Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinden almış olduğu yetki, Cumhurbaşkanının teklifi olmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilir ise Cumhurbaşkanının yetkisine tecavüz edilmiş olur

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 17.06.2020 Birleşim: 101 Ham Tutanak Sayfası:250-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce oylamasını yaptığınız maddeyle ilgili ben de teknik bir açıklama yapmak isterim, aynı açıklamayı maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da yapmıştım. Bütün demokrasilerde yürütme organının bir yılda yapacağı harcamaların miktarına ve bu harcamaların yapılabilmesi için halktan toplanacak olan vergilere, yapılacak borçlanmanın miktarına halkın temsilcilerinden oluşan parlamentolar karar verir. Parlamentolar bu kararını bütçe kanunlarıyla alır, bütçe kanunlarıyla yürütme organına vergilerin toplanması konusunda izin; harcamaların ve borçlanmanın yapılması konusunda da yetki verilir. Bu nedenle başkanlık sistemlerinde bütçe kanun tekliflerini cumhurbaşkanı veya başkan teklif eder; bu onundur. Elbette ki o teklif üzerinde parlamento her türlü tasarrufta bulunabilir.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Buyurun.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - 2020 bütçesinin 12'nci maddesiyle ikrazen borçlanma konusunda Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisinden almış olduğu yetki, Cumhurbaşkanının teklifi olmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilir ise Cumhurbaşkanının yetkisine tecavüz edilmiş olur, bu yetki Cumhurbaşkanındır. "Efendim, nasıl olsa Cumhurbaşkanı da bu teklifi yapabilirdi." derseniz bu, şuraya gider: Yarın Cumhurbaşkanının mensup olduğu partiyle Parlamento çoğunluğunu oluşturan partiler farklı olabilir. Parlamento çoğunluğu Cumhurbaşkanından bir teklif gelmediği hâlde onun borçlanma yetkisini azaltabilir, harcama yetkisini azaltabilir. Bu çok yanlış bir sonuca yol açacaktır.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)