Engellilerle İlgili Kanun Teklifimiz huzurunuzdadır, bu teklife desteğinizi bekliyorum

31 Mart 2015 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Dilek YÜKSEL (Tokat)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87'nci Birleşimini açıyorum.
(?)
İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/569) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'm için İç Tüzük'ün 37'nci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınmak üzere işlem yapılmasını arz ederim.
Mehmet Akif Hamzaçebi
İstanbul
BAŞKAN - Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi.
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün 37'nci maddesinin verdiği olanaktan yararlanmak suretiyle, doğrudan gündeme alınmasını istediğimiz bu teklif, zihinsel engelli vatandaşlarımızın otomobil iktisaplarında yani otomobil edinimlerinde, edinimden önce ödenmesi gereken özel tüketim vergisi ile otomobilin alınmasından sonra her yıl ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmalarını öngörmektedir.
Zihinsel engelli vatandaşlarımızın sorunu diğer engelli vatandaşlarımızın sorunundan çok daha özel bir mahiyet arz etmektedir. Zihinsel engelli vatandaşlarımızın toplum içinde hak ettikleri yeri almalarında ve hayatlarını sürdürecek eğitimi almalarında, eğitim hizmetlerine ulaşmada, sağlık hizmetlerine ulaşmada, doktora gitmede veya sosyal faaliyetlere katılmada çok büyük sorunları vardır ve ulaşım bu sorunların en başında gelmektedir. Zihinsel engelli vatandaşlarımız ya "Yüzde 90'ın üzerinde engellidir." şeklinde bir rapor alamadığı için onların otomobil iktisabına izin verilmemekte ya da diğer engelli vatandaşlarımızın kullanabildiği, özel tertibatı bulunan araçları kullanmaları mümkün olmadığı için herhangi bir şekilde onların otomobil iktisabı özel tüketim vergisinden ve daha sonra, onların her yıl ödeyeceği motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmamaktadır.
Zihinsel engelli vatandaşımız, zihinsel engelli olduğu için onun ulaşım ihtiyacı birlikte oturduğu aile fertleri ya da ona bakmakla yükümlü kişi tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla, zihinsel engelli vatandaşımızın birlikte oturduğu aile ferdinin ya da ona bakmakla yükümlü olan kişinin normal bir otomobil iktisabı, örneğin, bir otomatik vitesli otomobil iktisabı ya da normal vitesli bir otomobil iktisabının özel tüketim vergisinden mutlaka istisna edilmesi gerekmektedir. Yine, daha sonra, iktisaptan sonra her yıl ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden de bu otomobil sahiplerinin muaf tutulması gerekir. Avrupa Birliği uygulaması bu şekildedir. Bizim vergi kanunlarımızda aşırı korumacı bir anlayış olduğu için, herhangi bir şekilde istisna ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasını engelleme yönünde bir endişe olduğu için bu muafiyetler yeterli bir şekilde kanunda yerini almamıştır. Fiziksel engelliler için bu tip düzenlemeler vardır ama zihinsel engelli vatandaşlarımız için bu düzenlemeler yoktur.
Teklifimiz zihinsel engellileri kapsıyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak işitme engelli vatandaşlarımızın yine benzer şekilde otomobil iktisabı sırasında ödemeleri gereken ÖTV ile daha sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinden de muaf tutulmalarını öngören bir teklifimiz daha vardır. Bu da önemlidir. İşitme engelli vatandaşlarımız aynı şekilde yüzde 90'ın üzerinde engeli olduğu şeklinde bir raporu alamadığı için ya da "Özel tertibatı bulunan bir taşıtı kullanabilir." şeklinde bir raporu olmadığı için işitme engelli vatandaşlarımız da yine otomobil iktisaplarında ÖTV'den muaf değildir ve daha sonra da yine motorlu taşıtlar vergisinden muaf değildir.
Yine, engelli vatandaşlarımızın engelliliğe dayalı ayrımcılık nedeniyle açtıkları davalar bugün harca tabidir. Şimdi, herkes kanun karşısında eşittir, herkes hak arama özgürlüğüne sahiptir ama engelli vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü kullanabilmeleri için pozitif ayrımcılık gereği bu davaların harçtan muaf tutulmaları gerekir. Yani engelli olduğu için zaten "Acaba, dava açsam mı, açmasam mı? Boş ver, açmayayım." şeklindeki bir psikolojiye sahip olan vatandaşımız, bir de harç miktarını duyunca davayı açmıyor.
Bütün bunların Parlamento kapanmadan topluma bir hizmet olarak kabul edilecek kanunlarla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda zihinsel engellilerle ilgili kanun teklifimiz huzurunuzdadır, bu teklife desteğinizi bekliyorum. Bu teklifin kabul edilmesi hâlinde yapılacak çalışmalarla biraz önce sözünü ettiğim işitme engellilerle ilgili vergi muafiyetini öngören teklifimiz ile yine engelli vatandaşlarımızın engelliliğe dayalı ayrımcılık nedeniyle açtıkları davaların harçtan muaf tutulması yönündeki teklifimizin de birleştirilerek hep birlikte bunların kanunlaştırılması mümkündür.
Ben ilgi ve takdirinize, desteğinize sunuyorum. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.