Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 12'nci Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

21 Temmuz 2010 Çarşamba
?
 
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 23.17
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
---0---
?
 
4.      Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Samsun Milletvekili Osman Çakır?ın; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır?ın; Hakkari Milletvekili Hamit Geylani?nin; İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 2 Milletvekilinin; Mardin (Eski) Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen?in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (1/775, 2/84, 2/407, 2/477, 2/508, 2/534, 2/711) (S. Sayısı: 526) (Devam)
BAŞKAN ? ?
 
BAŞKAN ? ?
12?nci madde üzerinde 4 adet önerge vardır. Ancak, hepsi mahiyettedir. Okutup işleme alacağım, önerge üzerinde söz sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim.
?
BAŞKAN ? Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Hükûmet katılıyor mu?
ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Önerge üzerinde söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Terörle Mücadele Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı?nın son maddesini görüşüyoruz. Bu tasarı, Terörle Mücadele Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu?nda yer alan çeşitli ceza hükümlerinin hafifletilmesine, indirilmesine veya kaldırılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor, bu düzenlemelerin önemli bir kısmı çocuklara yöneliktir. Bir kanunun ceza sistemini değerlendirirken iki şeye bakmak gerekir: Cezanın birinci özelliği caydırıcı olmasıdır, ikinci özelliği de ıslah edici olmasıdır. Dolayısıyla, hangi konuda hangi ceza sistemini kuruyorsanız kurun bu iki özelliği aramak gerekir.
2006 yılında Terörle Mücadele Kanunu?nda yapılan değişikliklerle, çeşitli diğer kanunlarda yapılan değişikliklerle cezalar artırılırken, bugün daha farklı bir noktada, daha farklı bir atmosferde, farklı bir psikolojiyle bu cezalar indirilmektedir. Dolayısıyla, bakmamız gereken, caydırıcılık var mı? 2006 yılındaki düzenlemelere baktığımızda bunun caydırıcı olmadığını söyleyebiliriz. O cezalarla çocuklarımızın terör olaylarına, daha doğrusu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu?na muhalefet etmek suretiyle o toplantılara katılmalarına engel olabilmiş değiliz. Peki, bu cezalar hafifletilirken bütün bunlar önlenecek mi? Hayır. Yani bu tasarıdan bunu beklemek yanlış olur. Bu tasarının hedefinin bu olmaması gerekir, bu değil.
Çocuklar, çocuklarımız bu eylemlere, izinsiz gösterilere, izinsiz toplantılara kitle psikolojisinin etkisiyle katılmış olabilir. Bir başkasının yönlendirmesiyle katılmış olabilir. Terör örgütünün veya bir başka örgütün yönlendirmesiyle katılmış olabilir veya kendi iradesiyle katılmış olabilir. Ama çocuklarımız bu eylemlere hangi nedenle katılmış olursa olsun biz onları feda etmemeliyiz. Bir hatanın, bir kusurun, bir kabahatin bu çocuklar tarafından hayat boyunca çekilmesini, onların hayatlarının karartılmasını istememeliyiz. Onların hayatının kararmasına izin vermemeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu tasarıya, tasarının çocuklarla ilgili düzenlemelerine bu gözle bakıyoruz.
Çocuklar bizim çocuklarımızdır. Onları kazanacağız. Onların, bir hatanın kurbanı olarak hayatlarını feda etmeyeceğiz. Çocuğu çocuk olarak göreceğiz. Bu, uluslararası sözleşmelerin de gereğidir. Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bunu emreder. O sözleşmenin gereğini Türkiye Cumhuriyeti yerine getirmek zorundadır.
Biz, tasarıda bazı düzenlemeleri de eksik gördük, daha ileri gidebiliriz, yani amaç, daha çok demokrasi, daha çok insan hakları, daha çok çocuk koruma olmalıdır. Bu noktalarda eksiklikler gördük, onu ilgili maddelerde arkadaşlarımız ifade ettiler. Bunları, umarım, ileride gerçekleştirme imkânı bulabiliriz.
Terör bu yasayla önlenir mi? Hayır. Bu tasarıdan böyle bir şeyi beklemek de doğru değil ama terörün elindeki silahları, terörün elindeki malzemeyi onun elinden almak gerekir. Çocuklarımızı daha rahat, daha özgür bırakmalıyız. Terör, bir büyük önlem paketiyle önlenir; ekonomik yönü olur bu paketin, kültürel yönü olur, sosyal yönü olur, daha güçlü bir sosyal devlet uygulamasını gerektirir. Bu çok daha kapsamlı bir konu. Bu proje, bu tasarı o paketin, o projenin bir parçası olduğu zaman bunlar başarıya ulaşacaktır. Burada doğru bir şey yapılıyor.
Tasarının tereddüt yaratan maddeleri de vardır, geçici 1?inci madde bunlardan birisidir, burada bir belirsizlik vardır ancak buradaki belirsizliğe tasarının tümünü feda edecek bir anlayışa sahip değiliz. Tasarıya prensip olarak olumlu baktığımızı? (AK PARTİ sıralarından ?Oy vermiyorsunuz.? sesi)
BAŞKAN ? Sayın milletvekili, lütfen?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Efendim?
Pardon, herhâlde bana değil, yanlış algıladım.
HASAN KARA (Kilis) ? Size değil?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Öyle mi?
Olumlu baktığımızı, bunu desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.
Ayrıca, bölgeye yönelik olarak, biraz önce burada söz alan bir arkadaşımız oldu.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Ensar Öğüt Arkadaşımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin oluşturduğu komisyonun bir üyesi olarak yapılan çalışmalardan bir kesit sundu, bir izlenim aktardı, bunu son derece önemsiyoruz. Komisyonumuzun orada yaptığı çalışmayı son derece önemsiyoruz. Biz, bu çalışmanın sonuçlarını kamuoyuna bitince açıklayacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin programı olarak, esasen öteden beri programında var olan bir hususu, güncel gelişmeleri, aradan geçen zamanda ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları da dikkate almak suretiyle yenileyeceğiz ve kamuoyuna sunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye?de Kürt kökenli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları çözmeye talip bir partidir. Bu sorunları çözmekte kararlıyız. Bu sorunların çözümünde atılacak her türlü adımı da bu Parlamentoda desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.
Bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, AK PARTİ ve BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum.
?

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.