Gelin Çatalca ve Silivri’deki hak sahibi vatandaşlarımızın 141 yıllık mağduriyetini giderelim

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 26.06.2019 Birleşim: 94 Ham Tutanak Sayfası:7-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
    Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın da açıklamasında belirttiği gibi, Silivri ve Çatalca ilçelerinin bazı köyleri -şimdi mahalle oldu- ve mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorunlarıyla ilgili konuşmak üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
    Sözlerime, konuşmama konu olacak olan köyler, mahalleler, Silivri'nin Sayalar, Çayırdere, Danamandıra köyleri, Çatalca'nın Aydınlar, Hallaçlı, Gümüşpınar, Karamandere, Yaylacık köyleri ile yine Çatalca'nın eski Binkılıç Mahallesi, yeni Fatih ve Atatürk mahalleleri. Burada yaşayan vatandaşlarımızın çok uzun yıllardır tapu problemi var. Türkiye'nin genelinde bir tapu ve mülkiyet problemi vardır ancak saydığım bu mahallelerdeki tapu probleminin Türkiye'nin diğer yerlerinde yaşanan problemlerden çok büyük farkı var. O nedenle, bu saydığım mahallerdeki tapu problemini çok ayrı bir düzenlemeyle çözmek gerekiyor. 
    Değerli milletvekilleri, seçimden önce Genel Başkanımız bu köylere gitti, daha sonra bana görev verdi, ben de bu köylere gittim, Çatalca'nın köylerine, oraları dolaştım, sorunu yerinde tespit ettim.
    Tarihimizde "93 Harbi" denen bir harp vardır. Rumi takvimde 1293 yılına denk gelmesi nedeniyle "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda büyük ölçüde toprak kaybıyla sonuçlanmıştır. Balkanlardan özellikle de Tuna bölgesinden bugünkü Anadolu coğrafyasına, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan coğrafyaya büyük göçler meydana gelmiştir. Dönemin padişahı II. Abdülhamit. II. Abdülhamit o dönemde bu göçü yönetmek üzere İdare-i Umumiye-i Muhacirin Komisyonu kurmuştur. Komisyonun amacı, göç edenleri İstanbul'da karşılamak ve Anadolu coğrafyasının neresine yerleştirileceğini tespit etmek.
    Başlangıçta amaç, bu iskânın geçici amaçlı olmasıdır çünkü Balkanlardaki Müslüman Türk nüfusun diğer nüfusla olan oranının değişmesini arzu etmiyor doğal olarak II. Abdülhamit. Ama şartlar izin vermiyor, daha sonra bu geçici iskân kalıcı iskâna dönüşüyor, hatta II. Abdülhamit o Komisyonla yetinmeyerek Yıldız Sarayı'nda bizzat kendi başkanlığı altında Umum Muhacirin Komisyonu da kuruyor. Amaç, bu göçü iyi bir şekilde yönetmek ve bu insanları bu coğrafyaya yerleştirmek ve bundan hareketle de tarımsal üretimi artırmak. Yani, bu insanlar, bir kısmı Çatalca ve Silivri'ye yerleştirilen, bir kısmı Anadolu'da Eskişehir'e yerleştirilen, Türkiye'nin muhtelif illerine yerleştirilen bu insanlar, yüz kırk bir yıldır bu topraklarda yaşıyor. Çatalca ve Silivri ilçelerinin bu köylerindeki vatandaşlarımız; atalarından, dedelerinden bu yana bu toprakları kullanıyor.
    Sorunun çözümü amacıyla, bir kanun çıkarıldı 2017 yılında, 7020 sayılı Kanun, 18 Mayıs 2017'ydi. Şu kürsüde Meclis Başkan Vekili olarak oturuyordum, önüme geldi, kabul edildi, bütün partilerin oylarıyla kabul edildi. Evet, ben bütün önergeleri okurum, şimdi olduğu gibi, okurum. Fakat, değerli arkadaşlar, bu önergede, bu kabul edilen önergede, yasalaşan bu maddede büyük bir eksiklik var. Neden? Diyor ki: Siz değerli kardeşlerim, vatandaşlarımız, sizin sorununuzu çözeceğiz. Piyasa fiyatı neyse bu arazilerin, bu araziler değil, köy yerleşik sınırları içerisinde 7 bin metrekareye kadar olan kısmının tapusunu size veririz rayiç bedelle, piyasadaki alım satım fiyatıyla. Bu vatandaş alamaz ki bunu, alamaz. Başka kanunlar var, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 2B kanunu olarak isimlendirdiğimiz ve 12'nci maddesiyle de Hazineye ait tarım arazilerinin satışını düzenleyen bu Kanun'daki sözünü ettiğim maddede Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenleniyor. Burada "rayiç bedel" diyerek o kanundan daha farklı bir kolaylık getirmiş olmuyorsunuz. Üstelik, oradaki düzenlemede üç yıldır o tarım arazisini kullanan vatandaşlar tapuyu alabiliyor; üç yıldır. Bu insanlar ne kadar zamandır oturuyor?
