Zonguldak'lı vatandaşlarımıza bugün bu müjdeyi verelim

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, 60'a göre bir söz talebim var efendim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın hatip konuşmasında Zonguldak'taki havzayifahmiye uygulamasıyla ilgili bazı konuları dile getirdi. Zonguldak'ta havzayifahmiyedeki mülkiyet sorununu çözerek vatandaşlarımızın oturdukları evlerin, kullandıkları binaların tapularına sahip olması, yine 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca zamanında başvurusu yapılmış tapu tahsis belgesine bağlanmış ya da bağlanmamış olmakla birlikte hak sahibi olan vatandaşlarımızın 2981 sayılı Kanun'dan kaynaklanan haklarını koruyarak onlara da tapularının verilmesini amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda iktidar partisinin, diğer siyasi partilerin de desteğiyle, Sayın Bakanın da desteğiyle kabul edilerek ilgili tasarıya girmiştir ancak o tasarının ve teklifin yasalaşması Parlamentonun yoğunluğu dikkate aldığımızda belki mümkün olmayabilecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz: Oradaki maddenin oradan alınarak görüşmekte olduğumuz bu torba tekliflerin birisine eklenmesidir. Bu konudaki önerimi ve önerge taslağımı Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve Halkların Demokratik Partisi Grubuna ilettim. 4 siyasi parti bu konuda karar verir ise Zonguldaklılara müjdeyi bugün verebiliriz. Ben bu müjdeyi bugün verelim istiyorum ve Zonguldaklıları buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.