İmzadan çekilme ayrı, hiç imzalamama ayrı, bunları ayırmak lazım

23 Mart 2015 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Görüşmekte olduğumuz maddeyle ilgili teknik bir konuyu Hükûmetin ve Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum. Maddeyle, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak "elektronik yoklama" adı altında, modern bir müessese Vergi Usul Kanunu'na dâhil edilmektedir. Bu düzenlemeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu buluyoruz. Ancak maddenin Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve hâlen yürürlükte olan, yoklamayı düzenleyen 131'inci maddeyle kıyaslanması sonucunda bir çelişki ortaya çıktığını düşünüyorum. Teklifin bu maddesine göre, elektronik yoklama işlemi elektronik ortamda düzenlenen yoklama fişiyle de yapılabilecektir. Yoklama fişiyle yapılan elektronik yoklamanın, nezdinde yoklama yapılan kişi tarafından veya yetkili adamı tarafından imzalanmaması hâlinde bu fiş ıslak imzayla da düzenlenebilecektir, maddenin gerekçesinden öyle anlıyorum. Şimdi, Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesi, klasik yoklamada yoklamanın yoklama fişiyle yapılacağını söyler. Bu fişin iki nüsha olarak düzenleneceği anılan maddede hüküm altına alındıktan sonra, yoklama fişinin, nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamı tarafından imzalanmaması hâlinde muhtar veya ihtiyar heyeti üyeleri veya polis tarafından imzalanacağını söylemektedir. Şimdi, teklifin bu maddesinde ise yoklama fişinin imzalanmamasından söz ediyor. Yani yoklama fişinin imzalanmamasından amaç nedir? Karşı taraf imzalamıyor veya imzadan mı çekiliyor veya hiç mi imzalamıyor? Eğer hiç imzalamıyor ise ıslak imzayla onun güvence altına alınması amacıyla buraya getirilen düzenleme yetersiz. Bu durumda, Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesindeki klasik yoklama fişinin düzenlenmesi gerekir. 131 ile teklifin bu maddesi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan bunu bir kez daha değerlendirirse daha iyi bir düzenleme yapmış oluruz diye düşünüyorum. Yani bu maddede, örneğin, imzadan çekilme hâli düzenlenmemiştir, imzalanmaması hâlinde? İmzadan çekilme ayrı, hiç imzalamama ayrı, bunları ayırmak lazım. Vergi Usul Kanunu'nun 131'inci maddesi bunları ayırdığı hâlde burada bunların ayrıldığını ben görmüyorum.
Teşekkür ederim.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.