"Hodri meydan!" diyorum. Meydan okuma öyle olmaz. Meydan okumak %10 seçim barajını kaldırarak olur

23 Mart 2015 Pazartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.
Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, sataşma nedeniyle.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, yüzde 10 seçim barajını arkanıza almışsınız ve diyorsunuz ki: "Hadi hodri meydan!" Hodri meydan öyle denmez, meydan okuma böyle olmaz. Meydan okumak yüzde 10 seçim barajını kaldırarak olur. (CHP sıralarından alkışlar)
YUSUF BAŞER (Yozgat) - Neden kaldırmadığınızı söyler misiniz?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben size şimdi "Hadi hodri meydan!" diyorum, var mısınız? Gelin seçim barajını indirelim, yüzde 7'ye indirelim, 5'e indirelim, 3'e indirelim, kaç istiyorsanız ona indirelim. Cesaret budur, meydan okumak budur ama siz yüzde 10 seçim barajına sığınmışsınız, "Hadi hodri meydan!" diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin baraj problemi yok. Bunu söylememe gerek yok herhâlde.
RECEP ÖZEL (Isparta) - Bir de baraj problemi olsaydı!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biz bunu demokrasi için istiyoruz. Biz iktidarı hedeflemiş bir partiyiz ama bu Parlamento demokratik olacaksa, buradan milletin bütün renkleri, düşünceleri temsil edilecekse barajın makul bir orana indirilmesi gerekir. Kaldırılması gerekir diyemiyorum çünkü Anayasa'nın bir temel ilkesi var: "Temsilde adalet, yönetimde istikrar." İkisini dengeleyecek şekilde bir oranı Türkiye Büyük Millet Meclisinde biz belirleyebiliriz.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bir kararı var.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devamlı anayasa değişiklik teklifleri getiriyorsunuz. Şimdi, bir tane daha verdiniz. Hadi, yüzde 10 seçim barajıyla ilgili bizim çok sayıda teklifimiz var, bunu yasalaştıralım; Anayasa'ya da bir geçici madde ekleyelim "Bir yıl geçmeden bu yüzde 10 seçim barajıyla ilgili değişiklik bu seçimlerde uygulanır." diyelim. Hadi hodri meydan, var mısınız?
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.