Antalya Havalimanı İşletme Hakkının Kiralandığı Şirket "PARAVAN"dır

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ VE GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
?ANTALYA HAVALİMANI YOLSUZLUĞU?
KONULU BASIN TOPLANTISI METNİ
(25.11.2010)

Antalya Havalimanı I ve II. Etap Dış Hatlar Terminalleri, CIP, İç Hatlar Terminali ile Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine ilişkin ihale 2007 yılında DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ? İdare) tarafından yapılmıştır. İhaleyi Almanya?da kurulu FRAPORT AG Şirketi ile Türkiye?de kurulu IC İçtaş Grubu?nun oluşturduğu Ortak Girişim kazanmıştır. Daha sonra Ortak Girişimin ihale şartnamesi gereği kurduğu ŞİRKET ile DHMİ arasında 22 Mayıs 2007 tarihinde işletme hakkının kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Bu bağlamda I. Etap Dış Hatlar Terminali ile bazı tesisler 17 yıl 3 ay 17 gün süre ile; II. Etap Dış Hatlar Terminali ile diğer bazı tesisler ise 15 yıl 3 ay 8 gün süre ile kiralanmıştır. Kira bedeli 2.010.000.000. ? Euro + KDV?dir.
Kira sözleşmesi çok açık bir şekilde ihale şartnamesine aykırı olarak düzenlenmiştir.

ŞARTNAME SÖZLEŞME ve UYGULAMA
1) ?İhaleyi kazanan isteklinin Ortak Girişim (OG) olması halinde işletmeci yabancı ortağın kurulacak şirket sermayesindeki payının % 51 olması ve bu oranı beşinci kira yılı sonuna kadar değiştirmemesi esastır.?
       (Yüzde 51?den amaç oy çoğunluğuna dayanarak şirketin yönetiminde belirli bir gücün veya hakimiyetin işletmeci ortağa verilmesidir. Diğer bir ifadeyle pay sahipliğinde çoğunluğu elinde bulunduran ortak, çoğunluk hisselerinin yönetim, karar alma ve temsil konularında kendisine vereceği güçle işletmenin yönetiminde herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaktır.)  1) Yabancı ortak FRAPORT AG?nin İdare ile sözleşme imzalayan FRAPORT ? IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ AŞ.?deki payı %51 olmakla birlikte kardan aldığı pay ve şirket yönetimindeki gücü bu payla orantılı değildir.
- FRAPORT AG?nin kar payı oranı sermayedeki %51?lik hisse oranına rağmen %0,5 (yüzde yarım ? binde 5)tir.
- Şirkette 10 TL. ile ?onbinde 1? oranında hisseye sahip FRAPORT ? IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ.?nin kar payı oranı ise %99?dur.

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM ve İŞLETMECİLİĞİ AŞ

Hisse Grubu Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı Sahibi                                             Kar Payı Oranı
        A            51.000              % 51      Fraport AG                                            % 0.5
        B            48.970              % 48,97 IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ.               % 0.5 ( B grubu toplam)
        B            10                     % 0,01   Mustafa Murat Soğancıoğlu 
        B            10                     % 0,01   Fırat Çeçen 
        C            10                     % 0,01   Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ    % 99.0

