Sayın Saffet Kaya'ya cevaben

8 Şubat 2011 Salı

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKCİ (Konya), Fatih METİN (Bolu)
-----0-----


BAŞKAN ? Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61?inci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz Ardahan iline yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen Ardahan Milletvekili Saffet Kaya?ya aittir.
?
SAFFET KAYA (Devamla) ? Peki efendim, teşekkür ediyorum.
Saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı konuşmasında, Doğu Anadolu Bölgesi?ne yapılan hizmetlerden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının rahatsız olduğu yönünde bir değerlendirme yapmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna sataşma bulunmuştur. Bu nedenle, izninizle, İç Tüzüğün 69?uncu maddesine göre kürsüden söz istiyorum efendim.
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi, sataşma nedeniyle üç dakika söz veriyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada konuşan Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Milletvekili, Doğu Anadolu Bölgesi?ne Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin yapmış olduğu birtakım icraatlar, yatırımlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının rahatsız olduğu, mutlu olmadığı yönünde bir değerlendirme yaptı.
SAFFET KAYA (Ardahan) ? Doğru.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Milletvekilinin kendi bölgesine yönelik olarak kendi partisini, hükûmetini koruyucu, kollayıcı değerlendirme yapmasını hoş görmek isterim, ama bu hoşgörüyü, aslı astarı olmayan bir iddiaya dayandırmak suretiyle ifade etmesini yadırgadığımı ve bu ifadenin gerçeklere aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum.
Sayın Başbakan, gittiği birçok yerde sayısız tesisi hizmete açtığını ifade ediyor, altmış dokuz tesis, otuz tesis, kırk tesis, elli tesis gibi. Nitekim, Doğu Anadolu Bölgesinde Ardahan?da Sayın Başbakanın açılışını yaptığını ifade ettiği tesislerden bir tanesinin, yerinde inceleme yapan milletvekilimiz tarafından bir istinat duvarı olduğu anlaşılmıştır. Konu bu şimdi.
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) ? Evet, doğru.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Siz, gelip, bu iddiaya, bu tespite yönelik bir açıklama yapabiliyor musunuz? Sayın Başbakanın Ardahan?da açtığı tesisler arasında, açtığını iddia ettiği tesisler arasında istinat duvarı var mıdır, yok mudur?
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) ? Tesisin ismini söyle.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Üç tane menfez yapılmış, üç tane menfezin söz konusu tesisler arasında yeri var mıdır, yok mudur? Telekom binalarının yapılması, Telekom binalarının onarılması, Sayın Başbakanın hizmete açtığı tesisler arasında var mıdır, yok mudur? Şimdi bunlar tesis midir değerli milletvekilleri? İstinat duvarı, bina onarımı, menfez.
Biz, Sayın Başbakanın açtığını iddia ettiği bütün tesisleri inceliyoruz. Biz, tesis açılmasından mutlu oluruz, yeter ki yatırım yapılsın, yeter ki istihdam alanları açılsın, yeter ki işsizler iş bulsun. Gerçek budur.
Sayın Başbakan, yatırım yapmayan bir ekonomide, büyümeyen bir ekonomide bir işsizlik rekorunun sahibidir. Türkiye?de işsiz sayısı 2002 yılında 2 milyon 464 binden şimdi 3 milyona çıkmıştır. İş aradığı hâlde iş bulma umudunu kaybettiği için İŞKUR?a kayıt yaptıramayan insanların sayısı 1 milyon artmıştır. Resmî işsiz sayısı, düzeltilmiş rakamlarla birlikte 2,5 milyondan 5 milyona çıkmıştır. Siz gelin bunun açıklamasını yapın. Bunun açıklamasını yapabiliyorsanız ben sizi tebrik edeceğim.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.