Getirdiğiniz maddeyle öngördüğünüz gayrimenkul değerleme düzenlemesi son derece sorunludur

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 20.11.2019 Birleşim: 20 Ham Tutanak Sayfası:356-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fransız İktisatçı Thomas Piketty bu maddenin görüşülmesini izleseydi, herhâlde gözleri yaşarırdı. Thomas Piketty 2003-2004 o yıllarda yazmış olduğu bir kitapta şöyle bir değerlendirmede bulunur: "Kapitalizmin eşitsizlik yaratan dinamiklerinin kontrol altına alınabilmesi, giderilebilmesi için artan oranlı bir servet vergisinin gelmesi gerekir." Thomas Piketty bunu "O, kapitalizmin çok son derece kurumsallaştığı zengin ülkeler için aslında ortaya konulmuştur. Bu ülkelerde nüfusun yüzde 1'i nüfusun yüzde 99'unun sahip olduğu servete sahiptir." Yine, Piketty şöyle der: "Bu ülkelerde her ülkenin kendi nüfusunun yüzde 1'i de kalan yüzde 99'unun toplumsal, siyasi ve ekonomik hayatını kontrol edecek güçte bir parasal güce, bir servete sahiptir. Dolayısıyla bu eşitsizliği gidermek için bir artan oranlı servet vergisi gerekir."
    Yine, Piketty bu öneriyi gelişmiş ülkeler için yaptığına göre, o ülkelerdeki vergi yüküne, toplam vergi hasılatına bakmak lazım. O ülkelerde toplanan vergilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 35'ler düzeyindedir. Ortalama OECD oranını söylüyorum, aslında gelişmiş ülkelerde bu yük biraz daha yukarıdadır. Türkiye'de bu oran nerededir? Türkiye'de bu oran yüzde 25'lerdedir yani Türkiye OECD ortalamasına göre 10 puan daha aşağıda vergi topluyor. Türkiye'de vergi yükünün düşük olması az vergi toplandığı anlamına gelmiyor, kayıtlı olarak faaliyet gösteren mükelleflerin omuzunda çok büyük bir vergi yükü olduğu anlamına geliyor çünkü Türkiye'de kayıt dışı ekonomi o ülkelerle kıyaslanamayacak ölçüde büyüktür.
    "Bu bir servet vergisi mi? dersek, hayır, yarım yamalak bir şey. Ne diyor: "Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlar değerli konut vergisine tabidir." Biraz önce konuşan Sayın Turan Aydoğan örnek verdi. 4 milyon liradan 100 tane konutu var, 400 milyon lira ediyor; vergiye tabi mi? Hayır. Daha ilginç olan, daha çarpıcı olan bir şeyi örnek vereyim: Yüksek ücretli birisi özel sektörde çalışıyor, 5 milyon lira banka kredisi aldı, gitti 5 milyon liralık bir konut aldı, yirmi yıl vadeyle ödeyecek. "Bu vergiyi ödeyeceksin." diyorsunuz ona. "Borcumu düş, başka da evim yok, 5 milyon lira banka kredi borcum var, bunu düş buradan." "Hayır, bunu düşmem, senden alırım."
    Arkadaşlar, bir vergiyi koyarken adaletli koyun, adaletli koyun. Örnek verdim, OECD ülkelerinde vergi yükünün gayrisafi yurt dışı hasılaya oranı yüzde 35'lerde, Türkiye'de yüzde 25'lerde yani kazanç üzerinden gelir ve kurumlar vergisi alınamadığı için kimi yakalarsak gayrimenkulde ondan alalım diyorsunuz. Bu olmaz, bu olmaz. Bu, ayrıca Anayasa'nın 128'inci maddesine de aykırı. Şu şekilde aykırı: Vergiyi alıyorsunuz da matrahı nasıl belirleyeceksiniz? "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilatı yok, biz bunu değerleme şirketlerine yaptıracağız." Yaptırırsınız da Anayasa'ya aykırı olur. Komisyonda uyardım, bir daha uyarıyorum, Anayasa'nın 128'nci maddesinin birinci fıkrası "Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre gördükleri aslî ve sürekli kamu hizmetleri memurlar ve diğer sözleşmeli personel eliyle yürütülür."
    Tarh ve tahakkuk işlemi bir idari işlemdir, matrah belirleme bir idari işlemdir. Bunu bir özel sektör kuruşuna yaptıramazsınız, yaptırırsanız Anayasa'ya aykırı olur; ben uyarıyorum. Bu, kentsel rantları mı vergiliyor? Hayır, kentsel rantlar vergilenmiyor. Size bir önerim var... Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 21 Ekim 2017'de demişti ki: "İstanbul'a ihanet ettik, bu ihanetten ben de sorumluyum. Bu ihanet süreci de devam ediyor." Bundan amaç -yine bir cümlesinde, demecinde söylemişti-: "Ya, nefes alınacak tek yer mezarlıklar kaldı." Yani, "İstanbul inşaata boğuldu." diyor Sayın Erdoğan; güzel bir cümleydi. Devamında, 2 Aralık 2017'de bir şey daha söyledi: "İstanbul'da binalar 5+1 katı geçmeyecek."
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Buyurun.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Erdoğan'ın, 21 Ekim 2017 tarihinden, "İstanbul'a ihanet ettik." dediği o cümlenin konuşulduğu tarihten bu yana sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100'ü aşkın imar planı tadilatında imara açtığı alan tutarı 20 milyon metrekare arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Kentsel rantı vergileyeceksek gelin, bunu vergileyelim. Bir kalem oyunuyla imara kapalı alanları imara açtılar, iktidar açtı; AK PARTİ Grubu açtı demiyorum, iktidar açtı. Eğer rantı vergileyeceksek gelin, onu vergileyelim. Kazlıçeşme'deki, İstanbul'un efsanevi silüetinin ortasına hançer gibi saplanmış olan, o imar planı tadilatıyla yapılan yerleri vergileyelim; oradan doğan kazançları vergileyelim. Bugüne kadar hiçbir iktidarın, hiçbir Cumhurbaşkanının, hiçbir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının aklına gelmeyen bir şey yaptılar; iktidar yaptı. O efsanevi silüetin ortasına; Allah'ı yücelten, ona doğru yükselen o minarelerin arasına ranta doğru yükselen gökdelenleri koydunuz. Gelin, onları vergileyelim.
    Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.