Biz, CHP olarak 150 bin kadronun ihdasını öngörüyoruz. Gerçek ihtiyaç bunun daha da üzerindedir

23 Mart 2015 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayılar farklı değil mi Sayın Başkan?
BAŞKAN - Hayır, aynı mahiyetteki önerge.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir yanda atama bekleyen öğretmenler, diğer yanda Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı, yıllardır Türkiye'nin gündeminde yer alan çok önemli bir konuyu görüşüyoruz.
Millî Eğitim Bakanının Komisyonda yapmış olduğu açıklamaya göre, şu anda 115 bin 875 kişilik bir öğretmene ihtiyaç vardır. Bu, Millî Eğitim Bakanının Komisyondaki açıklaması. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim ki Millî Eğitim Bakanının yaptığı bu açıklamaya inanmıyorum, bunun gerekçesini söyleyeceğim. Yıl 2012, 22 Mayıs 2012 tarihli 109'uncu Birleşimde zamanın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer var. Ben burada yine o dönem için 100 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmesine yönelik bir kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi adına vermişim, onu konuşuyoruz. Zamanın Millî Eğitim Bakanı da diyor ki konuşmasında: "Bugün itibarıyla öğretmen ihtiyacımız 116 bindir." Yani, 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Millî Eğitim Bakanı "116 bin öğretmene ihtiyacımız var." diyor, ondan üç yıl sonra, şimdiki Millî Eğitim Bakanı da "115 bin öğretmene ihtiyacımız var." diyor. Şimdi, hangisi doğru? 2012'de 116 bin öğretmene ihtiyaç var ise o tarihten bu yana gerek bütçe kanunlarının verdiği kadro imkânlarıyla gerekse ilaveten yapılan kanuni düzenlemelerle on binlerce öğretmen alındı, sayının azalması lazım, sayı azalmadı. Bu rakam da gerçekçi değildir, nasıl o zamanki rakamı Millî Eğitim Bakanı gerçekçi olarak vermemişse şimdiki Millî Eğitim Bakanı da bu rakamı gerçekçi olarak vermiyor. Doğu Anadolu'da değil, Güneydoğu Anadolu'da değil, Karadeniz Bölgesi'nde değil; İstanbul'da 55-60-65 kişilik öğrencilerin olduğu, sınıfların olduğu okullar var. İstanbul'un Sultanbeyli'sinde, İstanbul'un Sancaktepe'sinde, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 60 kişilik, 65 kişilik sınıflar var. Bu sınıfların herhâlde öğretmen ihtiyacı olduğu dikkate alınmıyor.
O nedenle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 bin kadronun ihdasını öngörüyoruz. Gerçek ihtiyaç bunun daha da üzerindedir, sadece ben İstanbul'dan örnek verdim; Karadeniz Bölgesi'nde de bu sınıflar var -kalabalık sınıflar- Akdeniz Bölgesi'nde de var, İzmir'de de var, başka yerlerde de var. Bunları, öğrencilerin yoğun olduğu bu sınıfları uluslararası standartlara indirdiğimizde öğretmen ihtiyacı fırlayacaktır. Sayın Bakanın Komisyonda verdiği 115 bin kadro ihtiyacı, bastırılmış bir ihtiyaçtır. Rakam, gerçek ihtiyaç bunun çok çok üzerindedir. Atama bekleyen öğretmen sayısının 330 bin olduğunu dikkate alırsak ihtiyacın çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır.
Yapılması gereken, hemen, süratle bu 150 bin kadroyu kabul etmektir. 150 bin olmaz, 140 bin dersiniz, 130 bin dersiniz ama sanki ölçmüş, biçmiş gibi 47 bin kadro demeyi ben insaf ve objektiflik ölçüleriyle bağdaştıramıyorum.
85 eğitim fakültemiz var. 85 eğitim fakültesinden mezun olup atama bekleyen 150 bin civarında öğretmen adayımız var. Öte yandan, fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar var. Buradakilerle birlikte sayı 330 bine çıkıyor. İki-üç yıllık bir süre içerisinde, bu fakültelerden mezun olacak olan öğretmen adaylarını da dikkate aldığımızda sayı bir anda 800 bine fırlıyor; iki-üç yıllık bir sürede, atama bekleyen öğretmen sayısında ulaşacağımız rakam.
Arkadaşlar, Sayın Hükûmet, Sayın Bakan, yani bu kadar insanı öğretmen olarak atamayacaksanız, bu fakültelere on binlerce, yüz binlerce genci alıp bunları oyalamayın, bunları bir umuda sevk edip sonra okullarının bitmesini müteakip "Bizim öğretmen ihtiyacımız yok." demeyin. Yeniden bir planlama yapalım.
Sürem bitiyor, daha fazla konuşma imkânım yok. Teklifimiz, hemen 150 bin öğretmen kadrosunun ihdasını ve nisandan başlayarak ağustosa da giderek yeni dönem mezunlarını da kapsayacak şekilde hemen bu atamaların yapılmasını hedefliyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Konuşmamı bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum ve karar yeter sayısı istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.