Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 44'üncü bölümü üzerinde

13 Ocak 2011 Perşembe

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.07
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Gülşen ORHAN (Van)
---0---


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51?inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
?
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) ---- (Devam)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?
Böylece 43?üncü bölümde yer alan maddelerin oylaması tamamlanmıştır.
44?üncü bölüm 1291 ila 1320?nci maddeleri kapsamaktadır.
Bölüm üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ konuşacaktır.
Buyurunuz Sayın Bozdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederiz Sayın Bozdağ.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi.
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı?nın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra kabul edilecek 1535?inci maddeyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kabul edilmiş olacak ve yaklaşık elli dört yıldır yürürlükte olan bir yasanın yerine yeni bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye?ye, Türk toplumuna sunulmuş olacaktır. Yasanın 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini dikkate alırsak, elli beş yıl uygulamada kalmış olan veya önümüzdeki yılı da dikkate alırsak kalacak olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu devrini tamamlamış olacak ve yerine yeni bir kanun yürürlüğe girmiş olacaktır.
Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihî bir maratonu gerçekleştirdi. Önce 1926 yılından beri yürürlükte olan Borçlar Kanunu yerine yeni bir kanunu kabul etti, ardından yine 1920?li yıllardan beri yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu?nu kaldırarak yerine Hukuk Muhakemeleri Kanunu?nu kabul etti, bu akşam Türk Ticaret Kanunu kabul ediliyor ve bunlara ilişkin iki uygulama kanununu da dikkate alırsak toplam beş kanun bir paket olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş olacak.
Tabii ki bu kadar çok sayıda kanun ve bu kadar binlerce maddeden, 2 bin küsur maddeden oluşan bir paket, yaklaşık 3 bin maddelik bir paket dikkate alındığında, bu maddeler içersinde bütün siyasi partilerin hepsine birden uzlaşmayla katılmadığı, katılamadığı, bazı siyasi partilerin farklı görüşleri oldu. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisinin farklı görüşlere sahip olduğu maddelerin, müesseselerin olması da son derece normaldir.
Görüştüğümüz Türk Ticaret Kanunu Tasarısı?nda da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak katılmadığımız, yeterince iyi bulmadığımız, iyileştirilmesine ihtiyaç duyduğumuz maddeler de var ancak kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak biz bu rezervlerimizi, görüşlerimizi ikinci plana attık ve kanunun kabulünden itibaren önümüzde olacak olan yaklaşık bir buçuk yıllık süre içerisinde bunların da düzeltilebileceği, telafi edilebileceği görüşünü de ifade ederek biz bu yasaların kabulü yönünde oy kullandık. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı?nda da görüşümüz bu yöndedir. Bu yönde oy kullanacağımızı ifade etmek isterim.
Şimdi, bu tasarının kaldıracağı 6762 sayılı Kanun 1957 yılından beri yürürlüktedir. O Kanun?un hazırlanmasında Almanya?dan Türkiye?ye gelmiş ve Türkiye?de İstanbul ve Ankara üniversitelerinde tam on dokuz yıl hizmet vermiş olan Profesör Doktor Ernst Hirsch?in çok büyük hizmeti, emeği vardır. 1943 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş, Türkiye?ye hizmet etmiş bir Alman?dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye?de yaşamıştır. Ne gariptir ki onun hazırladığı o zamanın Türk Ticaret Kanunu Tasarısı da üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra, 1956 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 1 Ocak 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Elli dört-elli beş yıldır ticaret hayatımıza, ekonomik ilişkilerimize yön veren, bunun çerçevesini çizen bir kanun. Dönemi için son derece modern teknikler, modern yöntemler kullanan, modern müesseseler getirmiş olan bir kanunun zaman içerisinde ihtiyaçların gerisinde kalması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin gerisinde kalması normaldir.
Hukuk, bir süreçtir. Hukuk, hiçbir zaman statik değildir, dinamiktir. Hukukun kaynağı insanların, toplumların ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar değişirse hukuk kuralları da buna ayak uydurmak zorundadır, değişmek zorundadır.
Şimdi, bir büyük birikim bu tasarıyla telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu tasarının getirdiği çok güzel müesseseler var. Bunu hazırlayanlara, buraya getirenlere teşekkür etmek gerekir. Örneğin, tek kişilik anonim şirket Avrupa Birliği direktiflerinde yirmi yılı aşkın bir zamandır olmasına rağmen Türkiye?ye daha bu tasarıyla girmektedir. Bu, çok geç kalmış bir düzenlemedir. Hem sermayenin tabana yayılması hem küçük şirketlerin, KOBİ?lerin büyüyebilmesi için gerekli olan bir müessese tek kişilik anonim şirket; çok önemli bir düzenleme. Şirketin kendi hisselerini satın alması yönünde yapılan düzenlemeler, bu yönde daha esnek bir yaklaşım. Bunların hepsi çok güzel düzenlemeler.
