Öyle anlaşılıyor ki yüzde 58 oyla bugüne kadar takıyye stajı yapmış olan bazı yüksek yargı organı mensuplarını iktidar partisi mensupları da takip ediyor

20 Ekim 2010 Çarşamba

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.45

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun)

------ 0 ------

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9?uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

510 sıra sayılı Kanun Tasarısı?nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

?

?

BAŞKAN ? Tutumum aleyhinde söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.

Buyurun Sayın Çebi. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 2?nci maddesinde değişiklik yapan bir önergenin kabulü nedeniyle açılan usul tartışmasında Sayın Başkanın tutumu aleyhinde söz aldım. Sözlerime başlarken sizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan iktidar grubunun vermiş olduğu bir önergeyi Komisyona ve Hükûmete sorarak, onların görüşlerini alarak Genel Kurulun oyuna sundu. Usul olarak Sayın Başkanın yaptığında herhangi bir usulsüzlük görmüyorum. Ancak önerinin içeriğinde çok ciddi bir sorun vardır arkadaşlar. Bu, Sayın Bozdağ?ın ifade ettiği şekilde masum görülebilecek bir değişiklik değildir. Bu önergeyi yazanlar, işleme koyanlar eğer cahil değilse -ki böyle olduğunu düşünmüyorum- bir kasta sahiptir. Şimdi, bu kastı sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin Parlamentosuna bu önerge yakışmamıştır. Bu önerge, eğer -kabul edilmiştir ama- tekriri müzakere yoluna giderek geri dönüp bu önergeyi değiştirmezsek Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihine bir kara leke olarak geçecektir bu. Neden? İzninizle çok kısaca açıklamak istiyorum.

510 sıra sayılı Rapor önümüzde. Bu raporun 41?inci sayfasında Cumhuriyet Halk Partisinin Plan ve Bütçe Komisyonu Grubunun bu maddeye ilişkin olarak ve bu madde çerçevesinde performans denetimine ilişkin olarak maddedeki sorunları etraflıca belirten görüşü yer almaktadır. Biz burada şunu demişiz: Maddedeki performans denetimi yani bu önergeden önceki şekliyle yer alan performans denetimi INTOSAI?ın yani Uluslararası Sayıştaylar Birliğinin denetim standartlarına ve performans denetimi uygulama rehberine aykırıdır. Aykırılığı da şu şekilde açıklıyoruz, performans denetimi olarak maddede yer alan tanım şudur, şöyle diyor madde: ?Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile?? Bu, birinci bölümü. İkinci bölümünde ?Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesini ifade eder?? Biz raporda şunu diyoruz: Bu birinci bölümde yer alan tanım performans denetimi değildir, bu performans ölçümüdür. INTOSAI denetim standartlarına ve uygulama rehberine baktığımızda bunun böyle olduğu görülecektir. Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi performans denetiminin kendisi değildir, bu o değil. İkinci bölümde yer alan tanım performans denetiminin kendisidir. İlk bölümün çıkması gerekir, ikinci bölümün kalması gerekir. Ben de doğrusu burada maddeler görüşülürken bu yönde bir değişiklik olabilir mi diye bekliyordum. Umutlu değildim çünkü bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda anlatamadık Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna. Ama bir grup başkan vekili ve 4 milletvekilinin imzasını taşıyan iktidar önergesi bizim önerdiğimizin tam tersini yapıyor, performans ölçümü bölümünü muhafaza ediyor, ikinci bölümü çıkarıyor, asıl performans denetimi olan bölümü çıkarıyor. Ayrıca tanımın birinci bölümünde yer alan ?hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile? bölümündeki değerlendirilmesini de çıkarıyor, sadece ölç diyor. Bu önerge Sayıştaya ?Sadece ölçeceksin, değerlendirme sakın yapma.? diyor.

Performans denetimi, değerli arkadaşlar, bu teklifle kamu malî yönetim sisteminin içerisine giriyor değildir. Performans denetimini Sayıştay 1995 yılından beri yapıyor. 1996 yılında kabul edilen 4149 sayılı Kanun?la, Sayıştay Kanunu?na ek 10?uncu madde eklenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasını aynen okuyorum: ?Sayıştay, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne ölçüde verimli ve etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçları Sayıştay Birinci Başkanı tarafından bir değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.? Bu çerçevede Sayıştay bugüne kadar belki yirmiye yakın performans denetimi raporu düzenlemiştir.

Şimdi, önerge diyor ki, iktidar partisi diyor ki: ?Kardeşim, benim faaliyetlerimi sakın değerlendirme.? Performans denetiminin amacı, hükûmete bütçeyle verilen kaynakları hükûmet etkin bir şekilde kullanmış mı; toplanan vergilerle yapılan harcamalar yerli yerine yapılmış mı; üretilen hizmetlerden, yapılan binalardan, inşaatlardan vatandaş memnun mu; vatandaş devletten memnun mu, bunu değerlendirecek Sayıştay. Modern denetim bu demektir. Çok  anlayamadığım  bir şekilde, yani bir kötü niyetle ?kusura bakmayın arkadaşlar- bu denetimi kaldırıyorsunuz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Değerlendirme yapmayan denetimin ne anlamı var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? ?Sadece ölç, bana bildir, ben Meclis olarak bakacağım, işime gelene evet diyeceğim, gelmeyene demeyeceğim.?

Şimdi, Sayıştay örneğin enerji sektöründeki yap-işlet-devretleri inceledi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir rapor gönderdi, ?Şu kadar liralık kamu zararı vardır.? dedi. Yıllardır uyuyor, bekliyor... Mecliste bekliyor, istemiyor... AKP bu raporları artık istemiyor. ?Bu raporları bana göndermeyeceksin, denetlemeyeceksin. Ben iktidarda sekiz yıl kaldım, 9?uncu yıl bitiyor. Şimdi benim dönemimde böyle performans denetimi yapma kardeşim, yapmayacaksın. Eski yıllar, tamam, o yılları yap bizden önceki yılları ama bundan sonra artık benim yıllarımı inceleme.?

Değerli arkadaşlar, bu bir cinayettir. Kamu mali yönetimi ve denetim sistemi katledilmektedir. Sayın Sayıştay Başkanı -tabii ki bir bürokrat kimliği vardır burada ama- Parlamento tarafından seçilir. Parlamento tarafından seçilmesinin nedeni Sayıştayın bağımsızlığı nedeniyledir. Sayın Sayıştay Başkanının bu konuda, bu bağımsızlık ona burada bu konuya müdahale etme hakkını vermektedir; Meclis Başkanlık Divanına, yanındaki Sayın Bakana başvurma hakkını vermektedir ama bu başvurudan bile yoksun bir Sayıştay Başkanının huzurunda bu önergenin kabul ediliyor olmasını Sayıştay adına da üzüntü verici buluyorum. Sayıştayın tarihine, birikimine saygısızlık bu. Sayıştayın değerli mensuplarını bir kenara atmak demektir. Öyle anlaşılıyor ki yüzde 58 oyla bugüne kadar takıyye stajı yapmış olan bazı yüksek yargı organı mensuplarını iktidar partisi mensupları da takip ediyor. Onlar da takıyye stajlarını bitirdiler, artık takıyyeye ihtiyaç görmüyorlar.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.