Hükümet "don afeti alacağını gasp etti" diyorum, susuyorsunuz

26 Aralık 2010 Pazar
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.05
BAŞKAN: Mehmet Ali ŞAHİN
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
-----0-----


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42?nci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır.
Gündeme geçiyoruz.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, programa göre, 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki son görüşmelere başlıyoruz.
 
1.- 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/960) (S.Sayısı:575)
 
2.- 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezî Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2009 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların  Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve  Bütçe Komisyonu  Raporu ( 1/905, 3/1261)  (S.Sayısı: 576) ?(x)
BAŞKAN ? Komisyon yerinde.
Hükûmet yerinde.
?
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Canikli.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan? Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, bir şey söyleyeceksiniz herhâlde.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Konuşmacı, konuşmasında?
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) ? Biraz da Deniz Feneri?nden bahsetseydin, Kombassan?dan bahsetseydin.
BAŞKAN ? Bir saniye arkadaşlar? Lütfen?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? ?Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu?nun söylemediği şeyleri söylemiş gibi cümleler kullandı.
SONER AKSOY (Kütahya) ? Muharrem Bey de aynı şeyi yaptı ya!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Genel Müdürlüğü, SSK Genel Müdürlüğü döneminde, hapse mahkûm olmuş olan kişileri kanuna aykırı bir şekilde işe aldı gibi, kanuna uygun olmayan bir?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? ?Kanuna aykırı.? demedim.
AHMET YENİ (Samsun) ? Öyle bir şey demedi, doğruları söyledi.
MEHMET OCAKDEN (Bursa) ? ?Mevzuata uygun.? dedi.
BAŞKAN ? Üç dakika içerisinde özetleyin lütfen.
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Canikli, konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu?nun vaatlerini irdelemeye çalışırken cümleleri sanıyorum yetersiz kaldı, Sayın Kılıçdaroğlu?nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine gitti, ?200 katrilyonluk bir kaynak gerekiyor.? dedi.
VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) ? Ayinesi iştir kişinin.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Beklerdim ki bu kaynak hangi hizmet için ne kadardır, böyle bir rakam versin. Anlaşılan böyle bir çalışmayı yapmamış, hatta, katrilyondan YTL?ye, YTL?den TL?ye geçtiğimizi de unutmuş, abartarak bir şeyler söylüyor.
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) ? Gerici, gerici!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Şimdi, şunu söyleyeyim: Devlet memuriyetine girmenin şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda belirtilmiştir. Bir kişi eğer hapse mahkûm olmuş ve mahkeme kararında kamu hizmetlerinden mahrumiyetine karar verilmiş ise hiçbir kamu görevlisi onu işe alamaz. Hukuk, yasa böyle karar vermediği hâlde, siz yasa dışında bir uygulama mı istiyorsunuz? Sizin sıralarınızda acaba, 2000 öncesinde, 80 öncesinde hapse girmiş, hapiste kalmış arkadaşınız yok mu? Bakanlar Kurulu sıralarında yok mu hiç hapse girmiş arkadaşınız? Hapse girmek suç mudur? Bu mudur?
SUAT KILIÇ (Samsun) ? Hangi suçtan hapse girdiği? Dev-Yol, Dev-Sol?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sizin hukuk devleti anlayışınız bu mudur?
K. KEMAL ANADOL (İzmir) ? Hikmetyar?ın adamlarını aldınız, Hikmetyar?ın, İstanbul Belediyesine!
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) ? Onların önünde ağlıyordunuz, ağlıyordunuz!
BAŞKAN ? Lütfen sayın milletvekilleri?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? ?İhaleler?? diyorsunuz. Siz, şimdi, 90?lı yıllarda SSK Genel Müdürlüğünün ihalelerinden örnek veriyorsunuz. O kadar eskiye gitmeye gerek yok. Kuşadası Limanı özelleştirmesi: Hukuksuz bir şekilde Offer?e verilmiştir Özelleştirme İdaresinin yetkisi olmamasına rağmen. Sayın Başbakan ?Offer?i tanımıyorum.? demişti, öğleden sonra ?Ya galiba görüştüm.? akşamüzeri de ?Evet, görüştüm.? dedi. İhaleyi böyle yaptınız! TÜPRAŞ?ın yüzde 14,76?sının satışında 400 milyon dolarlık hazine zararı mahkeme kararıyla tespit edilmiştir, Yargıtay kararıyla onaylanmıştır. Nerede? Niye bunu tahsil etmiyorsunuz? Niye bunu tahsil etmek yerine Plan ve Bütçe Komisyonundaki torba yasaya bir madde eklemeye çalışarak affetmeye çalışıyorsunuz?
SONER AKSOY (Kütahya) ? Sayın Başkan, sataşmalara cevap verecekti?
AHMET YENİ (Samsun) ? Nurettin Bey?e cevap verecektiniz?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Yolsuzluklara ortak olan bir parti varsa bu Adalet ve Kalkınma Partisidir.
Bakın, siz, Sayın Canikli, Giresun Milletvekilisiniz, beklerdim ki ben burada bir konuşma yaptım, fındık üreticisinin 2004 yılındaki don afetinden 169 milyon liralık alacağı var, ?Hükûmet bunu gasbetti.? diyorum, çıkıp ?Hayır, Hükûmet, devlet gasbetmez, biz bunu ödeyeceğiz.? deme cesaretini gösteremiyorsunuz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.