Sayıştay Kanun Teklifinin 63'üncü maddesinde verilen önerge üzerinde

2 Aralık 2010 Perşembe
?
YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 22.04
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
------ 0 ------


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25?inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.
510 sıra sayılı Kanun Teklifi?nin 61?inci maddesi üzerinde verilen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
62?nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? 62?nci madde kabul edilmiştir.
63?üncü madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:
?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Sayıştay Kanun Teklifinin 63 üncü maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
             M. Akif Hamzaçebi                                  Ahmet Tan
                     Trabzon                                            İstanbul
?(7) Boşalan bir üst kadroya atanmada aynı derecede yeterli olanlar birden fazla ise; disiplin cezası almamış bulunmak, kıdem ve mesleki inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak tercih sebepleri sayılır. Tercih sebepleri yoksa yapılacak sınavda üstün başarı gösterenler yükseltilir.?
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) ? Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Hükûmet?
DEVLET BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (İstanbul) ? Katılmıyoruz.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayıştay Yasa Teklifi?nin maddelerinde konuşmacı arkadaşlar Sayıştayla ilgili konular yanında, yine Sayıştayla ilgili belki o maddeyle bağlantılı olmayan başka konuları veya Sayıştayla hiç ilgili olmayan konuları da gündeme getirebiliyor. Ben, yine Sayıştayın görev alanıyla ilgili bir konuyu bu madde vesilesiyle tüm siyasi partileri ilgilendirdiği için dikkatinize sunmak istiyorum.
Siyasi Partiler Kanunu?na göre siyasi partilerin harcamalarının denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Son Anayasa değişikliğiyle ?Sayıştay tarafından yapılır? olarak bu düzenlendi. Ondan önceki dönemde, Siyasi Partiler Kanunu?na göre Anayasa Mahkemesi denetliyordu; Anayasa Mahkemesi bu denetimi Sayıştay denetçileri vasıtasıyla yaptırıyordu. Son Anayasa değişikliğiyle bu denetim ?Sayıştay tarafından yapılır? olarak düzenlendi.
Şimdi, benim söylemek istediğim, sizlerin dikkatine getirmek istediğim konu şu: Anayasa Mahkemesi daha önce yapmış olduğu denetimlerde uzman kuruluş olarak Sayıştay denetçilerinin yardımını istiyordu, denetçiler de rapor düzenliyordu. Ancak düzenlenen raporlar, maalesef hukuka, yasalara aykırı raporlardı. Anayasa Mahkemesi, bu raporlar üzerine karar veriyor, hüküm veriyor. Sonuçta eğer bir ödemenin kanuna uygun olmadığı yönünde bir karar vermişse, o ödeme siyasi parti tarafından hazineye tazmin ediliyordu, ödeniyordu. Ama o raporları zamanında incelemiş bir kişi olarak, bir siyasi olarak, o raporlarda kanuna aykırı olarak yazılmış birçok hususu gördüm, tespit ettim, o zaman raporlara bağladım, kendi partimin yetkili organlarına bunu sundum. Örnek veriyorum: Siyasi parti, milletvekilini veya kendi merkez yönetim kurulu üyesi birisini veya bir başka parti mensubunu görevle bir başka ile veya bir başka ülkeye göndermiş, o kişi uçak biletini, kendi adına düzenlenmiş olan uçak biletini siyasi partiye vermiş, siyasi parti de o uçak biletini harcama olarak kaydetmiş. Şimdi, Sayıştay, Sayıştay denetçileri, bu uçak biletinin gider olarak kaydedilemeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü ?Uçak biletinin siyasi parti adına düzenlenmesi gerekir.? diyor. Böyle bir şey olamaz değerli arkadaşlar. Milletvekili havaalanına gittiğinde, partinin verdiği bir görev nedeniyle gidiyorsa, o anda biletini alır, o bilet de o kişi adına düzenlenir. Şimdi, bu bileti, bu biletin ihtiva ettiği tutarı harcama olarak kabul etmemek gerçeklerle, kanunlarla barışık olmamak demektir, bunları kabul etmemek demektir. Veya siyasi parti bir şirketten, bir şahıstan, gelir veya kurumlar vergisi olan mükelleften bir fatura almış, bir mal veya hizmet almış ondan kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere, bir fatura almış, o faturayı gider kaydetmiş. Daha sonra bu fatura kaybedilmiş ama daha sonra ilgili şirketten bunun fotokopisini, hatta tasdikli fotokopisini almış, kayıtlar arasına yerleştirmiş. Sayıştay denetçisi arkadaşlarımız ?Hayır, bunu gider kaydedemezsiniz.? diyor. ?Neden?? ?Faturanın aslı yok.? ?Tasdikli örneği var.? ?Hayır, aslı olmak zorunda.? Vergi hukukunda dahi olayın gerçek mahiyeti esastır. Bu olayı, yani aslı kaybedilmiş olan bir fatura yerine tasdikli fotokopisine dayalı olarak bir mükellef gider kaydetmiş olsa bunu maliye, gelir idaresi kabul eder, çünkü olayın mahiyetine bakar. Gerekirse o tasdikli faturayı düzenlemiş gözüken kişiye sorar, bu siyasi partiye böyle bir malı veya hizmeti sattın mı diye. Sattım derse sorun yok, kabul eder. Maliyenin dahi kabul ettiği bir uygulamayı Sayıştay denetçisinin keyfî olarak kabul etmemesini ben hukuka saygısızlık olarak görüyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Yine bir örnek daha vereceğim: Siyasi partiler istediği kişileri personel olarak istihdam edebilir. Emekli de olabilir bu personel. Bir başka kurumdan emekli olmuştur, siyasi parti o kişiyi istihdam edebilir. Bu kişiye istediği şekilde ücret ödemesi yapabilir, ücretin herhangi bir sınırı yok. O kişi görevinden istifa ederse, isterse ona kıdem tazminatı da ödeyebilir. Yani kıdem tazminatını ancak işten çıkarılan kişiye verirsiniz diye bir kural yok. O, işten çıkarılan işçinin güvencesini oluşturmak üzere İş Kanun?a konulmuş olan bir düzenlemedir. Sözleşme serbestisi çerçevesinde siyasi parti, herhangi bir işveren gibi kendi isteğiyle işinden ayrılan kişiye de kıdem tazminatı veya bir başka isim altında her türlü ödemeyi yapabilir.
Şimdi, siyasi partilerin harcamalarının denetimi Sayıştaya geçti ama Sayıştay aynı hatalı tutumunu devam ettirebilir. Bunu bu vesileyle yüce Parlamentonun ve Sayıştayın dikkatine sunuyorum.
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.