Soru Önergelerimiz Cevaplandırılmıyor

18 Aralık 2007 tarihli ulusal gazetelerde yer alan ?Windows?un online mesajlaşma programı olan MSN?de yazışan 15 polisin Başbakan Erdoğan?ı eleştiren ifadelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü?nün casus programına takılması nedeniyle, bu polisler hakkında soruşturma açıldığı? haberi üzerine aynı tarihte İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki soruları kapsayan bir soru önergesi tarafımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir.

Bilindiği üzere TBMM İçtüzüğünün 98 inci maddesinde, ?Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde cevaplandırılır? hükmü yer almaktadır. Bu süre geçmesine rağmen söz konusu soru önergem cevaplandırılmadığından 12 Mart 2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu?nda Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay?a soru önergemin cevaplandırılmadığını hatırlattım. Sayın Bakan da cevap vereceğini söyledi. Ancak, cevap vermedi.

Yine 14 Mayıs 2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu?nda İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısının görüşmeleri sırasında Sayın Bakana kendisinin bana 12 Mart?taki Komisyon görüşmeleri sırasında cevap vereceğini söylediğini ve soru önergemi TBMM Başkanlığına iletmemin üzerinden beş ay geçtiği halde cevaplandırılmadığını hatırlattım. Sayın Bakan yine soru önergeme cevap vereceğini söyledi.

29 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla soru önergeme henüz cevap alabilmiş değilim.

Konuyu kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum.

SORULAR:
1. ?Windows?un online mesajlaşma programı olan MSN?de yazışan 15 polisin Başbakan Erdoğan?ı eleştiren ifadelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü?nün casus programına takılması nedeniyle, bu polisler hakkında soruşturma açıldığı? haberi doğru mudur?
2. Anayasamızın ?Haberleşme Hürriyeti? başlıklı 22. maddesi;
Haberleşme hürriyeti
MADDE 22. ? (Değişik: 3.10.2001-4709/7 md.) Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.?
şeklindedir. Bu bağlamda, kişilerin özel haberleşmesi mahiyetindeki MSN yazışmalarının içeriğinin kontrol edilebilmesi için alınmış bir mahkeme kararı var mıdır?
3. Eğer böyle bir mahkeme kararı yoksa, bu yazışmaların kontrol edilmesi kişilerin haberleşme hürriyetini engellemek ve haberleşmenin gizliliği esasını yok saymak değil midir?
4. Emniyet Genel Müdürlüğünün casus programı milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit edecek durumlardan haberdar olmak amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu yazışmalar hangi tehditleri içerdiği için soruşturma açılmıştır?
5. Bu yazışmalarda hangi ifadeler suç unsuru olarak yer almaktadır? Başbakanın eleştirilemeyeceğine ilişkin mevzuatta bir hüküm var mıdır?
6. Millî güvenlik ve kamu düzenini tehdit edecek nitelikte olmayan ifadelerin soruşturmaya dayanak tutulması yürürlükteki mevzuatla bağdaşmakta mıdır?
7. Eğer bağdaşmıyorsa bu soruşturmayı açan görevliler hakkında soruşturma açılması düşünülmekte midir?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.