Birçok olumlu düzenlemeyi sayabiliriz ama bunun yanında, sorunlu olarak gördüğümüz birkaç düzenlemeyi de ifade etmek isterim:
Biraz önce, 552?nci madde üzerindeki bir önerge vesilesiyle 552?nci maddedeki izinsiz halka arzlarla ilgili bir sorunu ifade etmiştim; ona tekrar gelmeyeceğim. Umarım önümüzdeki dönemde o maddeyi daha ciddi bir şekilde ele alır, düzeltiriz. Ama bu tasarıda yer alan ve hiç şüphesiz iyi niyetlerle getirilmiş olan işlem denetçisi müessesesi belki bazı şirketlerimizde bir işlem maliyetine, maliyetlerin artmasına neden olabilecektir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bizim ekonomimizde KOBİ çok yaygındır. Ekonomideki şirketlerin yüzde 96?sı, 97?si KOBİ ölçeğindedir ve bu KOBİ ölçekli işletmelerin çok büyük bir kısmı da çok küçük işletmelerdir. Dolayısıyla işlem denetçisi bu işletmelerde bir maliyet artışına neden olabilir. Denetçi olabilecekler yönünde 400?üncü maddede yapılan düzenleme yine şirketlerimize belki bir maliyet getirebilecektir. Bunları göz önüne almalıyız.
Ceza hükümleri bir daha ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Biraz sonra gelecek ilgili madde. Ceza hükümleri, uygulamada, pratiğe intikal ettiğinde şirketlerin ?Bu kadar ceza olur mu? şeklindeki bir yakınmasına yol açabilecektir. Hiç şüphesiz kamu kural koyacaktır, şirketler  disipline olacaktır. Şüphesiz kanuna aykırı işlemlerin birer müeyyidesi olacaktır ancak müeyyidelerle ulaşılmak istenen amaç arasında mutlaka bir denge gözetilmelidir. Sanıyorum ceza hükümlerinde bu denge bazılarında biraz bozulmuş durumda, terazi biraz cezadan yana olayı tartıyor gibi geliyor bana. Bunu ele alıp düzeltmekte yarar var.
Türkiye muhasebe standartlarına ilişkin olarak tasarının 88?inci maddesi ile geçici 1?inci maddesinde yer alan düzenlemeler birbiriyle tam bir uyum içerisinde değildir, mükerrerlikler vardır; onları yeniden ele alıp düzeltmekte, bir daha baştan ele almakta yarar var. Önümüzdeki bir buçuk yıllık süre içerisinde bunları ele alabileceğimizi, düzeltebileceğimizi umuyorum. Daha birçok şey sayılabilir ama bütün bunlar tasarının iyi düzenlemelerini gölgede bırakmamalı, bunu tekrar ifade edeyim, aksi takdirde tasarıyı hazırlayanlara haksızlık etmiş oluruz.
Tasarı uzun bir hazırlık süreci geçirdi, 1999 yılında dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk?ün Adalet Bakanlığında kurduğu Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlama komisyonu bu çalışmayı başlatmıştır. Tasarı 2005 yılında Parlamentoya gelmiştir, 2005 yılına kadar Adalet Bakanlığı nezdinde Profesör Doktor Sayın Ünal Tekinalp ve diğer akademisyenler büyük emek vermiştir, tasarıya karşı görüş ifade eden akademisyenler şüphesiz bu tasarıya katkı vermiştir; onları da saygıyla, teşekkürle burada anmak gerekir. Komisyon üyelerine, herkese, şüphesiz bu emekleri nedeniyle bir selam, sevgi göndermek ve onları saygıyla anmak gerekir. Ancak bir konuyu Daha, izninizle, belirtmek istiyorum. Bu tasarıda önümüzdeki dönemde dikkate almamız gereken bir önemli madde var, tasarının 340?ıncı maddesi. Tasarının 340?ıncı maddesi, anonim şirketlerde esas sözleşmenin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir çerçeveyi çiziyor. Madde diyor ki: ?Esas sözleşme, bu Kanunda anonim şirketlere ilişkin hükümlerden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.? Bu, önemli bir düzenleme.
Mevcut hukukumuz ne diyor? Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu?nun ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu?ndaki sözleşme serbestisi üzerine oturur. Yürürlükteki Borçlar Kanunu?nun 19?uncu maddesi sözleşme serbestisini düzenler. Sözleşme serbestisi, sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin yapılması ve koşullarının belirlenmesi sırasında taraflara serbestçe hareket edebilme olanağını sunan bir serbestidir, bir özgürlüktür.
Anayasa?mızın 48?inci maddesi de sözleşme özgürlüğünü esas almıştır. Bizim hukukumuz bunun üzerine kurulmuştur. Bugüne kadar anonim şirket sözleşmeleri de bu çerçevede şekillenmiştir. Bu, bizim insanımıza, iş adamımıza bir yaratıcılık kazandırmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu yaratıcılık çok güzel müesseseler yaratmıştır, güzel ana sözleşmeler yaratmıştır. Şimdi, madde bunu tersine çeviriyor, 340?ıncı madde. Bunu yazanlar, kaleme alanlar bunu farklı bir gerekçeye dayandırıyor. ?Alman hukukundan alındığı ifade edilen bu düzenleme ?gerekçede öyle yazılıyor- sermaye sahiplerini korumaya yöneliktir.? deniliyor, ?Birtakım muvazaalı işlemler nedeniyle sermayenin ellerinden çıkmasını önlemeye yönelik bir düzenlemedir.? deniliyor. Şüphesiz, buna da saygı duyuyorum ama bu kadar yıllık bir birikimin, 1926 yılından beri süregelen bir sözleşme serbestisi ilkesinin burada tersine çevrilmesini, ben, kazandığımız birikimlerin bir çırpıda heba edilmesi, bir çırpıda bırakılması, sıfırlanması ve oradan yeni bir rejime geçilmesi olarak görüyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Umarım ki önümüzdeki dönemde bu maddeyi de yeniden ele alma imkânı olur.
Ben, bu tasarının hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.