Görüldüğü gibi havaalanı işletmeciliğinde tecrübeli ortak olan FRAPORT AG % 51?lik hissenin ağırlığına paralel bir kar payı hakkına sahip olmadığı gibi şirketin yönetim, karar alma ve temsil mekanizmalarında çoğunluk hissesinin sahip olması gereken güce de sahip değildir.
Buna göre FRAPORT AG?nin yüzde 51?lik sermaye payı kendisine
- Genel Kurulu toplantıya çağırma
- Sermaye artırım ve azaltılmasına karar alma
- Yönetim kurulunda çoğunluğu oluşturma
- Yönetim kurulunda karar alma
gücünü vermektedir. Fraport AG bu konularda karar alabilmek için IC İÇTAŞ Grubunun onayını almak zorundadır.
Ayrıca Şirketi yönetecek olan genel müdürü atamaya FRAPORT AG değil IC ÇEÇEN Grubu yetkilidir.
 İdarenin sözleşme imzaladığı ŞİRKET?in Ana Sözleşmesi incelendiğinde, yabancı ortak (FRAPORT AG) şeklen %51 paya sahip gözüküyor olmakla birlikte bu oranın doğal sonucu olması gereken oranda kardan pay alma hakkına sahip olmadığı görülmektedir. Şirketin kar payı oranı %0,5 (yarım)?tir. Bundan daha önemli olmak üzere yabancı ortağın şirketin yönetim, karar alma ve temsil mekanizmalarında hiçbir gücü yoktur. FRAPORT AG sermayedeki hisse çoğunluğuna dayanarak şirket genel kurulunu toplantıya çağıramamakta, yönetim kurulunda çoğunluğa sahip olmadığı için istediği kararı alamamaktadır. Şirketin yerli ortağı olan IC İÇTAŞ (ÇEÇEN GRUBU)?ın uygun bulmadığı hiçbir kararın alınması mümkün değildir.
Buna göre sözleşmeyi imzalayan DHMİ yetkilileri ihale şartnamesine aykırı davranmak suretiyle ihaleye fesat karıştırmışlar ve görevlerini kötüye kullanmışlardır. DHMİ yetkilileri şartnameye koydukları sınırlayıcı hükümlerle ihaleye daha fazla şirketin katılımını engellemişler ve teklif edilen kira bedellerini idare aleyhine / idare zararına olacak şekilde etkilemişlerdir. Daha sonra da şartname hükümlerini bir kenara bırakarak şartları taşımayan bir şirketle sözleşme imzalamışlardır.

 İKİNCİ ŞİRKET
Karın %99?unun aktarıldığı ikinci şirket olan FRAPORT IC İÇTAŞ HAVALİMANI İŞLETME AŞ.?deki kar payı oranları şöyledir:


Hisse Sahibi                                                      Kar Payı Oranı

Fraport AG                                                                  % 34
IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ. ve iki şahıs                % 34
IC İçtaş Uluslararası İnşaat ve Tic. AŞ.                       % 32

Bu şirkette de FRAPORT AG sermayede %51 paya sahip olmakla birlikte şirketin yönetim, karar alma ve temsil mekanizmalarında tek başına hiçbir gücü bulunmamaktadır.
Görüldüğü gibi tablo ihalenin ÇEÇEN GRUBU?nu kollayacak şekilde yapıldığını işaret etmektedir. Ancak burada dikkat çeken husus kar payının toplam % 66?sının ÇEÇEN şirketleri arasında (%34 ve % 32 oranları ile) paylaştırıldığıdır.
Yanıtlanması gereken soru burada ortaya çıkmaktadır. İhale konusu işte FRAPORT AG ve ÇEÇEN GRUBU dışında bir üçüncü ortak mı vardır? Yani üçüncü ortak anılan şirketlerden birine aktarılan kar payının gizi sahibi midir? Bu üçüncü ortak bir siyasi midir?

SORULAR:
Bu çerçevede Sayın Başbakana soruyorum:

