Gelir Vergisi Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 26'ncı Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

22 Temmuz 2010 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.04
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
-----0-----


BAŞKAN ? Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139?uncu Birleşimini açıyorum.
?

3.    Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in; 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun ve 657 Sayılı Kanunun 152 nci Maddesinin "II-Tazminatlar" Kısmının (G) Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 4 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886, 1/838, 2/599, 2/712, 2/727) (S. Sayısı:536) (*) (**)(X) ----- (X)
BAŞKAN ? Komisyon ve Hükûmet yerinde.
?
26?ncı maddede iki adet önerge vardır.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükûmet?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Denetim ve Koordinasyon Kurulu kurulmasını öngören madde üzerinde verdiğimiz önerge nedeniyle söz aldım. Sözlerime başlarken sizi saygıyla selamlıyorum.
Vergi Denetimi ve Koordinasyon Kurulu maddede belirtilen görevleri yapacaktır. Ancak bu maddenin ulaşmak istediği amacın gerçekte siyaset kültüründe olmadığını, siyaset kültüründe olmaması nedeniyle vergi denetimi konusunda siyasetin etkisinin hissedildiğini, yaşandığını, böyle bir dönemin içine olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca, böyle bir Kurulda Bakanlığın bütün denetim elemanları temsil edilirken vergi denetmenleri gibi son derece kapsamlı ve geniş denetim yapan, sayıca oldukça kalabalık olan ve güçlü olan bir birimin burada temsilcisinin olmamasını eksiklik sayıyorum. Madde, yazım itibarıyla artık amacından uzaklaşmıştır. ?Yarı özerk gelir idaresi? kavramına uygun olmayan bir niteliğe bürünmüştür. Dolayısıyla, böyle bir yazımda vergi denetmenlerinin temsilcisinin de olmasını teknik olarak doğru bulduğumu ifade etmek isterim.
Değerli arkadaşlar, bu maddeden önceki madde olan 25?inci madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Nurettin Canikli, geçen hafta cuma günü yapmış olduğu konuşmada, AKP döneminde vergi denetiminde nasıl olağanüstü bir adalet sergilediklerini ifade etti.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Doğru (!)
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) ? Yalandan kim ölmüş?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Canikli ?Geçmişte olduğu gibi birileri de bazı mükellefler için, büyük mükellefler için ayrıcalık istiyorsa bu artık yok.? diyor. Yani, geçmiş dönemde bazı büyük mükellefler kayrılıyordu demek istiyor. Aradaki tek fark, yani AKP dönemiyle önceki dönemler arasındaki tek fark, artık ayrıcalık yok, hiç kimse dokunulmaz değil, herkes eşit, objektif olarak incelemeye muhatap. Yine konuşmasının bir başka yerinde aynen şekilde söylüyor: ?Geçmişte, uzun yıllardan beri vergi incelemeleri, genelde orta ve küçük mükellefler nezdinde yapılır.? Yani, siyaset, geçmişte büyük mükelleflerin incelenmesini engelliyordu, diyor. Tabii, o dönemin siyasi olarak savunması bana düşmez, o dönemin hükümetine düşer ama o dönemde sorumluluk üstlenmiş bir bürokrat olarak bu eleştirinin bir açıdan muhatabının da kendim olduğunu düşünüyorum. Üç buçuk yıl Gelirler Genel Müdürlüğü yaptım, yedi yıl süreyle de Ankara ve İstanbul Defterdarlıkları yaptım, gelir idarelerinin henüz defterdarlık bünyesinden alınmadığı dönemlerde. Ben, bu dönemlerde, siyasi makamı üstlenmiş olan kişilerin, sayın bakanların ?şunu incele? veya ?şunu inceleme? yönünde herhangi bir talimatı değil, telkinini veya imasını bile almış değilim. Bu cümlenin sorumluluğunu bürokrat olarak ben üstleniyorum. Sayın Canikli?nin iddiasının? Böyle bir şey hatırlamıyorum.
