Bu düzenlemeyle MKE fabrikalarının özelleştirilmesinin ve personel tasfiyesinin önünü açıyorsunuz

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 30.06.2021 Birleşim: 98 Ham Tutanak Sayfası:310-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
    Görüşmekte olduğumuz teklifle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bir anonim şirkete dönüştürülmektedir. Anonim şirkete dönüştürülürken "yeniden yapılandırma" lafı, kavramı çok kullanılıyor. Ben bu "yeniden yapılandırma" lafını duyunca ürkerim biraz. Yeniden yapılandırma kavramı, kulağa hoş gelen çok güzel kelimelerle ifade edilir; verimlilik artışı, rekabet, yeni teknolojilere uyum, kâr, uluslararası piyasalarda güç sahibi olmak gibi, teklifin gerekçesine baktığımızda bunların hepsini görüyorum. Ancak, Türkiye 1999 yılından itibaren, IMF programını uygulamaya başladığı 1999 Aralık ayından itibaren "yeniden yapılandırma" "reform" kavramlarını çokça kullanmaya başladı ve sonra 2002 yılında AK PARTİ'nin iktidar olduğu dönemde yine bu program uygulanmaya devam edildi. O tarihten bu yana da 64 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Gel gelelim bunun değil onda 1'i yüzde 1'iyle bile bir yatırım yapılmadı, varlıklar elden çıkarıldı, gitti. Burada da ben bu endişeyle konuşuyorum. "Hayır efendim burada özelleştirme olmayacak." denilebilir, ona yönelik bir madde de konulmuş olabilir ki konuldu. 8'inci maddenin son fıkrasına bu özelleştirmeyi önleyen bir hüküm ilave edildi ama, hemen söyleyeyim, bu hüküm şuna engel değil: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi örneğin, Kırıkkale Fabrikasını satabilir, bu engellemiyor onu, başka işletmelerini satabilir. "Özelleştirmeyi önledik." diye buraya bir madde koydunuz ama bir tarafta da özelleştirmenin, MKE eliyle yapılacak olan özelleştirmenin kapısı açık bırakılmış durumda. Bu teklifin yasalaşması sonucunda ben büyük bir personel tasfiyesi görüyorum burada. İstediğiniz kadar "Buraya çeşitli önlemler koyduk, personele birtakım seçenekler sunacağız." deyin, bunun sonucu MKE'de büyük bir personel tasfiyesidir.
    Değerli milletvekilleri, buradan başka bir konuya geçmek istiyorum, yine MKE'yle ilgili başka bir konuya. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu şu anda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Teklifle, "Muafiyet" başlıklı 8'inci maddede yapılan düzenlemeyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu KİT statüsünden çıkarılıyor ve 10'uncu maddede (1) numaralı fıkrada yapılan düzenlemeyle de 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki kamu iktisadi teşebbüsleri listesinden de çıkarılıyor. Artık bu teklifin yasalaşmasıyla ve MKE'nin anonim şirket olmasıyla birlikte KİT değil, KİT olmayacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu. Bunun şöyle bir sonucu olacaktır, şaşıracaksınız biraz belki, arzu etmediğiniz bir düzenleme ama şöyle bir sonucu var: KİT olmaktan çıkınca Sayıştay denetimi nasıl olacaktır burada? Sayıştay denetimine tabi çünkü 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'ndan muaf tutulan bir hüküm yok burada ama Sayıştay denetiminin şekli değişiyor.
    Bugüne kadar Anayasa'nın 165'inci maddesi uyarınca ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca KİT Komisyonu tarafından, Sayıştay raporları üzerinden yapılan denetim şekli ortadan kalkıyor. Artık bu denetim Sayıştayın 6085 sayılı Kanun'a göre yapacağı mali denetim, uygunluk denetimi ve performans değerlendirmesinden oluşacaktır. Yani herhangi bir genel bütçeli kurumun denetimi nasıl yapılıyor ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun denetimi de bu şekilde yapılacaktır. Bunu özellikle kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Yarın MKE "Hayır, biz onu niyet etmedik, biz yine eskiden KİT Komisyonunun yaptığı denetimi arzu ediyoruz." demesin sakın. Artık Sayıştay 6085 sayılı Kanun'a göre, Anayasa'nın 160'ıncı maddesine göre denetleyecek ve denetim sonuçları Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecektir.
    Teşekkür ederim.
    Hepinize saygılar sunuyorum.