Vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet ihtilaflarını çözmek amacıyla birçok kanun teklifi verdik

Konu: Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı: 2
Birleşim: 23
Tarih: 28/11/2018

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin bu maddesi, 4706 sayılı Kanun'da değişiklik düzenliyor. Ben de burada geniş vatandaş kitlelerini ilgilendiren bir değişiklik önergesi verdim, arkadaşlarımızla birlikte verdik önergeyi.

Konuyu anlatayım önce, konu şudur: 4706 sayılı Kanun, Bülent Ecevit Hükûmeti döneminde çıkmış olan bir kanundur. Hazineye ait taşınmaz malların satışını ve değerlendirilmesini konu alan bir kanundur. Bunun 5'inci maddesi, sosyal amaçlı bir düzenlemeyi içeriyor. Maddeye göre -çıkış hâlindeki maddeyi söylüyorum- 31 Aralık 2000 tarihinden önce üzerinde yapı yapılmış olan hazineye ait araziler, yapı sahiplerine tapuları verilmek üzere, ilgili belediyeye devredilir. Belediye, daha sonra, takdir edilen bedel üzerinden, gecekondu sahiplerine o gecekondunun oturduğu arsanın tapusunu verir.

Güzel bir kanun; eleştirilebilir, o ayrı konu ama sonuçta yoğun yapılaşma bir gerçek ise buradaki mülkiyet sorununu çözmek devletin görevidir. Daha sonra, bu maddedeki "31 Aralık 2000" tarihi, 19/7/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir kanunla "19/7/2003" olarak değiştirildi. Neden bu tarihe alındı, ayrıntısına girmeyeceğim. Yine 2017 yılında, 28 Kasım 2017 tarihinde kabul edilen 7061 sayılı Kanun'la da "31 Aralık 2000" tarihi "30 Mart 2014" olarak değiştirildi. Neden 30 Mart 2014? "2014'te yerel seçimler yapıldı, o hâlde ondan önce yapı yapmış olan vatandaşın yapısının bulunduğu hazine arazisini belediyeye devredelim, belediye de planlarını yapsın, parselasyonu yapsın, tapuyu vatandaşa bedeli mukabili versin, sorun çözülsün." Güzel ama 4706 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin son fıkrasında bir hüküm daha var, son fıkra diyor ki: "Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra -yani 19/7/2003 tarihinden sonra- üzerine yapı yapılan taşınmazlardaki yapılar hazineye intikal eder." Ya, bir yandan kanun diyor ki: "30 Mart 2014'ten önce yapı yapılmış ise ben bunun oturduğu arazinin mülkiyetini vatandaşa veririm." Bir yandan da diyorsunuz ki son fıkrada: "19/7/2003 tarihinden sonra yapılmış olan yapılar bedelsiz olarak hazineye kalır." Bu olmaz.

Şimdi, Sancaktepe Hilal Mahallemiz, örnek vereceğim. Sultanbeyli'den örnek verebiliriz, başka ilçelerimizden örnek verebiliriz, yüzlerce, binlerce vatandaş var. Sancaktepe Hilal Mahallesi'nde uzun uğraşlar sonucunda vatandaşlar, 4706 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine göre tapularını almış. Şimdi, idare diyor ki ona, Millî Emlak diyor ki: "Geriye doğru şu ecrimisilleri bana ver." Biz de önergemizde diyoruz ki vatandaş, parayı ödemiş, tapusunu almış, arazinin bedelini ödemiş yani bedava almış değil, geriye doğru niye ecrimisil istiyorsun, gel bunu da silelim. Sancaktepe Hilal Mahallesi bir örnek, oradaki vatandaş tapuyu almış. Tapusunu henüz almamış olan ama alma aşamasında olan binlerce vatandaşımız var.

Şimdi, ara verildi -eksik olmasın- "Bir değerlendirelim." dendi. "Efendim, etki analizi yapacağız, bakacağız, edeceğiz." Arkadaşlar, ne etki analizi? Çıplak bir gerçek var, vatandaş mağdur. "Efendim, bunu kabul edersek ecrimisili zamanında ödeyen vatandaşa haksızlık olur mu?" Olur, doğru. O zaman hiçbir zaman yeniden yapılandırma kanunu getirmeyin buraya. Bütün yeniden yapılandırma kanunları, vergisini zamanında ödeyen mükellefe haksızlık değil midir? Ayrıca, şimdi bir ekonomik krizin içerisindeyiz, vatandaşın cebinde bu ecrimisili ödeyecek parası yok. Sancaktepe Hilal Mahalleliler bunu bekliyor, Sultanbeylililer bekliyor, Çekmeköylüler bekliyor, Sarıyerliler bekliyor, Beykozlular bekliyor, on binlerce vatandaş var, takdir Genel Kurulun tabii. Bizim derdimiz vatandaşın sorununu çözmek.

Bu Mecliste geçen dönem olsun, bu dönem olsun mülkiyet konusunda ne kadar sorun varsa hepsine ilişkin kanun teklifi verdik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Cümlemi baştan alıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, özellikle 24'üncü Dönemden itibaren vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet ihtilaflarını çözmek amacıyla birçok düzenleme yaptık. Birçoğunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak önergeleri, kanun tekliflerini biz verdik, 2/B Kanunu bunlardan biridir. 2981 sayılı Kanun'un yürürlük süresinin uzatılmasına ilişkin teklifleri veren, gündeme getiren yine biziz. 4706 sayılı Kanun'da şahsen ben, bu maddeyle ilgili defalarca değişiklik önergeleri verdim. 30 Mart 2014 tarihi, bizim önerilerimiz sonucundadır ama ne hikmetse şu değişikliği, maddenin son fıkrasındaki değişikliği, hata bende herhâlde, iyi anlatamadım. Belki bu sefer anlattım, bilemiyorum. Takdirlerinize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.