Biz sektör incelemeleri yapardık. Bakın, bir sektörü tespit ederdik, hangi sektörler incelenecektir bunlar objektif verilerle tespit edilir, o sektörde ayrım yapılmaksızın herkes incelenirdi. Sayın Canikli bunu söyleyebilecek mi acaba? Ben, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili denetim birimlerinin kendi görev alanlarına düşen konularda ciddi çalıştıklarını biliyorum, hepsi son derece düzgün arkadaşlarımızdır. O yönüyle, bürokrasiye yönelik hiçbir olumsuz değerlendirmem söz konusu olamaz. Ama bir medya grubuna yönelik olarak yapılan incelemeden Sayın Başbakan haberdar oluyorsa, raporun işleme konulması veya konulmaması aşamasını Sayın Başbakan tespit ediyorsa vergi denetiminde objektiflikten, tarafsızlıktan bahsetmek mümkün değildir. Bundan söz edemeyecek tek parti Adalet ve Kalkınma Partisidir.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2000 yılında bir genel tebliğ yayınlamış ?Anonim şirketlerde geçici ilmühaberler hisse senedi hükmündedir.? demiş. Vergi hukuku, temel kavramlarını maddi hukuktan alır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -  Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ticaret hukuku bazı kavramları tanımlamışsa bu tanımları alır, onun üzerine kendi sistemini kurar. Vergi kanunlarında ?ilmühaber? diye bir kavram yoktur. Geçici ilmühaber, anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerine kaim olmak üzere çıkarılan bir belgedir, sahiplerine hisse senedinin sağladığı bütün hakları sağlar. Ticaret Kanunu bunu söyler ve ilmühaberler, Gelir İdaresinin genel tebliğinde ?Hisse senedi gibi değerlendirilir.? şeklinde açıklanmıştır. 2000 yılından  bu yana açıklanmış, istikrar kazanmış bir uygulama.
Siz bir medya grubuna kızıyorsunuz diye, size yönelik, sizi eleştiren yayınlar yapıyor diye ?Ben bunu tanımam? Katma Değer Vergisi Kanunu geçici ilmühaber demiyor, o hâlde geçici ilmühaberin devrini ben katma değer vergisine tabi tutarım derseniz, siz vergi denetiminde objektiflikten söz edemezsiniz. İstediğiniz kadar merkezde rapor okuma komisyonları kurun, istediğiniz kadar bunları kanuna taşıyın; bu kültür, denetime müdahale etme kültürü sizin aklınızda olduğu sürece burada bağımsız bir özel idare yarattığınızdan söz edemezsiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Başkan, son cümlem.
BAŞKAN ? Buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? İstediğiniz yasayı geçirin, sizin aklınızda, sizin düşüncenizde, sizin kültürünüzde denetime müdahale etmek, onu şekillendirmek, Türkiye?nin her tarafını şekillendirmek düşüncesi varsa demokrasi olmaz. İstediğiniz yasayı çıkarın? Bu yasa da onlardan biridir, şeklen birçok şey burada yazılıyor, şöyle olacak, böyle olacak, fiilen siyaset müdahale etmek istiyorsa edecektir, bürokrasinin direncini kıracaktır. Gelin, gerçekten yarı özerk idareyi, Gelir İdaresini yaratalım. Bu idareyi, insan kaynakları yönünden, yönetim yönünden, kapasite yönünden güçlü olan bu idareyi daha ileriye taşıyalım, daha özerk alanlar yaratalım kendilerine, ama maalesef bu tasarıda bu yok.
Sözlerimi bitiriyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Canikli.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Sayın Hamzaçebi, benim daha önce yaptığım bir konuşmaya atfen bir açıklama yaptı, bir izahatta bulundu ama, benim yaptığım açıklamalarla onun alakası yoktu ya da yanlış aksettirildi, o konuda bir düzeltme hakkı istiyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Tutanaklardan okudu efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Tutanaktan okudum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Tutanaklardan okudu.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Efendim yorumladı daha sonra Sayın Başkanım.
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Canikli.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Sataşma yok efendim, sadece düzeltme yapacağım.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Tutanaktan okudu Sayın Canikli.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? ?Sataşma yok? diyor Sayın Başkan.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Ben yapmayacağım.
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Canikli.
Açıklama, yani kendisinin söylediğinin dışında bir ifade bulunduğunu söyledi, bir açıklasın dinleyelim bakalım.
