Teklife göre İcra Kurulunu Bakan seçecek, bu İcra Kurulu da bütün harcamaları yapacak

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 9.07.2019 Birleşim: 99 Ham Tutanak Sayfası:-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Altunyaldız "Akif Hamzaçebi'nin dediği gibi değil..."
    BAŞKAN - "Değil." dedi. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Benim söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi bir cümle kurdu. Sataşma nedeniyle söz istiyorum efendim.
    BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
    Size vermemek olmaz, siz burada çok deneyimlisiniz çünkü buyurun.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Sayın Altunyaldız işin esasıyla ilgili bir şey söylemedi, önce onu söyleyeyim. Bu teklifin ruhuna hâkim olan üç tane ilke var: Canımızın istediği gibi para toplayalım, istediğimiz gibi harcayalım, kimseye hesap vermeyelim. Önce bu, madde öyle. İki, efendim özel sektör ağırlıklı bir yapı, bölgesel dengeler kurulmuş. Niye Akdeniz ve Marmara Bölgesi ikişer kişiyle yani toplam 4 kişiyle temsil ediliyor da Ege Bölgesi 1 kişiyle? Öyle mi? Peki, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi, ikisine birden sadece 1 tane, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi iki bölge, 1 kişi. Hedef bu turizmi Türkiye'nin bütün coğrafyasına yaymak değil midir, bu nasıl bölgesel denge? Üç, icra kurulundan söz etmediniz, yönetim kurulunun seçim şekli itibarıyla Bakanın bu sürece hâkim olacağını ifade ettim çünkü seçim işlemlerini, seçim sürecini ajansın kendisi yürütecek. Bunun yönetmeliğini de Bakanlık çıkaracak, Bakanlık müdahale edecek. İcra kurulundan söz etmediniz, icra kurulu Bakan, Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, 3 kişiyi de yönetim kurulundan Bakan seçecek. Bakan, kimi seçecek? Kendi sözünden çıkmayanları seçecek. İcra kurulu ne iş yapacak? Bütün bu harcamaları o yapacak işte. 
    Arkadaşlar, bir yağma kanunu teklifidir bu, yağma. Para lazım, bu para buhar olup gidecek, milletin vergileriyle birileri zengin olacak, bakın özeti budur.
    Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.