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi, sözlerinizi tamamlayın. 
    Buyurun. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yüz kırk bir yıldır oturuyorlar, yüz kırk bir yıldır. Yetmiyormuş gibi, 2006 sonları, 2017 başında bu vatandaşlarımıza idare ecrimisil ihbarnameleri göndermiş. Ecrimisil neden dolayı alınır? Bir araziyi, Hazine arazisini işgal eden vatandaştan alınır. Bunlar işgalci değil, padişah iradesiyle Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin iradesiyle buraya yerleştirilmiş. İşgal, sahibinin izni dışında bir araziyi kullanmaktır. Böyle büyük bir hata olamaz. Bir de bunlardan ecrimisil isteniyor. Vatandaşlarımıza söz verdim, ben Ankara'ya döndüğümde hemen kanun teklifini vereceğim diye. İstanbul'da hazırladığım kanun teklifimi geçen hafta grup başkanlığımıza verdim ve Meclis Başkanlığına intikal etti, şu anda Bayındırlık ve İmar Komisyonunda; yarın bir teklif görüşülecek orada, onunla birleştirilerek görüşülmesini de Komisyon Başkanından talep ettim bugün. Şimdi, belki bazı arkadaşlar cevap verecektir. "Bu yanlışlığı düzeltiyoruz... 
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    BAŞKAN - Toparlayın lütfen Sayın Hamzaçebi.
    Buyurun. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum. 
    ...O kanun teklifinde bu düzeltmeleri yapıyoruz." 
    Ben o köylülere şunu söylemiştim: Bana soracaksınız, ya Sayın Akif Hamzaçebi, sen kanun teklifini vereceğim, bunu düzelteceğim diyorsun da sen muhalefet milletvekilisin, nasıl düzelteceksin? Hiç merak etmeyin dedim, biz hangi konuda, bu mülkiyet konularında özellikle hangi adımı atarsak iktidar bizi takip eder. (CHP sıralarından alkışlar) Evet, bizi takip ettiniz ama eksik takip ettiniz arkadaşlar. Bu insanlar yüz kırk bir yıldır orada oturuyor, üç yıldır herhangi bir hazine arazisini kullananlarla onları eşit konuma getiriyorsunuz. Bu insanların bir farklılığı olmalı. 
    Ben şu kanun teklifini verdim, milletvekili arkadaşlarımla birlikte imzaladım, verdim ve diyorum ki bu vatandaşlarımıza emlak vergi değeri üzerinden devredelim. Siz ne diyorsunuz? "Rayiç bedeli kaldırıyoruz, rayiç bedelin yarısı oranında bir bedelle vereceğiz." Rayiç bedelin yarısı oranında bir bedelle herkese veriyorsanız Çatalca, Silivri köylülerinin farklılığı nedir?
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan...
    BAŞKAN - Evet, bir dakika daha süre veriyorum. Sizin sözünüzü kesemem Sayın Hamzaçebi. Burada oturmuş bir başkan vekili olarak takdiri size bırakıyorum ne zaman bitireceğinizle ilgili. (CHP sıralarından alkışlar) 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çok naziksiniz. Son cümlelerimi söylüyorum.
    Değerli arkadaşlar, vermiş olduğunuz teklif de doğru değildir. Zaman var. Yarın komisyon toplantısına katılacağım, bu vatandaşlarımızın sorunlarını orada dile getireceğim. Hakkaniyete uygun olan düzenleme, bu vatandaşlarımıza bu arazilerin mülkiyetini emlak vergi değeriyle vermektir. İkili bir düzenleme yapıyorsunuz. 7 bin metrekareye kadar bu yasada -şimdi düzelttiğiniz bu madde olur- bir satış düzenliyorsunuz, "E üstü, üstündeki tarım arazisi?" "Onu öbür yasada yapacağız." Niye kulağı böyle gösteriyorsunuz? Her ikisi de rayiç bedel. Bırakın onu, gelin emlak vergi değerinden bu düzenlemeyi yapalım, yüz kırk bir yıllık mağduriyeti giderelim. Vatandaşın ödemiş olduğu ecrimisili de satış bedelinden mahsup edelim. 
    Ben bunları söylerken, bugün burada konuşacağımı ifade ettim, çok da "tweet"ler, "mail"ler aldım. Çatalca'nın başka mahallerinden "mail"ler aldım. "Bizim köyümüzde de benzer sorunlar var." deniyor ama benzer değil. 2/B arazisi olan köylüler var, başvurularını yapmışlar, kadastro müdürlüğü gelip ölçüm yapacak ama kadastro müdürlüğünün ödeneği yok, ödenek gelmesini bekliyorlar. İnşallah o ödenek de gelir. 
    Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
    Sayın Başkan, toleransınıza çok teşekkür ediyorum.