir memnuniyet araştırması var, 2008 yılı raporu Yüksek Denetleme Kurulunun. TOKİ, vatandaşlara yani TOKİ?den konut alanlara sormuş, sorular şunlar:
?Kullanılan malzemenin kalitesi sizin beklentilerinizi karşılıyor mu?? Verilen cevapların yüzde 76,5?i ?Hayır, karşılamıyor.? kalan yüzde 23,5 ?Evet, karşılıyor.?
?Tuvalet, banyo ve mutfak kullanılabilir ve kalite açısından uygun mudur?? Konut alanlara sormuş TOKİ. Ne demiş alanlar? Yüzde 66,5?i ?Hayır; tuvaletler, banyolar kalitesiz ve kullanıma uygun değil.?
Bir diğer soru: ?Balkonlar yeterli ve kullanıma uygun mu?? Yüzde 61,2?si ?Hayır, uygun değil.? diyor.
Bir konuda, TOKİ?den konut alanlar ?evet?i fazla olarak söylüyor, o da şu: ?Konuta yerleştikten sonra sıhhi ve elektrik tesisatıyla ilgili herhangi bir tamirat yapılması ihtiyacı var mıdır?? Burada TOKİ ?evet? alıyor, yüzde 70 oranında ?Bu konutun tamirata ihtiyacı vardır.? cevabını alıyor.
Ne beklenir şimdi TOKİ?den? Böyle bir memnuniyet araştırması sonucunda çıkan sonuçlar nedeniyle TOKİ, konut politikasını gözden geçirmelidir, değil mi? ?Nerede eksiğim var, bunu düzelteyim. Tüketiciye, vatandaşa layık olayım. Onlardan aldığım paranın hakkını, karşılığını onlara vereyim.?
TOKİ ne yaptı? TOKİ bunun yerine hemen birtakım başka kurumlar bularak, ısmarlama birtakım memnuniyet araştırmalarına girişerek bu tabloyu tersine çevirmeye çalışıyor. Bu tablo değişmez, tablo budur. TOKİ, kendisine verilen kaynakları hoyratça kullanan, âdeta bir imparatorun, bir kralın, bir padişahın? ?Padişahın? demeyeceğim, padişahların tabi olduğu kurallar vardı yani keyfî olarak Osmanlı padişahları da harcama yapmazdı. Fatih Kanunnamesi?nden bu yana Osmanlının harcama kurallarını düzenleyen ve bizim, cumhuriyet kurulurken kurduğumuz kamu mali yönetimine esas olan kurallar vardı. Padişahlar bile böyle davranmıyordu, sorgusuz sualsiz harcama yapmıyordu.
TOKİ ne yapıyor? TOKİ, verilen arazileri emanet bir görevin kendisine verilmiş olması gibi bir anlayışla değerlendirmiyor. Kamuda görevler emanet görevlerdir, bu görevler milletindir. Millet bu emaneti seçimlerle ehline vermek istiyor. Esas olan, bunu milletin kararına uygun bir şekilde kullanmaktır ama TOKİ bu arazileri adrese teslim bir şekilde ihale konusu yapmaktan çekinmiyor. Bu, adrese teslim ihale konularını bu kürsüden birkaç kez dile getirdim. Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarında birkaç kez dile getirdim örneklerini vermek suretiyle. Hiçbir sayın bakan, hiçbir yetkili çıkıp da ?Hayır, o dediğiniz ihaleler adrese teslim ihaleler değildir.? diyememiştir. O adrese teslim ihalelerde TOKİ suçüstü yakalanmıştır ve son aşamada bizim çıkışlarımız üzerine iptal etmek zorunda kalmıştır.
Şimdi, TOKİ kapalı kutusuna bir karanlık alan daha ekleniyor. TOKİ bu düzenlemeyle birçok kuraldan muaf tutuluyor, TOKİ?nin ne yapacağını bilemiyoruz, TOKİ sorgusuz sualsiz, keyfî bir şekilde harcama, ihale yapabilmektedir. Yapılması gereken, TOKİ?ye bu tür muafiyetleri vermek değil, diğer kamu kurumlarının tabi olduğu harcama denetimine Sayıştay tarafından tabi tutulmasının sağlanmasıdır, TOKİ?nin hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır. O nedenle, bu önerge hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun olumsuz oy kullanacağını buradan ifade ediyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Turgut Dibek, Kırklareli Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.