Çatalca ve Silivri’deki hak sahiplerini 2 sene oyaladınız

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:419-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konumuz Silivri'nin 3 köyü, şimdi mahalle oldu: Sayalar, Çayırdere, Danamandıra; Çatalca'nın 5 köyü, şimdi mahalle oldu: Aydınlar, Hallaçlı, Gümüşpınar, Karamandere, Yaylacık ve Çatalca'nın eski Binkılıç Mahallesi, yeni ismiyle Fatih ve Atatürk mahalleleri. 
    Önce şunu hemen ifade edeyim: Bu mahalle halkına ve Genel Kurula sesleniyorum. Daha önce 18 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş olduğu 7020 sayılı Kanun'un bir maddesiyle bu köylülere bu köydeki, köy yerleşik alanındaki arazilerin 7 bin metrekareye kadar olan kısmının rayiç bedel üzerinden satılacağını kabul etmişti. 
    Değerli köylü kardeşlerim, bu yasayla sizin tam iki yılınız çalındı, iki yıl siz oyalandınız. Burada, bu orman köylülerinin bu arazileri size rayiç bedel üzerinden satılırken -ki satılamadı zaten fiyat yüksek olduğu için- bir başka kanunda, 6292 sayılı Kanun'da hazineye ait tarım arazilerinin yüzde 50 oranında bir bedelden köylülere satılacağı düzenlenmiş. 
    Bakın, bir başka kanunda, Anadolu'nun herhangi bir yerindeki tarım arazisi bir köylü kardeşimize 31/12/2011 tarihi itibarıyla sadece üç yıl kullanılmış olmak kaydıyla rayiç bedelin yani piyasa fiyatının yüzde 50'si oranında bir bedelle satılabiliyor, 2012'de çıkmış bu kanun. Çatalcalılara ve Silivrililere diyorsunuz ki: "Size rayiç bedelden yani piyasa fiyatından bir de köy yerleşik alanındaki 7 bin metrekareyi satarım, kullandığım tarım arazisini asla satmam sana."
    Öte taraftan, bir başka kanun, 7061 sayılı Kanun 28/11/2017'de çıkmış, o da diyor ki: "Mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlar rayiç bedelin yarısı üzerinden yine vatandaşlara, köylülere satılabilir." E, peki, Çatalca ve Silivri köylülerinin ne günahı var? 
    MAHMUT TANAL (İstanbul) - Eşitliğe aykırı. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunları oyaladınız, iki sene oyaladınız. Ne zaman ben ve arkadaşlarım gittik oralara dolaştık "Bu sorununuzu çözeceğiz bu seçimden önce." dedik, buralara kanun teklifini getirdik verdik, hemen telaşlandınız, kanun teklifini getirdiniz buraya. Teşekkür ederim yine, geç de olsa bir adım attınız, geç de olsa. 
    Şimdi, biraz önce bir konudan bahsettim. Mesela, onun için zaman istedi AK PARTİ Grubu "İnceleyeceğiz onu." dedi. Daha evvel de "İnceleyeceğiz." demişti, bir sonuç gelmedi. Seçimleri bundan kaybediyorsunuz. Halkın arasında dolaşırsanız, onların sorunlarına kulak verip, popülizme gitmeyip çözüm için tekliflerinizi getirirseniz kazanırsınız. Halkın arasında dolaşanlar kazanır, halktan kopuk olursanız kazanamazsınız. 
    SELAHATTİN MİNSOLMAZ (Kırklareli) - On beş seçimdir kazanıyoruz. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bir dönem halkın arasındaydınız, çok yüksek oylar, destekler aldınız ama ne zaman ki artık halktan kopuk bir elite dönüştü ülkeyi yönetenler, o elit seçimlerde sandıktan çıkamıyor. Eskiden başka elitler vardı, şimdi başka bir elit yönetiyor Türkiye'yi. 
    Şimdi, bizim önergemiz neyi getiriyor? Vermiş olduğumuz önergenin teklifteki maddeden farkı şu: Siz teklifte "Bu fiyat hakikaten yüksek olmuş, rayiç bedelin yarısına indirelim." diyorsunuz. Bugünkü rayiç bedelin yarısı iki sene önce bu kanun çıktığı zaman, rayiç bedel kanunu çıktığı zaman oradaki rayiç bedele eşit. Fiyatlar yükseldi, aldı başını gitti. O fiyattan alamayan vatandaşa diyorsunuz ki: "Rayiç bedelin yarısına indirdim ama bu aslında 2017'nin piyasa fiyatıdır." Ya da şunu diyorsunuz: "Yani bu fiyattan alırsan al, alamazsan git bir inşaat, gayrimenkul spekülatörünü bul, onunla anlaş, arazinin bir bölümünü ona ver." Öyle, çözmüyor, vatandaşın derdini çözmüyor. Bu vatandaşlar yüz kırk bir yıldır burada oturuyor. Il. Abdülhamit'in iradesiyle oraya yerleştirilmiş, işgalci değil. Bunları işgalci saydınız bir de, bir de işgalci saydınız. Şimdi, kaldırıyorsunuz ecrimisili çünkü biz kanun teklifimizde "Ecrimisil alınmaz." dedik, "Bunlar işgalci değil." dedik. Alınan ecrimisiller de satış bedelinden mahsup edilir. 
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Bir örnek vereceğim. 2B kanunu yani 6292 sayılı Kanun 16 Mayıs 2012 tarihinde burada görüşülürken kürsüye çıkıp şu konuşmayı yapmıştım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, son konuşmaydı. "Bu kanunu destekleyeceğiz, sorunları çözmüyor ama bir adımdır, destekleyeceğiz ama yanlış oldu, bedel yanlış oldu. Buraya bir daha geleceksiniz." dedim. Bir daha geldiniz. O kanun görüşülürken yine kürsüye çıktım "Bu da çözmeyecek, yanlış oldu, eksik kaldı, bir daha geleceksiniz." dedim. Bir daha geldiniz. Sonra, gelmediniz. O fiyat yüksekliğini neyle çözüyorsunuz biliyor musunuz? Süre uzatımıyla. Bakın, 2B arazilerinde yine ödeme için süre uzatımı veriyoruz. Niye? "Fiyat yüksek, bari vadeyi uzatalım." diyorsunuz. Bu maddeyi düzeltmek için de buraya geleceksiniz ve bu konuşmamı size hatırlatacağım.
    Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)