Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2008 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki Görüşmelerinde Sırasında Sn. Zafer Çağlayan?a Yönelttiği Sorulara Sn. Bakan Tarafından Verilen Cevaplar


? Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Projesinin altyapı inşaatı fiziki gerçekleşmesi yüzde 79 seviyesindedir. 2007 yılı düşünceniz nedir? 2007 yılı sonunda ne olacaktır? 2008?e sarkacak mıdır? 2008?e sarkmamasını diliyorum.
CEVAP: Bakanlığımız 2007 yılı Yatırım Programında 600.000 YTL ödenek ile yer alan Trabzon-Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi projesine yıl içerisinde aktarılan ek ödenekle revize ödeneği 907.224 YTL?ye çıkartılmıştır. Bu ödeneğin tamamına yakını kullandırılmıştır. Bölgenin inşaat hızı Bölgeden gelen hakedişler çerçevesinde gerçekleşmekte olup, 2008 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda bölgenin ek ödenek ihtiyaçları bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacaktır.

? 2.000 YTL proje tutarındaki Trabzon Akçaabat Organize Sanayi Bölge Projesi etüt aşamasında. Bunun yer seçiminde bir problem olduğunu biliyorum. Belediyece önerilen yerin çevresel etki açısından değerlendirildiğinde çevreye vereceği zararın fazla olacağını düşünüyorum. Yeri bizzat görmüş bir kişiyim. Seçilen yerin uygun olmadığı kanaatindeyim. Daha uygun yerlerin olabileceğini düşünüyorum. Genel Müdürlük de bu konuda bilgi sahibi. Son durum nedir?
CEVAP: OSB yer seçimleri 4562 sayılı OSB Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan OSB Yer Seçimi Yönetmeliği ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca yapılmakta olup, OSB kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak olan OSB Gerekçe Raporunun Valiliğin onayı ile Bakanlığımıza intikal etmesinden sonra Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde uygun görülen talep için yer seçimi süreci başlatılmaktadır.
Daha sonra Yer Seçimi Yönetmeliği kapsamında mahallinde OSB yeri olarak belirlenen alan değerlendirilmek üzere yaklaşık 22 kurum/kuruluşun katılımı ile oluşturulan Yer Seçimi Komisyonuna sunulmakta olup, komisyonca yerinde yapılan inceleme neticesinde, tüm kurumların olumlu görüşleri alınarak, söz konusu yönetmeliğin 29 uncu maddesi kapsamında OSB yeri kesinleştirilmekte ve OSB?nin kuruluşunun yapılması, varsa çevre düzeni planında gerekli plan değişikliğinin yapılması, kamulaştırma, imar planı ve alt yapı proje çalışmalarına başlanması hususunda ilgili Valiliğe talimat, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara da bilgi verilmektedir.
Trabzon Akçaabat OSB Projesine Trabzon Valiliğinin 24.11.2006 tarih ve 3098 sayılı yazısı ile Akçaabat İlçesi Şinik Beldesi sınırları içerisinde kalan alanın OSB yeri olarak incelenmesinin talep edilmesi üzerine 11.12.2006 tarihinde mahallinde yer seçimi etüt çalışması yapılarak başlanılmıştır. Akçaabat OSB yeri olarak önerilen alan 06.02.2007 tarihinde Yer seçimi Komisyonuna sunulmuş Komisyonca mahallinde incelenmiştir. OSB yeri ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri Bakanlığımıza ulaşmış ve kurum görüşleri tamamlanmış ancak OSB yeri ile ilgili gözlemsel jeolojik etüt sonuçlanmadığından OSB sınırları henüz kesinleşmemiştir.
Yer seçimi süreci devam eden projenin alan değişikliğine ilişkin Trabzon Valiliğinden Bakanlığımıza intikal eden bir talep bulunmamaktadır.

? Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi proje aşamasında. Buradaki düşünceniz, programınız nedir?
CEVAP: Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi projesi 2007 yılı yatırım programında ?100 hektar (Bakanlıkça 50 hektar kredilendirilecektir.)? karakteristiği ile yer almaktadır. Söz konusu projenin kamulaştırma işlemleri devam etmekte olup, tamamlanmasını müteakip sırasıyla etüd-proje ihalesi, uygulama projelerinin ve keşiflerin onayı ile inşaat ihale aşamasına geçilebilecektir. Bu kapsamda bütçe imkanları çerçevesinde bölgenin ödenek ihtiyaçlarının teminine çalışılacaktır.

? Fiskobirlik asli görevine ne zaman dönecek? İki yıldır fındık alımıyla ilgili olarak, Hükümet, Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendiriyor. Acaba Fiskobirlik asli görevine ne zaman dönecek? Eğer asli görevine dönmeyecekse, örneğin, Hükümet Fiskobirlik?e nohut alımı gibi bir görev vermeyi mi düşünüyor mu?
CEVAP: 4572 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren Birliğin amacı Anasözleşmesinde; ?ortak kooperatiflerin ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek, bunların müşterek menfaatlerini korumak ve çalışmalarını koordine etmektir.? denilmektedir.Yine, Birliğin Anasözleşmesinde çalışma konusu fındık olarak belirlenmiştir.
Birlik fındık ürününde yaşanan arz fazlası sorunu nedeniyle son iki sezonda almış olduğu ürünü değerlendirememiş ve finansman konusunda sıkıntıya düşmüştür. 2007/2008 sezonunda da birlik ortak üreticilerinin ürünlerini satın almakta ve TMO ile yapılan protokol çerçevesinde almış olduğu ürünü TMO ya devretmekte ve üreticilerin ürün bedellerini ödemektedir.
Öte yandan, arz fazlası üretim sorunu nedeniyle piyasaları regüle etmek ve tüm fındık üreticilerinin fiyat hareketlerinden korunması amacıyla 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), fındık alımı ile görevlendirilmiştir
Karadeniz bölgesinde çok geniş bir alanda faaliyet gösteren ve yaklaşık 250 bin üretici ortağı ve 50 kooperatifi bünyesinde örgütleyen ve yeniden yapılandırma sürecinde bulunan Fiskobirlik?in, sağlıklı bir mali yapıya kavuşması, fındık ürününün ticareti ve piyasaları üzerinde etkin bir aktör olarak yer alabilmesini önemli görmekteyiz. 
 Bu çerçevede, 2007/12757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)?nin stoklarında bulunan ve makbuz senedi düzenlenmiş olan 2005 yılı ve 2006 yılı ürünü kabuklu fındıkları satın almakla görevlendirilmiştir.
 Böylece, ödeme sıkıntısı yaşayan birliğin stoklarının değerlendirilerek, özel bankalara ve ortaklarına olan borçlarının ödenmesine katkı sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.