İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay?a Türkiye İstatistik Kurumunun Yaptığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Kapsamında Kayıtları Yapılmayan Vatandaşlarımız İle İlgili Soru Önergesi

Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında kayıtları yapılmayan vatandaşlarımıza ilişkin aşağıdaki soruları içeren bir yazılı soru önergesi İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından cevaplandırılmak üzere tarafımdan 27.03.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir.

         M. Akif HAMZAÇEBİ
          Trabzon Milletvekili

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları 21 Ocak 2008 tarihinde Sayın Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile Sizin ortak yaptığınız basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu.  ADNKS sonuçlarına göre Trabzon ilinin toplam nüfusu 740.569 kişi olarak belirlenmiştir.
  15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11320 sayılı Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin ?Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli? başlıklı 13. maddesinin (6) numaralı fıkrası  ?Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir.? şeklindedir. 

1. Trabzon ili Araklı İlçesine bağlı Çankaya Beldesinde yer alan ?Çankaya Beldesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 41 Nolu Pansiyon?un 2006-2007 eğitim ? öğretim döneminde yatılı öğrenci sayısı 105?tir. Okul müdürlüğü tarafından öğrenci listesi TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş olmasına rağmen söz konusu 41 nolu pansiyondaki öğrencilerden 12?si ADNKS sayımında kaydedilmiş, kalan 93 öğrencinin ise kaydı yapılmamıştır. MERNİS numaraları da olan bu öğrencilerin Çankaya Beldesinde kayıtlarının yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?
  Konuya ilişkin olarak TÜİK Başkanı Sayın Ömer Demir ile 31
Ocak 2007, 4 ve 18 Şubat 2008 tarihlerinde yaptığım telefon görüşmelerinde adı geçen yatılı okuldaki öğrencilerin ikamet durumu konusunda okul müdürlüğünün yazısı olduğu ifade edilmişse de yaptığım araştırmada bana böyle bir yazı olmadığı bilgisi intikal etmiştir. Okul müdürlüğünün öğrenci listelerine ilişkin resmi bir bildirimi var mıdır? Eğer böyle bir bildirim var ise okul müdürlüğünün hangi yetkilisi tarafından imzalanmış ve hangi öğrencilerin Çankaya Beldesinde ikamet etmediği bildirilmiştir?
2. TÜİK Başkanınca yatılı okulda okuyan ve okul müdürlüğünce bildirimleri yapıldığı ifade edilen ve buna rağmen kayıtları yapılmayan öğrenciler TÜİK Başkanının şifahen verdiği bilgiye göre ailelerinin ikametgâhlarında kaydedilmişlerdir. Ancak bu durumda Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 13. maddesinin (6) numaralı fıkrası hükümlerine aykırı işlem yapılmış olmaktadır. Kayıt işlemlerinde Yönetmelik hükümlerinin ihlali söz konusu mudur?
3. Kontrollerin yapılması amacıyla muhtarlıklar tarafından askıya çıkarılan listelerde sadece hanelere ilişkin bilgilerin olduğu doğru mudur? Eğer söz konusu listeler sadece hanelere ilişkin bilgileri içeriyorsa okullarda kayıtları yapılan öğrencilerin kayıt edilip edilmediklerine ilişkin kontroller hangi yollarla yapılmaktadır?
4. Çankaya Belde Belediyesi, yatılı okuyan 93 öğrencinin ADNKS sayımında kayıtlarının yapılmaması ile ilgili olarak idari yargıda dava açmıştır. Benzer nedenler ile açılan başka davalar var mıdır? Eğer varsa bugüne kadar kaç dava açılmıştır?
5. Trabzon ili Merkez İlçesi Gürbulak Beldesi Seyrantepe Mahallesinde ikamet eden aşağıda kimlik numaraları da yer alan 12 kişi ile yine Gürbulak Beldesi Güzelyalı Mahallesinde ikamet eden ve aşağıda kimlik numaraları da yer alan 3 kişinin olmak üzere toplam 15 kişinin yapılan kontrollerde Türkiye genelinde hiçbir yerde kaydedilmedikleri iddiası doğru mudur?
    
Seyrantepe Mahallesi
20219717728 Ali Yetim
57463480726 Suzan Yetim
11334020206 Haktan Yetim
59770388276 Osman Öztürk
59755388796 Hatice Öztürk
59572394802 Abdullah Öztürk
59560395248 Mustafa Öztürk
59515396788 İsmail Fatih Öztürk
62200307280 Mehmet Demir
60577361386 Şengül Demir
39047095052 Meral Demir
11265021952 Eylül Demir
Güzelyalı Mahallesi
10653040650 İdiris Yalazan
10629041452 Nermin Yalazan
10554043934 Büşra Nur Yalazan

   Bu iddia doğru ise, kimlik numaraları da olan bu kişilerin ADNKS sayımında kaydedilmemelerinin nedenleri nedir? İlgili mahalle muhtarlarının Türkiye genelinde hiç kaydedilmemiş olan ancak mahallelerinde ikamet eden kişilere ilişkin olarak yapmış oldukları beyanlar işleme alınmış mıdır?
6. ADNKS sonuçlarına göre Trabzon ili Araklı İlçesine bağlı Çankaya Beldesinin nüfusu 1951?dir. ?Çankaya Beldesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 41 Nolu Pansiyon?da yatılı olarak okuyan ve kaydedilmeyen öğrencilerle birlikte Belde nüfusu 2044 olmaktadır.
  Aynı şekilde ADNKS sonuçlarına göre Trabzon ili Merkez İlçeye bağlı Gürbulak Beldesinin nüfusu 1988?dir. Kayıtları yapılmamış olan 15 kişi ile birlikte Belde nüfusu 2003 olmaktadır.
7. Nüfus kayıt sisteminde yaşanan bu karmaşanın giderilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
8. Söz konusu hususların TÜİK tarafından da tespit edilmiş olması halinde anılan nüfus sayım sonuçlarının düzeltilmesi düşünülmekte midir?


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.