Yükseköğretim Kanunda Değişiklik Yapan Tasarının Genel Kuruldaki Görüşmelerinde 1. Madde Üzerinde Yaptığı Konuşmanın Özeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2003 yılında çıkarılan bir kanunla kurulmuştur. Bu üniversiteyi TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı kurmuştur. Ekonominin eğitimli insan gücü ihtiyacına paralel olarak yükseköğretimdeki eğitim programlarının ihtiyaçlar paralelinde düzenlenmesi gibi, ülkemiz sorunundan hareketle kurulan bu üniversite o günden bugüne yükseköğretimin başarılı örneklerini vermektedir. Bu madde ile üniversite faaliyetini gerçekleştiren vakfa üniversite dışında ilköğretim ve ortaöğretim okullarını da kurmak üzere bir vergi teşviki öngörülmektedir.
Bu düzenlemenin bir benzeri 2006 yılında Bilkent Üniversitesi için yine Parlamento tarafından yapılmıştır. Gerek Bilkent Üniversitesi için kabul edilen kanun gerekse şu anda görüşmekte olduğumuz tasarının ortak noktası bu açıdan şudur: Bilkent Üniversitesi için Bilkent Üniversitesi kampüslerinde çalışan personelin, TOBB Üniversitesi için TOBB Üniversitesi kampüslerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilen gelir vergileri yirmi beş yıl süreyle özel bir hesapta toplanacak ve bu özel hesapta toplanan paralardan öğrencilere burs verilecektir.
Bu, son derece önemli ve üzerinde dikkatle durmamız gereken bir düzenlemedir. Her şeyden önce gerek Bilkent Üniversitesi için getirilen gerekse bu tasarıyla TOBB Üniversitesi için getirilmesi düşünülen bu düzenleme Anayasa?mızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesi, hepinizin bildiği gibi, Anayasa?mızın 10?uncu maddesinde ?Kanun önünde eşitlik? olarak yer alır. Kanunlar herkes için çıkarılır. Kanun karşısında bütün vatandaşlar, bütün kurumlar eşittir. Herhangi bir kişiye, herhangi bir kuruma ayrıcalık sağlamak üzere bir kanun çıkarılması doğru değildir. Niyet ne kadar iyi olursa olsun, niyet ne kadar eğitime katkı yapma, eğitimin seviyesini düzeltmek gibi halisane olursa olsun, ayrıcalıklı bir kanunu çıkarmak belli bir kişiye, gruba veya vakfa ayrıcalık sağlayacak şekilde bir kanun çıkarmak doğru değildir.
Burada, tabii ki, şunu sormak gerekir: Neden 2 üniversite için? 36 tane vakıf üniversitesi var. Bu tasarıyla kurulması öngörülenler de yasalaşırsa 38 olacak. Böyle bir düzenleme eğer yapılması gerekiyorsa, bu, kanunların genelliği ilkesine uygun olarak Yükseköğretim Kanunu?nda bir düzenleme olarak yapılması gerekir; birincisi bu.
İkincisi, böyle bir düzenleme yapılmalı mıdır sorusunu sorarsak, buna vereceğim cevap çok net bir şekilde hayırdır. Bütün vergi gelirleri bütçeye girmek zorundadır.
Yapılması gereken, eğer ilköğretim ve ortaöğretimde biz özel okulu teşvik etmek istiyorsak bu okulları kim kuruyorsa onlar için yapalım. Eşitlik ilkesi bunu gerektirir. Eğer kamunun bu kadar kaynağı varsa, vergi gelirlerinden bu kadar vazgeçme lüksüne sahipsek ülke olarak, bütün ilköğretim okulu kuranları teşvik etmemiz gerekir ve bu teşvik de bütçeden nakit desteğiyle olur. Bu şekilde ?personelinin vergi gelirlerini bana ödeme, bununla git öğrenciye burs ver? şeklinde bir uygulama disiplinsizliktir.
2006?da bir yanlışın yapılmış olması bu yanlışın tekrar edilmesini gerektirmez. Bir teşvik paketi getirirsiniz, bu teşvik paketiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde eğer nitelikli okulların olmasını istiyorsanız oralarda o okulları kuracak ve işletecek olanlara bütçeden nakit transferi yapmak çok daha doğrudur.
Tabii ki işin diğer yönü, devlet üniversiteleri için bu olanak neden verilmiyor? Yani Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakfının kuracağı ilköğretim okulu için neden bu teşviki vermiyoruz? Onlar için de verelim. Neden bunu Karadeniz Teknik Üniversitesi için yapmıyoruz Trabzon?da? Çoğaltabiliriz bu örnekleri.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.