Hak sahiplerinin tapularını almaları için verilen Kanun Tekliflerinin TBMM Gündemine alınması hakkında

Dönem: 26 Yasama Yılı: 1 Tarih: 10.5.2016 Birleşim: 87 

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'nin yoğun siyasi gündemi içerisinde büyük bir kitlenin yaşadığı mülkiyet sorununun çözümlenmesi amacıyla vermiş olduğum kanun teklifinin gündeme alınması için huzurlarınızdayım. 
    Kanun teklifim, 2/B arazilerinde hak sahibi olup da başvuru yaptığı ya da başvuru yapmadığı hâlde ödemelerini süresinde yaptığı ya da yapamadığı hâlde çeşitli nedenlerle 2/B konusunda hak sahibi olma hakkını kaybeden vatandaşlarımızın yeniden hak sahibi olmasını sağlamaya yöneliktir. Kanuni ve ek süreler içerisinde vatandaşlarımız başvuru yapmış olabilir ama ödemesini aksatmış olabilir, kanuni veya ek süreler içerisinde hiç başvuru yapmadığı için doğal olarak hak sahibi olmamış olabilir. Bütün bu vatandaşlarımıza yeniden 2/B kanunu uygulamasıyla ilgili olarak bir hak vermek amacıyla söz konusu kanun teklifini vermiş bulunuyorum.
    Bu çerçevede kanun teklifiyle önerdiğim şudur: Kanunun öngörmüş olduğu kanuni süreler ve ek süreler içerisinde başvuru yapmamış olan vatandaşlarımıza altı aylık ilave başvuru süresi; kanunun öngördüğü peşinatı ve taksitleri yine peşinat ve taksit ödeme süreleri içerisinde ödeyememiş olan vatandaşlarımıza da bir yıllık ek ödeme süresi verilmesi. Teklifim bunları öngörmektedir. Eğer teklifim gündeme alınır ise 2/B konusunda başvuru yapamamış ya da yaptığı hâlde taksitlerini, peşinatı zamanında ödeyememiş olan vatandaşlarımız yeniden hak sahibi olacaklardır. Teklifim esas olarak bunu düzenlemektedir.
    Sayın milletvekilleri, 2/B arazileri 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesine göre orman özelliğini kaybetmiş olması nedeniyle orman sınırı dışına çıkarılmış olan arazilerdir. Bu araziler önemli ölçüde orman köyleri tarafından kullanılmaktadır, kentlerde ise bu araziler kentsel yerleşime konu olmuştur. Yani vatandaş ihtiyacı nedeniyle ev veya evinin bahçesi olarak bu arazileri kullanmaktadır. Aslında, mülkiyeti devlete ait olup da vatandaş tarafından ev ve bahçe olarak kullanılan ya da tarım arazisi olarak kullanılan arazileri sadece 2/B arazileri olarak isimlendirmek, gruplandırmak doğru değildir. Bu, bir gruptur, 1'inci grup budur. Bunun dışında üç grup daha vardır. 2'nci grup hukuken orman olmakla birlikte fiilen orman özelliğini kaybetmiş olup yine vatandaşın ev ve bahçe olarak kullandığı arazilerdir. 3'üncü grup 1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar Affı Kanunu'na konu olan ve vatandaşın tapu tahsis belgesi sahibi olduğu ya da tapu tahsis belgesini hak etmiş olduğu hâlde bugüne kadar tapusunu alamadığı araziler. Bir 4'üncü grup da 2/B orman arazisi ve 2981 sayılı Kanun kapsamında olmayan diğer hazine arazileri ki bunlarda da kentsel yerleşimler vardır. 
    Ben bütün bu 4 grupta sayılan yerleşimlerin ve orman köylülerinin sorunlarının çözümü için 2 ayrı kanun teklifi vermiş bulunmaktayım. Bugün bunlardan sadece 2/B'yle ilgili olanını huzurunuza getirdim ve başlangıçta belirttiğim için ek süre verilmesini sağlamaya yöneliktir ama teklifim bununla sınırlı değil. 4 grubu sayarken bir gruptan söz ettim; hukuken orman, fiilen orman olmayan; kentsel yerleşime konu olmuş olan araziler var. Örneğin Beykoz'da bu şekilde 6 bin hane vardır değerli arkadaşlar. Beykoz'un Tokatköy'ün Ayazma'sında şimdi vatandaşlarımız tahliye tebligatlarını almış, evlerini tahliye etme endişesi içerisinde yaşıyorlar ya da Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız tahliye edilme endişesi içinde yaşıyorlar. 2 komşudan birisinin arazisi 2/B arazisi olduğu için hak sahibi olabiliyor, diğeri hukuken orman olduğu için hak sahibi olamıyor ya da Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'nde sokağın bir tarafı 2/B, diğer tarafı orman; hukuken orman, fiilen değil. 
    Bütün bunları çözmeyi amaçlayan bir kanun teklifini huzurunuza getirdim. Sözü edilen diğer sorunları diğer kanun teklifim konu alıyor. Örneğin, 2981 sayılı Kanun kapsamındaki tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesi için ayrı bir kanun teklifim vardır.
    Sürem bittiği için konuşmamı burada sonlandırıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.