CHP olarak Zonguldak'lılar için sarf ettiğimiz büyük çabanın sonucunu görmekten mutluyum

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2981 sayılı İmar Affı Kanunu 1984 yılında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana otuz bir yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ tapu tahsis belgesi başvurusu yapmış olan vatandaşlarımız ya tapu tahsis belgesini almış ama tapusunu alamamış ya da tapu tahsis belgesini dahi alamamış olup o tarihten bu yana müracaatının sonucunu beklemektedir. Hatırlanacaktır, geçen hafta 2981 sayılı Kanun'un yürürlükte kalma süresini uzatan önergeyi burada hep birlikte kabul ettik. 2981 sayılı Kanun, daha evvel kabul edilen Kentsel Dönüşüm Yasası uyarınca31 Mayıs 2015 tarihinde yürürlükten kalkıyordu. Bu sürenin uzatılması yönünde Cumhuriyet Halk Partisi olarak öneri yaptık. Önerimiz tüm siyasi partiler tarafından kabul gördü, Hükûmet de katıldı ve süre üç yıl daha uzadı. Bu, şüphesiz tapu tahsis belgesi sahibi olan vatandaşlarımıza ya da tapu tahsis belgesi başvurusu yapmış olan vatandaşlarımıza büyük bir kolaylıktır.
Şimdi, sıra Zonguldak'a geldi, Zonguldak'taki mülkiyet sorunlarını çözecek olan bir önergeyi görüşüyoruz. Görüştüğümüz önerge Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmiş olan bir önergedir. Bu önergenin Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda gündeme getirilmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından olmuştur. Ben bizzat Komisyona gitmek suretiyle Zonguldak'taki vatandaşımızın mülkiyet sorununu çözecek, onun tapu sahibi olmasını sağlayacak bu öneriyi orada yaptım, Sayın Bakanımız Faruk Çelik oradaydı, bu önerime uygun görüşle baktı, siyasi partiler buna olumlu yaklaştılar ve hep birlikte bu öneriyi -bazı konularda Cumhuriyet Halk Partisinin farklı görüşü olmakla birlikte- orada kabul ettik.
Şimdi, o yasa tasarının yasalaşması belki bu dönem mümkün olmayacağı için, orada kabul edilmiş olan maddeyi görüştüğümüz bu torba yasaya monte etmek suretiyle burada yasalaştıralım önerisini yaptık. Bu önerimiz de hem Hükûmet tarafından hem tüm siyasi parti grupları tarafından kabul gördü ve şimdi hep birlikte imzalayıp verdiğimiz bu önergeyi görüşüyoruz.
Önerge iki bölümden oluşuyor: Birincisi, Zonguldak'ta tapu tahsis belgesi sorununu çözüyor. Zonguldak'ta tam 19.700 vatandaşımız tapu tahsis belgesi sahibidir. Bir o kadar da, tapu tahsis belgesi almak için zamanında başvuru yaptığı hâlde tapu tahsis belgesi dahi alamamış olan vatandaşımız vardır. Yani yaklaşık 40 bin civarında vatandaşımız 1984 yılında çıkmış olan İmar Affı Kanunu uyarınca tapu tahsis belgesi başvurusu yaptığı hâlde o günden bugüne kadar tapularını alamamışlardır. 
Şimdi, bu önergeyle bu vatandaşlarımızın tapuya kavuşması sağlanmaktır. Önerge şunu getiriyor: Bu vatandaşlarımız -hatırlanacaktır- İmar Affı Kanunu uyarınca 400 metrekareye kadar olan kısım için hak sahibidir ve bunun için o zaman, o tarihte 2 bin Türk lirası bir bedel ödemişlerdir. O 2 bin Türk lirasını bedel ödemiş olan vatandaşlarımız ister elinde tapu tahsis belgesi olsun isterse olmasın, yeter ki başvurusunu yapmış olsun -yani o 2 bin Türk lirasını ödemek zaten başvuruyu yapmış olmak demektir- bu 400 metrekarelik arsayı başka hiçbir bedel ödemeden alacaktır. Bu çok önemli bir adımdır. Ama vatandaşımızın kullandığı arazi, arsa 400 metrekarenin üzerinde olabilir; bazıları 400'ün altındadır, bazıları da belki az da olsa 400'ün üzerinde olabilir, 500 metrekare olabilir, 600 olabilir, daha fazla olabilir, her neyse; 400 metrekareyi aşan kısmı da bu vatandaşlarımız harca esas değer yani bir taşınmazın alım satımında tapuda gösterilen bedel neyse o değer üzerinden bir bedel ödemek suretiyle satın alabilecektir. Zonguldaklı vatandaşlarımızı, tapu tahsis belgesi başvurusu yapmış olan, ister elinde belge olsun ister olmasın buradan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kendilerine hayırlı olsun diyorum.
