İhlas Finans’a para yatırıp yatırdığı parayı 18 yıldır alamayan mudilerin mağduriyetini giderelim

Konu: (2/439) Esas Numaralı 19/10/2015 Tarih Ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (ihlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (4/18) Münasebetiyle
Yasama Yılı: 2
Birleşim: 48
Tarih: 05/02/2019
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Özel İhlas Finans Kurumuna para yatırıp da yatırdığı paraları on sekiz yıldır geri alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bu teklifin tam on dört yıllık bir geçmişi var. On dört yıl önce, 2005 yılında Bankacılık Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken sabaha karşı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak vermiş olduğumuz bir önergeyle İhlas Finans Kurumunun tasfiyesinin de, TMSF'ye devredilmiş olan bankaların tasfiyesinde olduğu gibi, TMSF tarafından yürütülmesini önerdik; önergemiz o tarihte Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi, daha sonra Genel Kurulda bu önerge AK PARTİ Grubunun çoğunluk oylarıyla tasarı metninden çıkarıldı. İhlas Finans Kurumu 2001 krizi sürecinde tasfiye sürecine girdi. 2001 krizinde, hatırlayacaksınız, cumhuriyet tarihimizin çok ağır bir ekonomik krizini yaşadık, ülke olarak bu krizin etkilerini hissettik, yaşadık; bu krizde bankacılık sektörü çok ağır bir hasar aldı. Bu hasar çerçevesinde, hazine 22 milyar doları kamu bankalarına, 27 milyar doları da batmaları nedeniyle TMSF'ye devredilen bankalara olmak üzere toplam 47 milyar dolarlık bir kaynağı bankacılık sektörüne aktardı. TMSF'ye devredilen bankalara aktarılmış olan 27 milyar dolarlık kaynakla TMSF bu bankalara para yatırmış olan vatandaşlarımızın mevduatlarını ödedi; öte yandan, TMSF bu ödemeyi yaparken bu bankaların tasfiye sürecini de başlattı ve bankaların hâkim hissedarlarının yani banka sahiplerinin mal varlıklarına gitmek suretiyle bunları paraya çevirerek alacağını tahsil etme yoluna gitti, böyle bir süreci yaşadık. 2001 kriz sürecinde batan sadece 21 özel banka değildi; sadece bankalar değil, özel finans kurumları da bu krizden paylarını aldılar. Özel İhlas Finans Kurumu da, BDDK tarafından yayınlanan Şubat 2001 tarihli bir kararla faaliyeti durdurularak, tasfiye sürecine sokuldu. İşte, 2001 yılından bu yana özel İhlas Finans Kurumuna para yatırıp da paralarını hâlâ alamamış olan vatandaşlarımızın bu paralarını almalarını sağlamak için bu kanun teklifini huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu teklif kabul edilirse özel İhlas Finans Kurumu da tıpkı TMSF'ye devredilen bankalar gibi TMSF tarafından tasfiyeye tabi tutulacak ve alacağını alamamış olan mevduat sahiplerinin paraları kendilerine ödenecek ve bu nedenle hazinenin uğramış olduğu kayıp ve zarar da İhlas Finans Kurumunun sahiplerinin mal varlığına gidilmek suretiyle kendilerinden tahsil edilecektir.
Sayın milletvekilleri, bu çok acılı bir hikâyedir. Özel İhlas Finans Kurumuna para yatırıp da paralarını alamamış olan vatandaşlarımızın hayat öykülerini, yaşadıkları acıları, sıkıntıları dinliyorsunuz, yakın çevrenizden eminim bunları dinlemişsinizdir, dinleyen arkadaşlar vardır, gazetelerde bunların haberlerini her gün okuyorsunuz. Ben yıllardır bu vatandaşlarınızdan yakınma alan, şikâyet alan, mektup alan, mail alan bir milletvekiliyim. 2014 yılında bana mail atmış olan birkaç vatandaşımızı dün aradım, kendileriyle konuştum.
Bakın, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halime Poslu ablamız, 71 yaşında, "Kanser oldum evladım. Bu paramı alamadım, eşimin Almanya'da biriktirdiği paraydı, yatırdık, bu parayı alamadım, kanser oldum. Evladım var, onu evlendirerek ölmek istiyorum." diyor. "Hiç mi sana ödeme yapmadılar?" dedim. "Üçlü koalisyon döneminde bana 376 dolar ödendi, o tarihten bu yana bana ödeme yapılmadı. Bir devir temlik sözleşmesi imzalatmak istediler, bunu da imzalamadım. İmzalayanlar paralarını alamadılar çünkü." dedi bana.
İzmir'de bir vatandaşımızla konuştum; babası ölmüş, İhlas Finansa yatıran baba ölmüş, çocuk, evlat İzmir'de yaşıyor. "Yatırdığımız paraların karşılığında bize 7 tane devre mülk verdiler. Etrafıma danıştım, yatırdığımız para 100, 200, 300, 400, 500 bin lira civarında bir paraydı."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "'Ne yapayım? Alayım mı, almayayım mı?' 'Al. Bunu alamazsan, hiçbir şey alamazsın bir daha.' dediler. Aldık, 8 tane devre mülk verdiler bana 500 bin liramın karşılığında. Bunları satmak istiyorum. 50 bin lira veren olsa satacağım, satamıyorum. Devre mülkün de her sene 2 bin lira, 3 bin lira aidatı var, bunu ödemekte zorlanıyorum." dedi. Bu hikâyeleri çoğaltabiliriz. Acılı aileler dertlerine çözüm bekliyor.
Özel İhlas Finans Kurumuna para yatıran vatandaşlarımızın para yatırma nedeni nedir? Bildiğim bir konuyu, cevabını bildiğim bir soruyu bu vatandaşlarımıza sordum. "Biz faiz haramdır diye yatırdık bu parayı. İnancımız gereği yatırdık. Bankaya yatırmadık, banka faiz veriyor. Biz şimdi inancımızın cezasını mı çekiyoruz?" dediler.
Değerli milletvekilleri, bu vatandaşlarımız İslam'ı bir hayat biçimi olarak yaşıyorlar, onu sadece ibadetlerle sınırlı tutmuyorlar. "İslam, kulun her amelini, hayatın her alanını kapsar; biz de hayatımızı buna göre tanzim ediyoruz." diyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Milletvekili.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
"İslam, hayatın her alanını, kulun her amelini kapsar; biz de bu anlayışla yaşamımızı tanzim ettik ve paralarımızı faiz haram olduğu için özel İhlas Finans Kurumuna yatırdık." diyorlar. Paralarını TMSF bankalarına yatıranlar, yani faiz veren bankalara yatıranlar paralarını aldılar ama faiz haramdır düşüncesiyle inancı gereği parasını özel İhlas Finans Kurumuna yatırmış olanlar alamadılar. Yazıktır, günahtır.
Değerli milletvekilleri, 2005 yılında, kanun teklifimize konu olan husus önergeyle Bankacılık Kanunu'na Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenmişti, Genel Kurulda AK PARTİ çoğunluğu tarafından o madde Bankacılık Kanunu Tasarısı'ndan çıkarıldı ve kanun öyle yasalaştı.
Sizden rica ediyorum, 2005'teki gibi aleyhte değil lehte oy kullanın.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)