Ceylanpınar'daki kardeşlerimizi kucaklıyorum, hepsine CHP'nin sevgi ve saygılarını iletiyorum

3 Nisan 2015 Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşimini açıyorum.
(?)
BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan bir süre önce, 26 Mart 2015 tarihinde Zonguldak ilindeki vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözmek ve onları tapu sahibi yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bir önerge verdik. Verdiğimiz önerge tüm siyasi partilerin katılımıyla ve Hükûmetin de desteğiyle yasalaştı ve bugün Zonguldaklılar, ta, cumhuriyetin öncesinden beri devam eden mülkiyet sorununu inşallah çözecekler ve hepsi tapu sahibi olacak. Hem "Havza-i Fahmiye" uygulamasından dolayı hem de 2981 sayılı İmar Affı Kanunu'ndan kaynaklanan tapu tahsis belgesiyle ilgili haklarından dolayı herkes, inşallah, tapusunu alacak. Bundan son derece mutluyuz.
Mutlu olduğum ikinci konu: Zonguldak'la ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisinin atmış olduğu bu adımın şimdi Ceylanpınar'da takip edilmesi. Ceylanpınar'daki vatandaşlarımız son derece mağdurdur. Yıllardır yaşadıkları evlerinin olduğu o arazinin, arsanın tapusunu alamıyorlar. Hem orada yaşıyorlar hem de yaşadıkları yerin tapusuna sahip değiller. Şimdi Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Hani, elbette Sayın Bakan da emek vermiştir bu konuya ama açıklamasını ben biraz düzeltmek istiyorum. Sayın Bakan, Hükûmet tasarısında, Ceylanpınar'da yaşayan vatandaşlarımızın tapu sahibi olabilmesi için belediyeyi araya koymuştu yani bu arazi belediyeye devredilecek, belediye de vatandaşa devredecek. Ne zaman devredecek, nasıl devredecek, imar planı yapacak mı yapmayacak mı, imar planı yaptıktan sonra yüzde 35'leri vatandaştan kesecek mi, resmî alanlar ayıracak mı ayırmayacak mı bunların hepsi meçhuldü. Şimdi, görüyorum ki burada belediye aradan çıktı, doğrudan vatandaşa kullandığı arazi verilecek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla ifrazlar yapılacak, bu ifrazlar çerçevesinde oluşan parseller vatandaşa mal müdürlüğünün tespit edeceği bedel üzerinden satılacak. Burada tabii, bu bedel tespiti önemlidir. Bedel tespitinde elbette komisyonlar yasalara göre belli edecektir bu bedeli ama bedel tespitinde vatandaşın ödeyemeyeceği bir rakam ortaya çıkarsa, bu, sorundur. O zaman yapılması gereken, bu vatandaşlarımıza harca esas değer üzerinden bunları satmaktır, eğer harca esas değer yüksekse elbette farklı çözümler düşünülebilir; bir kere bunu hatırlatıyorum.
İkincisi; İmar Affı Kanunu'ndan kaynaklanan sorunların çözümü burada var. Bu, aynen Zonguldak'la ilgili önergeden alınmıştır, aynısı buraya taşınmıştır. 1984 yılında bu vatandaşlarımız İmar Affı Kanunu'ndan kaynaklanan haklarını alabilmek için o zaman 2 bin Türk Lirası ödemişler tapu tahsis belgesi sahibi olmuşlar ya da bedeli ödemekle, bütün yükümlülüklerini yerine getirmekle birlikte idare kendilerine tapu tahsis belgesi de verememiş olabilir bu vatandaşlarımız da başka hiçbir bedel ödemeden tapularını alacaklardır. Orada bir 400 metrekare sınırı vardır, eğer 400 metrekarenin üzerinde bir arsayı kullanıyor ise 400 metrekarenin üzerinde kalan kısım için bu vatandaşlarımız da yine bir bedel ödemek suretiyle bu fazla olan kısmı da alabileceklerdir.
Ben Ceylanpınar'daki kardeşlerimizi buradan kucaklıyorum, hepsine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun sevgi ve saygılarını iletiyorum.
Hepinize iyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.