Önergenin getirdiği ikinci konu şudur: Zonguldak Türkiye taş kömürü havzasıdır. Taş kömürü, Zonguldak deyince aklımıza gelen taş kömürüdür. Zonguldak'ın taş kömürü havzası olması nedeniyle orada ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana özel mülkiyet yasaklanmıştır, yasalarla yasaklanmıştır. O yasak uzun yıllar boyunca devam etmiştir. 1986 yılında 3303 sayılı Zonguldak Taşkömürü Havzası Kanunu çıkmıştır, oradaki bu mülkiyet sorunlarını çözmek üzere bir kanun çıkmıştır. Daha sonra, 1999 yılında 4479 sayılı Kanun'la buradaki vatandaşlarımıza yani "Havza-i Fahmiye" olarak isimlendirdiğimiz bu alandaki vatandaşlarımıza kullandıkları, oturdukları evin, binanın tapusunu vermek amacıyla bir kanun çıkarılmıştır. O kanun harca esas değer üzerinden bu taşınmazların devrini öngördüğü için ve harca esas değer de o tarihte son derece yüksek olduğu için maalesef bu kanun işlememiş, amacına ulaşamamıştır. O tarihten bu yana 4479 sayılı Kanun uyarınca vatandaşlarımız tapu alamamıştır. Çok iyi niyetle çıkarılmış olan bir kanundur, ancak demek ki vatandaşın bütçesine uymamıştır; vatandaşın bütçesine, cebine, günlük hayata uymayan bir kanun başarılı değildir.
Şimdi, önerge buna yönelik bir düzenleme de getiriyor. Burada da yine harca esas değer üzerinden devir öngörülüyor.
Biz, 1999 yılındaki tecrübeden hareketle, o tarihte harca esas değerin yüksek olması nedeniyle vatandaşların tapu alamadığı gerçeğinden hareketle, bu değerin düşürülmesini Komisyonda teklif ettik. Nasıl 2/B Yasası'nda çeşitli kanun değişiklikleriyle değerin düşürülmesi yoluna gidilmiş ise, gelin, burada da Havza-i Fahmiye'de de bu harca esas değeri düşürelim dedik. Harca esas değerin yüzde 50'sini, yüzde 40'ını esas alalım ya da başka bir oranını alalım, ama yeter ki Zonguldak'taki vatandaşımızın bütçesine uygun bir kanun yapalım, ama işin bu kısmı, maalesef, kabul görmedi. Dolayısıyla, Havza-i Fahmiye'yle ilgili düzenleme, inşallah bu şekliyle vatandaşın sorununu çözer, çözmesini elbette arzu ediyoruz, çözemeyebilir de ama çözeceği vatandaşlarımız da şüphesiz ki vardır; belki 1999 yılından bugüne kadar o harca esas değerlerde belediyeler birtakım yumuşamalara gitmiş olabilir, bu mümkündür, ancak orada değerin biraz yüksek kaldığı kanaatindeyiz, bu değerin düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Değerli milletvekilleri, bu önerge hayırlı olsun. Bu önergeyle, özellikle tapu tahsis belgesi sahibi vatandaşlarımızın ya da tapu tahsis belgesi başvurusu yapmış olan vatandaşlarımızın tapularını alması için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük çaba sarf ettik, bu çabanın sonucunu görmekten son derece mutluyum.
Zonguldaklılara hayırlı olsun diyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.