Ormanların Turizm Yatırımlarına Açılmasına İlişkin Tasarı Üzerinde Genel Kurulda Yaptığı Konuşmanın Özeti

? Tasarı, turizm yatırımlarının bütün çeşitleri için ormanların tahsisine olanak vermektedir. Bu, yanlıştır.
Tasarının hazırlanma gerekçesi, Turizmi Teşvik Kanunu?nun ormanların turizm yatırımlarına tahsisini düzenleyen ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiydi. Anayasa Mahkemesi bu iptali yaparken şu gerekçeyi ortaya koymuştur: Turizm yatırımlarında bir kamu yararı vardır -bunda hiç tereddüt yok- Ancak Anayasa?nın 169?uncu maddesinin ormanları koruma konusunda devlete vermiş olduğu görevi dikkate aldığımızda, buradaki ?kamusal yarar?ın turizm yatırımları sonucunda oluşan kamu yararından daha üstün olduğu ortaya çıkar. ?Üstün kamu yararı? budur. Dolayısıyla ormanlarda yapılacak turizm yatırımlarının, ancak kaçınılmaz ve zorunluluk hâllerine münhasır olması gerekir. Anayasa Mahkemesi böyle diyor.
Görüşmekte olduğumuz Tasarı turizm yatırımlarının bütün çeşitleri için ormanların tahsisine olanak vermektedir. Bu, yanlıştır. Bu düzenleme Anayasa?nın ortaya koyduğu iptal gerekçesine uygun değildir. Soruyorum: Eskiden yapılması mümkün olduğu hâlde, bu tasarının yasalaşmasından itibaren yapılması mümkün olmayan turizm yatırımı var mıdır? Cevabını veriyorum: Yoktur. Tasarının 2?nci maddesi, turizm yatırımlarının bütün türleri için ormanların tahsisini olanak dâhiline sokmuştur. Bu, doğru değildir, Anayasa?ya da uygun değildir.
? Tasarının genel gerekçesinde ormanları koruma adına tek bir cümle, tek bir ifade yoktur.
Tasarıda ormanları turizme tahsis edeceğiz, ama bu tahsisi ormanları koruma ilkesi çerçevesinde yapacağız anlamında hiçbir ibare yoktur, hiçbir cümle yoktur. Tasarının genel gerekçesinde, ormanların turizm yatırımlarına açılması bireyin seyahat özgürlüğüyle bile ilişkilendirilebilmiştir. Yani ormanları yatırıma açacağız ki, birey, vatandaş, ormanın en ücra köşelerine kadar gidebilsin. Seyahat özgürlüğünü bile bununla ilişkilendiren bir anlayışın bu tasarıyla ormanları koruduğunu söylemek mümkün değildir.
Tasarının ?Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından kolaylık sağlayan yatırımlar için; uluslararası yarışmaların yapılabileceği tesislerin yapılması için; kruvaziyer ve yat turizmi için ormanların tahsisine olanak sağlayan  hükümleri dikkate aldığımızda, ormanlarda yapılamayacak hiçbir turizm yatırımı yoktur. edilebilecektir.
? Bu Tasarıda ormanları koruma kaygısı yoktur.
Bu saydığım yatırım türlerinin ormanda yapılma zorunluluğuna ilişkin tasarıda hiçbir ölçü yoktur. Bu Tasarıda ormanları koruma kaygısı yoktur, sorun buradadır. Doğru olan, bu ikisinin dengesini kuran bir anlayıştır. Bunun için tasarıda ciddi ölçüde revizyon gerekmektedir, tasarının baştan aşağı değişmesi gerekmektedir. Yanlış bir tasarı görüşüyoruz. Yanlış bir tasarıyı kabul ediyoruz.
Binde 5?lik bir sınır öngörülüyor, bu bir ölçü değildir. Bugün binde 5?tir, yarın bir başka hükûmet yüzde 1 yapar, başkası yüzde 2 yapar. Bu doğru değildir. Hükûmetlerin esnekliğine, anlayışına bırakılmış olan bir sınırla ormanları korumak mümkün değildir. Ormanları korumak, Anayasa?nın 169?uncu maddesinde çerçevesi belirlenmiş bir husustur. Bunu, bu anlayışı olduğu gibi bu Tasarıya yansıtmak gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.