Genel Kurulda Sayın Taner Yıldız'ın Konuşmasına Cevap

 

4 Kasım 2010 Perşembe

?

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.33

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Gülşen ORHAN (Van)

------ 0 ------

 

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15?inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

395 sıra sayılı Kanun Teklifi?nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce Sayın Bakan kürsüde enerji politikasına ilişkin olarak çeşitli bilgiler verdi, değerlendirmeler yaptı. Sayın Bakanın hidroelektrik santrallere yönelik olarak vatandaşın ortaya koyduğu tepkileri ifade etmek amacıyla yaptığı analizler ve verdiği örnekler tamamen yanlış ve yanıltıcıdır. Vatandaşı, Türk halkını küçümseyici, onun muhakeme gücünü göz ardı eden bir yaklaşıma sahip Sayın Bakan. Niğde ve Rize örneklerini verdiler. Rize?de hidroelektrik santrallere karşı olduğunu sandığım bir gösterinin Rizeliler tarafından yapılmadığını ifade etti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Hayır, öyle demedim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Bakan, cümleniz aşağı yukarı budur.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Aşağı yukarı değil?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın valilerden bilgi alıyorum. Rize?de kimler karşı çıkıyor? Rize dışından gelenler karşı çıkıyor. Bunun adı?

OKTAY VURAL (İzmir) ? İzmir?den de bahset?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Tutanaklarda bu var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Bakan, ben gayet iyi dinledim. Eğer emin değilseniz tutanakları lütfen alın bakın, cümleleriniz budur. Rize?de Derelerin Kardeşliği Platformu, uzun süren mücadelelerden sonra İkizdere Vadisi?nin sit alanı ilan edilmesini sağlamıştır, başarmıştır. Bu platformu ve Rizelileri bunun için kutlamak gerekirken Rizelileri hafife alan, onların yeşile olan tutkusunu, yeşile olan sevdasını küçümseyen ?Su geçen her yer yeşildir.? diyerek âdeta ?2+2=4? gibi bir alfabe bilgisini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı marifet sayan bir anlayışı kınıyorum.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Bir dakika? Hiç başka tarafa çekmek yok? Çok ayıp oluyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Ben, Rizelileri kutluyorum, Derelerin Kardeşliği Platformunu kutluyorum. O platformun...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ?  Sayın Başkanım, maksadını aşan sözler var, cevap vermem lazım.

KAMER GENÇ (Tunceli) ? Sayın Başkan, sataşmadan dolayı?

OKTAY VURAL (İzmir) ? Kanunlaşmayacak bir kanun üzerinde konuşup durun?

BAŞKAN ? Buyurun Sayın Genç. Birbirinize sataştıkça söz vereceğim.

Buyurun, buyurun, buyurun?

Nasıl olsa sabaha kadar vaktimiz var. Ben özellikle rica ettim her birinizden, sataşmaya yeniden mahal vermemek üzere diye, devam ettiriyorsunuz.

Buyurun.

?

BAŞKAN ? Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Sözlü soru önergelerini?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, biraz önce Sayın Bakanın benim yapmış olduğum açıklamalara atfen yapmış olduğu açıklama İç Tüzük madde 69?a göre?

BAŞKAN ? Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, burada yapmış olduğu açıklamalarda Rize?de HES?lere karşı gösterilen olumsuz tepkileri, ortaya konulan tepkileri yanlış ifade etti. Doğru söylemedi, Genel Kurula yanlış bilgi verdi, Rizelileri küçümsedi. Bunu ifade ettim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Ben küçümsemedim diyorum kardeşim! Daha niye ısrar ediyorsun?

BAŞKAN ? Sayın Bakan, lütfen? Sayın Bakan, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Bakan, ben sizin kardeşiniz değilim. Siz burada sınırsız bir şekilde konuşma hakkına sahipsiniz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Sayın Hamzaçebi, küçümsemedim ben! Siz iftira atıyorsunuz!

BAŞKAN ? Sayın Bakan, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Ben şurada çok sınırlı bir konuşma süresini kullanıyorum. Ona rağmen, Hükûmet gücü arkanızda, şu üç dakikaya bile tahammül edemiyorsunuz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? İftira atıyorsunuz ama!

BAŞKAN ? Sayın Bakan, lütfen?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Küçümsemedim diyorum ben size.

BAŞKAN ? Sayın Bakan, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Başkan, izin verirseniz konuşmama devam etmek istiyorum, sükûneti sağlayabilirsek, Sayın Bakan da dinleme lütfunu gösterirse görüşlerimi ifade edeceğim.

Sayın Bakan benim konuşmamı Sayın Kamer Genç?e destek olarak algıladı. Onun, Sayın Başbakanın hemşehrilerine yönelik olarak yaptığı değerlendirmeyi örtmek için kullandığımı söyledi. Gerçeklerle ilgisi yok, bütün samimiyetimle ifade ediyorum, hiç böyle bir şey aklıma gelmedi. Ayrıca, Sayın Kamer Genç benim desteğime ihtiyaç duyacak birisi de değil, böyle bir şeyin ihtiyacını duymuyorum.

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) ? Desteksiz atıyor nasıl olsa!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? HES?lere yönelik olarak benim Meclis araştırma önergem vardır, Karadeniz?deki HES?leri yakinen takip ederim, bölge insanının HES?lere yönelik olarak ortaya koyduğu tepkiyi izleyen, ona kulak veren bir milletvekiliyim. Bütün bunları küçük gören, bunları yok sayan bir Hükûmet anlayışı var burada.

Efendim, neymiş şimdi, düzeltmeye çıkmış Sayın Bakan burada, Rizeliler tepki gösterirken bir cipli adam da gelmiş oraya. Yani cipli adam? Şimdi, cipli adam, o vatandaş değil tabii, yani cipli bir adam gelip o da tepkiye katılmışsa, bu cipli adam bu ülkenin çevresi konusunda hassasiyete sahip değil, Sayın Bakanın anlayışı bu. Siz orada mıydınız da o cipli adamı gördünüz? Yani bir kalabalık var orada, binlerce insan, bir tane de cipli adam gelmiş. Ee, ne olmuş yani bir tane cipli adam gelmişse?

Yakışmıyor Sayın Bakan. Siz, tam tersine o İkizdere Vadisi?ni sit alanı ilan ettirmeyi başaran o bölge insanının bu mücadelesini haksız çıkarmak amacıyla, altında imzanız olan bir kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiniz, bütün o sit kararlarını yeniden ele alıp onları sit kapsamından çıkarmak için. Enerji politikasında durum budur, burada ayaklarının üzerinde duramayan bir Hükûmet vardır enerji konusunda, enerji yatırımlarında dibe durmuş bir Türkiye söz konusudur. Sekiz yılı, Türkiye, AKP döneminde enerjide ?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN ? Bitti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Son kelimemi söyleyeyim Sayın Başkan.

BAŞKAN ? Bakın, ben üç dakika veriyorum, onu hiç kimseye de yapmadım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Peki, Sayın Başkan.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN ? Teşekkür ederim.

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.