Maddeler komisyona geri çekildikten sonra verilen önergeler komisyonda görüşülemez

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu çok açık bir şekilde ortaya çıktı: Bir kısım önergeler, Hükümetin tasarının 68 ila 130'uncu maddelerini Komisyona geri çekme iradesini Genel Kurulun bilgisine sunmasından sonra verilmiştir ve Komisyon Başkanı yapmış olduğu açıklamada bu eksikliği telafi etmek amacıyla "Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerini biz esas alarak Komisyonda çıkardık." şeklinde bir beyanda bulunmuştur.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Geliş sırasına göre.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Daha sonra benim itirazım üzerine bunu düzeltti, diğer önerge sahiplerinin de isimlerini okumak suretiyle "Hepsini işleme koydum." dedi. Ama bu, şunu ortadan kaldırmıyor: Maddelerin Komisyona geri çekilmesi yönündeki irade ortaya çıktıktan sonra verilen önerge gerçeği vardır. Bu önergelerin Komisyonda görüşülmesi mümkün değildir. Mademki Komisyon Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerini esas alarak "Ben Komisyondaki işlemi başlattım." diyor, o hâlde Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisinin bazı maddelerin değiştirilmesi yönündeki önergelerini esas alarak da işlemi başlatmak zorundaydınız Sayın Başkan.
Dolayısıyla, burada çok açık bir usulsüzlük vardır, İç Tüzük'e aykırılık vardır. Bu rapor görüşülemez Sayın Başkan.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.