Biz yatırım yapalım diyoruz siz cezaevi yapacağız diyorsunuz

22 Aralık 2010 Çarşamba
?
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.04
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Gülşen ORHAN (Van)
-----0-----

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39?uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
4?üncü madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış.
?.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Bakanım, mazur görünüz beni.
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır.
6?ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
7?nci maddeyi okutuyorum:
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
Şahsı adına Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi.
Buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe kanun tasarısının 5?inci ve 6?ncı maddeleri üzerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri konuşmaları sırasında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda nasıl bir yatırım modeli, nasıl bir kalkınma modeli uygulanabilir düşüncesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin o konudaki programını kısaca anlatmaya çalıştılar. Bu konuşmalara karşı söz alan iktidar partisi sözcüleri Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerini 1930?lu yıllarda kalmış olmakla eleştirdiler. Bu konuyu, maddenin izin verdiği ölçüde sizlerin dikkatine sunmak, biraz açmak istiyorum.
Her şeyden önce ifade edeyim ki: iktidar  partisi sözcüleri ya arkadaşlarımızın söylediklerini dinlemediler ya da dinledikleri, anladıkları hâlde konuyu çarpıttılar. Durum şudur, bizim söylediğimiz, arkadaşlarımızın söylediği şudur: Cumhuriyet Halk Partisinin kalkınma modelinde, sanayileşme modelinde piyasa ekonomisi esastır. Tartışmasız, bütün dünyada piyasa ekonomisi var. Devlet altyapı yatırımları yapacaktır, devlet yine ekonomide düzenleyici ve denetleyici bir çerçeveye sahiptir. Çünkü, her şeyi piyasa ekonomisine bıraktığınız takdirde, ?piyasa başarısızlığı? dediğimiz bir kavram, bir sonuç ortaya çıkabilir. Nitekim, 2009 yılı krizi, bütün dünyanın yaşadığı kriz, piyasa ekonomisinin bir yerde başarısız olduğu alanları, yerleri göstermiştir. Bundan sonra bütün dünyada finansal mimari yeniden şekilleniyor. Devletin düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin kapsamı genişletiliyor.
Yine, Cumhuriyet Halk Partisi programında güçlü bir sosyal devlet vardır. Çünkü her şeyi piyasa ekonomisine bıraktığınız takdirde piyasa ekonomisi işsizle ilgilenmez, yoksulla ilgilenmez, dar gelirliyle ilgilenmez, bunlarla ilgilenecek olan, güçlü bir sosyal devlettir. Peki, doğu ve güneydoğu için ne söylüyoruz? Söylediğimiz şudur: Doğu ve güneydoğuda yine piyasa ekonomisi çerçevesinde özel sektörün oraya giderek yatırım yapması esastır, tartışmasız. Ancak yine bunu piyasa ekonomisine bırakırsanız oraya gitmez, yatırımcı gitmez. Ne yapar Hükûmetler böyle bir durumda? Teşvik tedbirleri uygulamaya koyarlar. Nitekim?
ALİ KOYUNCU (Bursa) ? Biz de öyle yaptık.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bitireyim.
Nitekim, Hükûmetiniz de bu konuda bir teşvik paketini uygulamaya koydu. 31 ili dördüncü bölgeye almak suretiyle, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerle birlikte diğer bölgelerdeki bazı illeri de bu kapsama almak suretiyle bir teşvik paketi uygulamaya koydu. Ancak bu teşvik paketi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımlar açısından arzu edilen sonucu yaratmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisinin programında da teşvik vardır ama biz, dördüncü bölgeye yönelik olarak verilen teşviklerin az olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok daha özel bir teşvik programının uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Yine, özel teşviki öngörülen yatırımlar için gerektiğinde sıfır faizli kredi uygulaması uygulamaya konulmalıdır, görüşümüz budur. Kamu-özel sektör iş birliği uygulamaya konulmalıdır. Bütün bunlara rağmen yatırımcı doğu ve güneydoğu Anadolu?ya gitmiyor ise devlet oraya gidip yatırım yapacaktır, bunu söylüyoruz. Baştaki dört, beş maddeyi bir tarafa atıp da sonuncusunu alıp ?Siz 1930?ları savunuyorsunuz.? demeyi ben söylediklerimizin iyi anlaşılmamış olmasına bağlamak istiyorum. Biz diyoruz ki: ?Mutlaka yatırım yapacağız oraya.? Ama İktidar Partisi şunu söylüyor: ?Biz devlet olarak yatırım yapmayacağız kardeşim doğu, güneydoğuya. Biz Diyarbakır?da modern bir cezaevi inşa edeceğiz.? Siz, devlet olarak sadece bunu vadediyorsunuz. Siz, devlet olarak özel sektörün oraya yatırım yapmaması hâlinde nasıl bir yol izleyeceğinizi söyleyemiyorsunuz. Aramızdaki fark budur, bunu dikkatinize sunuyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutuyorum:
 ?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.