Gelir Vergisi Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 16'ncı Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

16 Temmuz 2010 Cuma
?
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 18.37
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
-----0-----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 136?ncı Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
16?ncı madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:
?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan ?Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı?nın 16?ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
 Harun Öztürk                                   Bülent Baratalı                                   Tayfur Süner
        İzmir                                                 İzmir                                               Antalya
Ferit Mevlüt Aslanoğlu             Mehmet Akif Hamzaçebi                         Mustafa Özyürek
       Malatya                                             Trabzon                                            İstanbul
Madde 16 ? 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
?Geçici Madde 28 ? 1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah üzerinden
31/12/2010 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu hüküm, 374 üncü maddede yer alan ceza kesmede zamanaşımı açısından da uygulanır.?
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) ? Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN -  Hükûmet?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) ? Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bu önerge vesilesiyle huzurunuza geldim ama gerçekte konuşma isteğinde değildim. Ancak, biraz önce kabul edilen madde, Gelir İdaresinde, görünüşte iyi gibi gözüken ancak uygulamada olağanüstü sorunlara yol açabilecek olan, mükellefin talebinin karşılanmasını olağanüstü ölçüde uzun sürelere yayabilecek olan bir düzenlemeyi içeriyor.
Biraz önce kabul edilen madde şudur: Bir mükellef, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak herhangi bir konuda tereddüde düşmüş ve Gelir İdaresinden görüş istemiş ise, Gelir İdaresi oturacak, eğer o kanun maddesiyle ilgili olarak ilk defa talep edilen bir görüş ise bu, örneğin, İstanbul Vergi Dairesinden talep edilen bir görüş ise bu, İstanbul Vergi Dairesi bu talebi merkeze intikal ettirecek. Merkezde, daire başkanlığı veya daha üstü görevlerde bulunan kişilerden oluşan, en az 3 kişiden oluşan bir komisyon kurulacak. Yani, daire başkanlarının altında grup başkanları var, onlar da değil, en az 3 daire başkanından oluşan bir komisyon olacak. Bu komisyon, oturacak konuyu değerlendirecek, bir görüş verecek. Bu görüşü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına intikal ettirecek. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı da bu görüşü mükellefe bildirecek.
Değerli arkadaşlar, bu, olağanüstü bir süreç. 80?li yıllardan itibaren, Gelir İdaresinde, taşra teşkilatının güçlendirilmesi yönünde bir eğilim vardır. Çok nitelikli kadrolar vardır taşra teşkilatında. Ben, o kadrolarda görev yaptım, o teşkilatta, taşrada görev yaptım. Buraya o kadar nitelikli elemanları koyup ondan sonra bu elemanlara çok basit bir konuda özelge veya mukteza vermek konusunda bir yetki tanımıyorsanız, her şeyi merkezîleştiriyorsanız bu idarenin çalışması mümkün değildir, süratli çalışması mümkün değildir. Bu maddenin arkasında taşradaki kadrolara güvensizlik vardır, bunu doğru bulmuyorum. Gelir İdaresi geriye gidiyor.
Dün Sayın Maliye Bakanı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı, başarılı olduğunu ifade ettiler. Oraya girmiyorum yani başarılıydı, değildi değil ama Gelir İdaresinin performansında iyi bir tablo olduğu gözüküyor ilk altı ayda. Yani bütçenin harcama tarafındaki bozulmayı belki bir nebze düzelten performans gelir tarafında. Gelir İdaresini gerçekten vergi performansı nedeniyle kutlamak gerekir. Uzun yıllardır Gelir İdaresi bu şekilde çalışır. Hükûmetlerin övündüğü bütün ekonomik program başarılarının gerisinde Gelir İdarelerinin başarıları vardır. Zaman tanımadan, mesai kavramı tanımadan, hiçbir tehdide, şantaja boyun eğmeden, fedakârca çalışan kadrolar hükûmetlerin övündüğü o ekonomik başarıların arkasındaki gerçek başarıyı yaratan insanlardır. Bunlar nitelikli insanlardır aynı zamanda. Bu insanlardan çok basit konularda bile bir özelge verme yetkisini esirgeyip bunu merkeze çekerseniz, merkezde de daire başkanına güvenmeyip en az 3 kişiden oluşan bir komisyon kurarsanız bu çalışma anlayışını sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Yazıktır.
