CHP olarak Zonguldak düzenlemesinin çözülmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü paylaştık

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Başkanın tutumunun üzerinde söz aldım.
Şimdi, bu önerge öncesinde ilk başlangıçtaki duruma geri gidelim: Sayın Başkan bu önergeyi daha önce okudu. Daha doğrusu "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören bir önerge vardır ancak 3065 sayılı Kanun'la ilgili olarak teklifte yer alan 3'üncü maddeden sonra görüşülmesi gereken bu önerge o zaman verilmediği için ben bunu işleme koymuyorum." dedi Sayın Başkan.
Sonra, Zonguldak'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu önergeyi Genel Kurulun bilgisine sundu önergeyi özetleyerek "Bu da yeni bir madde ihdasıdır diğeri gibi, bu da teklif metninde olmadığı için bunu da işleme koymuyorum." dedi. Sonra, yine benzer mahiyette bir önerge daha okudu ve "Onu da işleme koymuyorum." dedi. Üçü de bu teklifle ilgili değildi. Sonra, ara verildi. Arada görüşmeler yapıldı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Zonguldak'la ilgili mülkiyet sorununu çözecek düzenlemenin buraya getirilmesi ve çözülmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü, kanaatimizi kendileriyle paylaştık. Sonuçta, denildi ki:" Zonguldak'la ilgili önerge buraya girsin. Bu çerçevede, Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki değişikli öngören bu önerge de buraya girsin." Genel Kurul açıldı. Bu çerçevede, önergeleri görüşüyoruz.
Sayın Başkanın ilk tutumunun ben lehindeyim, "Yeni madde ihdası olduğu için, zamanında da verilmediği için, ben bunu işleme koymuyorum." dedi. Lehinde olduğumuz tutum budur. Sonrasındaki gelişmeyi size aktardım, bu önerge bu çerçevede geldi, dolayısıyla ben burada Genel Kurulun oyuna sunulacak veya Başkanın başlangıçtaki ilk tutumunu değiştirecek bir durum görmüyorum. Eğer Halkların Demokratik Partisi "Ben bu önergeye hiçbir şekilde katılmıyorum." diyor ise o zaman ara verelim, yeniden bir daha bir görüşme yapalım. Yoksa, oylamaya sunulması gereken bir durum bence yoktur.
Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.