Buyurun.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında, Sayın Hamzaçebi benim daha önceki konuşmamda ifade ettiğim gerçeği teyit etti. Şu şekilde: ?Biz sektörel vergi incelemesi yaptırdık? dedi. Yani bir sektör. Doğru, hâlen de o uygulama devam ediyor. Yani, bir sektör, her yıl değişik sektörler sektör olarak toptan inceleniyor. Karşı olduğum ya da verimli olmadığını iddia ettiğim mekanizmalardan, yöntemlerden bir tanesi de bu zaten. Neden? Neden?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Siz medya sektörünü incelediğinizi söyleyebiliyor musunuz?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) ? İzin verin Sayın Hamzaçebi, geleceğim oraya da.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Söyleyebiliyor musunuz?
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) ? Neden? Çünkü bakın, sektör incelemesi yaptığımız zaman, büyük-küçük hepsi inceleniyor. Hâlbuki öyle değil. Yani, küçük bir mükellef, orta ölçekli bir mükellef, bunların incelenmesinden önce sektörde önde olanları, sadece önde olanları almak lazım. Bir örnek vereyim, bakın -tabii biraz belki teknik bir konu olduğu için sıkmak istemiyorum- diyelim ki akaryakıt sektörü incelenecek. Burada petrol ofislerinin incelenmesinin çok fazla bir anlamı yok. Önemli elbette, zamanınız varsa inceleyin, yeteri kadar elemanınız varsa inceleyin, bir sakınca yok ama sektörde başat olan üç beş tane rafineriyi ve çıkışlarını kontrol ettiğiniz zaman, diğer taraftarı incelemenize, detaylı anlamda incelemenize gerek yok. Çünkü oradan, yukarıdan mal ve hizmet akımını izlediğiniz zaman, oranın belge sistemini takip ettiğiniz zaman ulaşırsınız. Ama yukarıyı incelemeden, o esas sektöre hâkim olan dört beş tane, on tane, her sektör için geçerlidir bu aşağı yukarı, onu incelemediğiniz zaman, sonuca ulaşmanız kesinlikle? Yani, elbette bir matrah farkı ortaya çıkartırsınız ama düşündüğümüz anlamda, üretilen millî gelirin önemli bir bölümünü kavrama noktasında sıkıntı yaşarsınız. Söylemeye çalıştığımız bu. Sayın Hamzaçebi teyit etti, teşekkür ediyorum. Onun için bu yöntemin değişmesi gerekir.
Bakın, geçmiş dönemlere ilişkin olarak çıkıp bir tanesi?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Canikli, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Sayın Canikli, petrol ofisi dediniz, petrol istasyonu demediniz.
BAŞKAN ? Sayın Aslanoğlu, konuşmasını tamamlasın.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) ? Şimdi, bir tanesi çıkıp ?Şu büyük mükellef şu tarihte incelenmiştir?? Bildiğimiz anlamda mükellef, en büyük mükellef, çıkıp bir tanesi burada söylesin.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Söyleyeceğim.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) ? Tam kapsamlı bir inceleme, çıksın söylesin.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Söyleyeceğim, söyleyeceğim.
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) ? Şimdi, bakın, bir medya grubuyla ilgili olarak, değerli arkadaşlar, inceleme raporu yazılmıştır, geçen söyledim, çok fazla burada ayrıntıya girmeye gerek yok ancak elbette o grubun kendi elemanları var, kendi avukatları var, onların savunmalarını kendileri yaparlar, işin başka boyutu ancak inceleme elemanları arasında dahi, hatta zaman zaman Gelir İdaresinde farklı dönemlerde aynı konuda farklı uygulamaların olduğunu, farklı görüşlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Yani inceleme elemanlarıyla idareler arasında, inceleme elemanlarıyla kendi aralarında, inceleme elemanlarıyla kendi okuma grupları arasında bir konuda teknik olarak farklı görüşlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla yani bir inceleme elemanının tamamen kendi objektif kanaatleri çerçevesinde yazdığı bir raporu tutup siyasi bir hedefmiş gibi ya da siyasi bir talimatın gereğiymiş gibi burada söylemek gerçekten doğru değil. Yani inceleme konusunda uzman olan herkes bunu bilir. Bu yüzden bu tespit doğru değil.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, ben de bir söz istiyorum.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, sözünüzü alacağım.
