Sayın Canikli'ye cevaben

24 Aralık 2010 Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
_______0_______


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41?inci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
?
BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Geçen birleşimde 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı?nın 23?üncü maddesi kabul edilmişti.
Şimdi, 24?üncü maddeyi okutuyorum:
 
?
BAŞKAN ? Madde üzerinde söz isteyen Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Mehmet Nezir Karabaş, Bitlis Milletvekili.
Buyurun.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan...
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Başkan.
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) ? Balıkesir SEKA?yı söyler misiniz?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Canikli...
BAŞKAN ? Sayın Aydoğan eğer susarsa konuşmanızı anlayacağım Sayın Başkan.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Canikli, konuşmasında AKP öncesi hükûmetlerin yapmış olduğu bazı olumlu uygulamaları AKP?ye mal etmek suretiyle bir değerlendirme yaptı.
Devlet memurluğuna giriş sınavı, Sayın Bülent Ecevit Hükûmeti döneminde merkezî sistemle...
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi, iki dakika süre size de  veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Sayın Başkan, ben bir sataşma yapmadım ki.
Sayın Başkan, yani söylediğimizin neresi yanlış, 2001 yılında değiştirilmedi mi? Biz de onu söylüyoruz Sayın Başkan. Böyle bir şey olur mu?
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Ergün Aydoğan konuşmasında siyasi bir değerlendirme yaptı.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Sayın Başkan, Balıkesir SEKA ihalesi 4 defa ihale edilmiştir. Herkese, kamuya açık ihale yapılmıştır. Kayıtlara geçmesi için söylüyorum.
BAŞKAN ? Sayın Canikli, lütfen oturun, lütfen?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Hükûmete yönelik eleştirilerde bulundu. Bu Hükûmete yönelik bir eleştiriydi. Bu bir bütçe konuşmasıdır. Bütçelerde daima Hükûmet politikaları muhalefet tarafından eleştirilir, kendi görüşleri, kendi çözümleri ifade edilir. Bundan dolayı sataşma nedeniyle Sayın Canikli söz aldı. Sataşma diye herhangi bir şey söz konusu değil. Eğer sataşma nedeniyle bir söz alma ihtiyacı varsa Hükûmet burada oturuyor. Sayın Maliye Bakanı söz alabilir, gerekli açıklamaları yapabilir.
Ayrıca Sayın Canikli açıklamasında kendi dönemlerinde özelleştirme uygulamalarının gayet şeffaf bir biçimde yapıldığını söyledi. Hatırlayacaksınız Sayın Canikli, -unutmuş olabilirsiniz- Kuşadası Limanı ihalesini Ofer diye bir kişi, grup alınca Ofer?in Sayın Başbakanla ilişkileri bir anda sorgulanmaya başlandı. Sayın Başbakanla olan ilişkileri nedeniyle bu ihalenin Ofer?e verildiği iddiası çok ciddi bir şekilde ortaya atıldı, bizim tarafımızdan ortaya atıldı. Sayın Başbakan konuya yönelik olarak kendisine yöneltilen sorulara ?Ben Ofer?i tanımıyorum.? dedi. Daha sonra, aynı gün öğleden sonra ?Tanıyor olabilirim, belki görüşmüş olabilirim.? dedi. Akşam da ?Evet, ben Başbakanlıkta kendisiyle görüştüm.? dedi. AKP döneminde özelleştirme ihaleleri bu kadar saydam yapılmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar)
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Ne oldu, ihale ne oldu? Kime verildi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Ayrıca Sayın Bülent Ecevit döneminde Türk kamu yönetim sisteminde çok modern bir adım atıldı. Kamu yönetimine, memuriyete giriş merkezî bir sınav sistemine bağlandı, objektif yapıldı ama sizin birkaç gün önce -bunu siz kendinize mal ediyorsunuz- bir süre önce Çalışma Bakanlığı bir sınav yönetmeliği yayınladı. O yönetmeliğe göre uzmanlık sınavına yazılı giriş şartı kaldırıldı. Siz istediğinizi alacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Sayın Başkan?
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.