Maddede teknik problem de var. Şimdi, özelgeyi ne için ister mükellef? Madde yazıyor, diyor ki: ?Vergi kanunlarının uygulanmasında tereddüt edilen hususlarda mükellefler özelge ister.? Açıklama istiyor, açıklama, ?Bana açıkla.? diyor. Madde de ona göre düzenlenmiş ama daha sonra ?Bunun adı ?sirküler? olur ise bu, uygulamaya yön vermek içindir.? diyor, uygulamaya yön veren yani düzenleyici bir idari işlem niteliğine büründürüyor onu. Her ikisi de açıklamadır aslında. Onu düzenleyici idari işlem seviyesine çıkarıyorsanız, o zaman özelgeyi de aynı kapsamda mütalaa etmeniz gerekir. Yani özelge verirseniz mükellefe bunun adı ?ona açıklama? ama ?Birden çok kişide bu sorun olabilir, bunu bir kişiye yönelik özelgeye dönüştürmeyelim, sirkülere dönüştürelim, genel olsun.? derseniz bunun adı ?düzenleyici idari işlem?, ?açıklama? değil. Bu olmaz.
Ayrıca, mademki siz özelgeyi en az 3 kişiden, en az 3 daire başkanından oluşan bir komisyona verdiriyorsanız, geri dönüp 9?uncu maddede rapor değerlendirme komisyonlarının neden özelgelere uygun rapor yazılıp yazılmadığını aramak zorunda olmadığını açıklamalısınız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? O zaman, özelgeye aykırı rapor da yazılamamalı çünkü özelge artık taşrada sizin güvenmediğiniz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığındaki Vergi Dairesi Başkanının veya Başkan Yardımcısının veya oradaki grup başkanının verdiği bir görüş değil, en az 3 daire başkanından oluşan bir komisyonun verdiği görüş. Genel tebliğde bile siz ?en az 3 daire başkanı? demiyorsunuz. 3 daire başkanı değil, 1 grup başkanı, 1 daire başkanı. O silsile içinde Resmî Gazete?ye giden bir metin de istemiyorsunuz.
Yani o silsilede imzası olan herkes vergi konularına nüfuz edebiliyor mu? Nüfuz edecek arkadaşlar mı? Edemeyebilir. İhtisası vergi değildir -o arkadaşları herhangi bir şekilde eleştiri konusu yapmak için söylemiyorum- uzmanlığı değildir. Sayın Bakan özelgeyi imzalarken, genel tebliği Resmî Gazete?ye gönderirken, vakti olmayabilir, giremeyebilir konuya.
 Sistem yanlıştır, sistem taşraya güvensizlik taşımaktadır. Bu güvensizlik mükellefi süründürme sonucunu yaratacaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bitiriyorum.
Çok basit bir konuda, örneğin ?Defterikebir Vergi Usul Kanunu?na göre tasdike tabi midir?? diye mükellef sordu. Bu sorunun cevabı çok basittir. Genellikle de bu sorulmaz. Tek tük sorar ama mükellefler. Belki sorabilir. Veya ?Ücretler gelir vergisine tabi midir?? Evet, ilk defa verilecek bir görüş olduğu için, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bunu Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirecek, Başkan 3 tane daire başkanından oluşan bir komisyon kuracak, komisyon görüş verecek ?Ücret gelirleri gelir vergisine tabidir.? diyecek. Bu görüş İstanbul?a gidecek, İstanbul da bunu mükelleflere duyuracak. Ondan sonra ücret gelirlerinin gelir vergisine tabi olması konusunda bir özerk alan edinmiş olacak. Kutluyorum sizi.
Sözlerimi burada bitiriyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Başkan ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.