Tabii ki grup başkan vekilleri olarak Sayın Canikli?nin ve Sayın Hamzaçebi?nin bu hususta büyük deneyimleri var, tecrübeleri var, sektörün içinden geldiler. Ben inanıyorum ki söyleyecek çok sözleri vardır yani akşama kadar da konuşulsa bu işler bitmez.
Son olarak Sayın Hamzaçebi?ye de söz vereyim ve bu konuda bu kadarla iktifa edelim izninizle. Eğer daha sonra görüşmeler olursa kendi aranızda görüşürsünüz.
Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (Aydın) ? Sayın Başkan, sıra bana da gelecek.


MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Evet, ?Benim Genel Müdürlük dönemimde sektör incelemeleri yapılır.? dedim. Sayın Canikli de bu benim cümlemi benim aleyhime veya o dönemin aleyhine bir anlayış olarak değerlendirdi ama verdiği örnekle kendini tekzip etti.
Sayın Canikli, akaryakıt incelemeleri sizin dediğiniz gibi yapılmaz. Yani akaryakıt sektöründeki incelemeler Gelir İdaresinin tarihindeki örnek incelemelerden birisidir. Bir daha o günleri hatırlamanızı tavsiye ederim. Rafineri çıkışından en uçtaki petrol istasyonuna kadar giderseniz tüm Türkiye'nin her yerinde bütün istasyonlarda, bütün rafinerilerde fiilî envanter yapılmak suretiyle tüm Türkiye?deki akaryakıt kaçağını tespit etmiş olan örnek bir incelemedir. O incelemeyi yürüten Maliye Müfettişi Süreyya Turgut?tur. Maliyenin tarihine geçmiş olan bir incelemedir. Benim de dönemimde gerçekleşmiş olması nedeniyle ben de bundan gurur duyarım. Sektör incelemesi budur. Akaryakıt sektöründe bunu böyle yaparsınız, bir başka sektörde belli büyüklükleri alırsınız ona göre inceleme yaparsınız, yoksa en uçtaki esnafa kadar giden bir inceleme değildir bu. Zaten o sayıda inceleme elemanınız yoktur.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? İstasyonlar incelendi Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Ben sizden şunu istiyorum: ?Biz, bütün medya gruplarında inceleme yaptık.? diyebiliyor musunuz?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? İhbar geldi oradan. İhbar nereden geldiyse o?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Siz, esasen diyemezsiniz bunu. Siz siyasi kişiliğe sahip birisiniz. Bunu Sayın Maliye Bakanı söyleyebilir. Aslında, o da söyleyemez. Sayın Maliye Bakanına da hatırlatmada bulunayım: Zaman zaman vergi denetimiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Bu görev artık Gelir İdaresi Başkanınındır Sayın Bakan. ?Şu mükellefi inceleriz inceleyemeyiz?, bunlar yanlıştır. Bizim dönemimizde -yani daha doğrusu ?bizim? derken benim bürokrat olarak görev üstlendiğim dönemi, görev alanımı ben tarif edebilirim- her büyüklükteki şirket mükellefi incelenmiştir. Bunlarla hiçbir sayın bakan ilgilenmemiştir. Bunların bire bir açıklamasını da size sohbetlerimde açıklarım. Medya gruplarının hepsinde de inceleme yapılmıştır.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Bir büyük medya grubuna yazılan rapor -sizin dönemi demiyorum- daha sonraki dönemde ortadan kaldırılmıştır.
BAŞKAN ? Sayın Canikli, tamam, iktifa ediyoruz bu kadarla.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sizin döneminizde.
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Hayır.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Hangi dönemde?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Bizim dönemde yazıldı, sonra kaldırıldı.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Citibank raporu ne zaman kaldırıldı?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Defterdarlık dönemimi kastediyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Hayır. Sayın Canikli, Citibank raporunu ne zaman kaldırdınız?
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) ? Benim bilgim yok.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Hayır, nasıl bilginiz yok? Citibank raporunu nasıl kaldırdınız? İşinize gelince ?Bilmiyorum.? diyorsunuz.
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.