Özelleştirmeyi benimsemek bütün kamu işletmelerinin özelleştirilmesi anlamına gelmez

23 Mart 2015 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Sayın Hamzaçebi, buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Haydar Akar konuşmasında "Özelleştirmelere karşıyız." şeklinde bir cümle ifade etti. Sanıyorum, orada kastetmek istediği tüm özelleştirmeler değil, belli özelleştirmelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi politika olarak özelleştirmeyi benimsemiş olan bir partidir ama elbette özelleştirmeyi benimsemek bütün kamu işletmelerinin özelleştirilmesi anlamına gelmez. Özelleştirmeden amaç, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması ile özelleştirilen işletmenin olduğu piyasada rekabetin sağlanması suretiyle fiyatların düşüşünün gerçekleşmesi ve bu sayede tüketicinin menfaatine bir sürecin başlamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin özelleştirme politikası budur. Bunu tutanaklara geçirmek için söz aldım.
Teşekkür ederim.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.