1. İhaleden önceki günlerde Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım?ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)nın Ankara?daki sosyal tesislerinde TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, DHMİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ihaleyi kazanan Ortak Girişim?i oluşturan iki şirketten Türkiye tarafındaki Şirketin sahibi / en büyük hissedarı (IC ÇEÇEN) ile ihale konularını görüşmek üzere bir toplantı yaptığı iddiası doğru mudur?
2. Toplantı yapılmış ise Ulaştırma Bakanı?nın İhaleye katılacak şirketin sahibi ile İhaleyi yapacak olan kamu kurumunu kendi başkanlığındaki bir toplantıda buluşturmasının amacı nedir?
3. İhaleyi yapmaya veya yapmamaya DHMİ İhale Komisyonu yetkili olduğuna göre Ulaştırma Bakanının böyle bir toplantı yapmaya yetkisi var mıdır?
4. İhale ile ilgisi olmayan TCDD Genel Müdürü?nün bu toplantıda bulunmasının nedeni nedir?
5. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman?ın zamanın DHMİ Genel Müdürü Mahmut Tekin?in makamına giderek anılan ihale konusunu görüştüğü iddiası doğru mudur? Doğru ise bu görüşme kimin talimatı doğrultusunda yapılmıştır? TCDD Genel Müdürü?nün bu işlerle ilgisi nedir?
6. TCDD Genel Müdürü?nün Ulaştırma Bakanı ile bir akrabalığı var mıdır?
7. Söz konusu toplantıdan sonraki günlerde yapılan ihaleyi, toplantıya katılan şirketin ortağı olduğu Ortak Girişim?in kazanması ile toplantıda konuşulan konular arasında bir bağ var mıdır?
8. İhale Şartnamesi?ne göre DHMİ ile sözleşme imzalayacak ŞİRKET?te ?İşletmeci Ortak? (FRAPORT AG)ın payının yüzde 51 olması gerekmektedir. Bundan amaç ŞİRKET?in yönetim ve temsilinde İşletmeci Ortak?ın söz sahibi olmasıdır. Buna göre ihale sonrası İdare ile sözleşme imzalayan ŞİRKET?te yüzde 51 oranında pay sahibi olan FRAPORT AG?nin kardan yaklaşık 1/3 oranında pay alması İhale Şartnamesine aykırı değil midir?
9. ŞİRKET?te yüzde 51 oranında pay sahibi olmakla birlikte kardan yaklaşık 1/3 pay alan FRAPORT AG?nin, bu pay oranına rağmen Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan diğer hükümler nedeniyle Şirket genel kurulunu toplantıya çağıramaması, Şirket?in yönetim, karar alma ve temsil mekanizmalarında söz sahibi olamaması ihale Şartnamesine açıkça aykırı değil midir?
10. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, DHMİ ile sözleşme imzalayan Şirket?in muvazaalı (PARAVAN) bir şirket olduğunu düşünüyor musunuz?
11. Anılan Şirketin Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler nedeniyle ihalede rekabetin engellendiğini düşünüyor musunuz? Diğer bir ifadeyle DHMİ?nin sözleşme imzaladığı Şirket?in Ana Sözleşmesi?ndeki hükümlerin İdarece kabul edileceği ihale öncesinde biliniyor olsaydı ihaleye katılımın ve/veya teklif edilen bedellerin daha yüksek olacağını düşünüyor musunuz?
12. İhale Şartnamesi?ne aykırı sözleşmeyi DHMİ feshedecek midir?
13. Şartnameye aykırı sözleşmeyi imzalayan DHMİ yetkilileri hakkında soruşturma açmayı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?

SONUÇ
Antalya Havalimanı I ve II. Etap Dış Hatlar Terminalleri, CIP, İç Hatlar Terminali ile Mütemmimlerinin İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesi ihalesine ilişkin olarak imzalanan sözleşme ihale şartnamesine çok açık bir şekilde aykırıdır. İdare?nin sözleşme imzaladığı şirket PARAVAN bir şirkettir. Ortaya konulan bilgi ve delillere göre Şartnameye aykırı sözleşme imzalayan dönemin DHMİ Genel Müdürü Mahmut Tekin ile Genel Müdür Yardımcısı (Şimdiki Genel Müdürü) Orhan Birdal TCK?nın 235/1,2-a/1?inci maddesine göre ?İhaleye Fesat Karıştırma?, 257?nci maddesine göre ?Görevi Kötüye Kullanma? suçlarını işlediği kanaatine ulaşılmıştır. Şartnameye konulan sınırlayıcı hükümlerle ihaleye katılım sınırlandırılmış diğer bir ifadeyle rekabet engellenmiş, daha sonra da bu sınırlayıcı hükümler bir tarafa bırakılarak şartnamedeki şartları taşımayan bir şirketle sözleşme imzalanmıştır. Bu durum kastın varlığını göstermektedir. Bunun böyle olacağı yani şartnamedeki şartların sözleşme aşamasında dikkate alınmayacağı önceden bilinseydi ihaleye katılımın ve teklif edilen fiyatların daha yüksek seviyede teşekkül etmesi kaçınılmaz olacaktı.
Belirtilen nedenlerle şüpheliler hakkında TCK?nun 235 ve 237?nci maddelerine muhalefetten dolayı kamu davası açılması için bugün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.