Sorun, birbirimizle iletişim kurma, farklılıklarımızı muhafaza ederek ortak bir yaşamı gerçekleştirme sorunudur

10 Şubat 2011 Perşembe

BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 19.49
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)
______0______

 

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63?üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.
Sayın milletvekilleri, önceki oturumda yaşananlar üzerine siyasi parti grup başkan vekillerimizin bir açıklama talebi olmuştur. Kendilerine sırasıyla söz vereceğim.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.
Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üç haftadır devam etmekte olan torba yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin akşam saatlerindeki oturumunun bir tartışma ortamına dönüşmüş olmasından eminim hepimiz üzüldük.
Demokrasi, farklılıklarımızın özgürce ifade edilebildiği, özgürce yaşandığı ve yine bu farklılıklar arasında en geniş uzlaşmanın arandığı rejimin adıdır. Sorun, birbirimizle iletişim kurma, farklılıklarımızı muhafaza ederek ortak bir yaşamı başarma, ortak bir yaşamı gerçekleştirme sorunudur. Başarmamız gereken budur. Farklılıklarımızı, bu farklılığın ötesine taşımak, bir ayrışmanın veya tartışmanın, derin tartışmaların unsuru olarak görmek doğru değil, bunlar bize zaman kaybettirir.
Yine, demokrasi, sivil toplumun en güçlü olduğu rejimin adıdır. İleri demokrasilerde, gelişmiş demokrasilerde sivil toplum son derece güçlüdür. Sivil toplum iknaya dayanır, sivil toplum uzlaşmaya dayanır. Sivil toplum karşısında devlet vardır, devletin güçleri vardır. Devletin gücünü hissettirmeye kalkıştığı yerde yani daha doğrusu sivil toplumu dikkate almadığı yerde demokrasi zayıflar. Biz, buradaki görüşmelerde sadece kendi siyasal tabanımızı, bizim partilerimize oy veren, kendi siyasi partilerimize oy veren vatandaşlarımızı değil, bütün toplumu ikna etmenin çabası içinde olmalıyız veya toplumun çok geniş bir kesimini ikna etmenin çabası içinde olmalıyız.
Vatandaşlarımız bizi izliyor, başarmamız gereken, yapmamız gereken budur. Bunu yaparsak demokrasi kazanır, Türkiye kazanır. Aksi takdirde belki çok sınırlı kesimler bu tartışmalardan, bu tip görüşmelerden mutlu olabilir ama toplumun çok büyük bir kısmının bu tip tartışmalardan mutlu olmadığını düşünüyorum. Umuyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu başaracaktır, bunu başaracak kadrolar buradadır.
Bütün milletvekillerimiz milletin oylarıyla buraya gelmiştir, milletin temsilcileridir. Hiçbir temsilcinin, hiçbir milletvekilinin diğerine kıyasla bir üstünlüğü yoktur, hepimiz vatandaşı temsil ediyoruz. Vatandaşımız da bizi izliyor, biz de vatandaşlarımızı burada ikna etmek zorundayız. Ne kadar ikna edersek demokrasiyi o kadar daha ileriye taşımış oluruz.
Ben bu düşüncelerimi ifade ederek sözlerimi sonlandırıyorum. Hepinizi saygıyla sunuyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)
 ?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.