Genel Kurulda Sayın Ayla Akat Ata'nın Konuşmasına Cevap

7 Temmuz 2010 Çarşamba
?
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 19.04
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Murat ÖZKAN (Giresun)
---0---
?
4. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/892) (S. Sayısı: 524) (Devam)
BAŞKAN ? Sayın Güvel, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
?
RAHMİ GÜNER (Ordu) ? Sayın Başkan, konuşmasını dinliyor musun?
BAŞKAN -  Sayın Ata, lütfen efendim?
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Bunun?
BAŞKAN - Bakınız, BDP ve?
RAHMİ GÜNER (Ordu) ? Sayın Başkan, konuşmasını dinliyor musun?
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Genel af konusundaki talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
BAŞKAN ? Sayın Ata?
RAHMİ GÜNER (Ordu) ? Bu nasıl konuşma Sayın Başkan?
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Bu talepler, asla ve asla bu ülkeyi bölen, bu ülkeyi ayrıştıran ?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Ata, sataşma gerekçesiyle bir cevap vermediniz ve?
RAHMİ GÜNER (Ordu) ? Sayın Başkan, konuşmasını dinliyor musunuz?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN -  ? yani Türkiye'deki gelişmeleri de?
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Sayın Başkan, bu talepler bizim konuşma içeriğimizde...
BAŞKAN ? Efendim anladım da yani sataşma o gerekçeyle değildi.
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Evet, bu gerekçeyle. Konuşmanın içeriğine bakın Sayın Başkan, bu talepler tek tek burada ifade edildi.
BAŞKAN ? BDP ve PKK?yı aynı şekilde cümlede kullandığı için bir sataşma gerekçesiyle söz almıştınız.
AYLA AKAT ATA (Devamla) ? Bu talepler burada tek tek ifade edildiği için ben tekrar etme gereği duydum.
BAŞKAN ? Efendim, teşekkür ediyorum.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN -  Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, konuşmacı yapmış olduğu konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna bir sataşmada bulunmuştur. ?İşte bu zihniyettir.? diyerek grubumuzu ağır bir itham altında bırakmıştır.
BAŞKAN -  Doğru.
Buyurun Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi adına kürsüye çıkan Sayın Konuşmacı, Sayın Şükrü Elekdağ?ın konuşmalarını cevaplamak, konuşmalarında yapmış olduğu eleştirileri cevaplamak üzere kürsüye çıktı. Sayın Elekdağ, konuşmasında, PKK?nın istekleri ile Barış ve Demokrasi Partisinin isteklerinin örtüştüğü anlamında değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirmeyi yaparken Sayın Elekdağ, Barış ve Demokrasi Partisi sıralarından tepkiler ifade edildi. Aslında bu tepkileri ben mutlulukla karşıladım. Yani ?Bizi nasıl PKK?yla aynı kefeye koyarsınız? Değil, biz farklıyız, bizim isteklerimizle PKK?nın istekleri farklıdır.? anlamında bir tepki olarak algıladım ben bunu ama buraya çıkan Sayın Konuşmacı çok farklı bir söylemde bulundu.
Değerli arkadaşlar, PKK?nın istekleri ile Kürt kökenli vatandaşlarımızın isteklerinin örtüştüğünü söylemek mümkün değildir. PKK?nın Kürt halkı adına koyduğu isteklerin tamamı Kürt halkı tarafından benimsenmiyor. Kürt vatandaşlarımızın önemli bir kesimi Türkiye'nin üniter yapısından yana tavır ortaya koymaktadır. Güneydoğu?daki esnafımıza gidin sorun, terörü yöntem olarak benimseyen bir örgütün verdiği mücadele sonucu meydana gelecek özerk bölge, federasyon veya bağımsız devleti mi istiyorsunuz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti içinde kimliğinizi özgür bir şekilde ifade edebilecek şekilde bir yapı mı istiyorsunuz?
AYLA AKAT ATA (Batman) ? Yapalım bunu. Soralım bölge halkına.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bu ikinciyi tercih edecektir Kürt vatandaşlarımız.
AYLA AKAT ATA (Batman) ? Tek taraflı düşünüyorsunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? PKK?nın Türkiye?ye, Kürt kökenli vatandaşlarımıza dayatmak istediği çözüm, Kürt halkının özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir, kültürel kimliğinin özgürce ifade edilebilmesinin önündeki en büyük engeldir. (CHP sıralarından alkışlar)
AYLA AKAT ATA (Batman) ? Kürt halkı adına niye konuşuyorsun?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bu örgütle arasına mesafe koyamayanlar Kürt halkının temsilciliğine soyunmasınlar.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
AYLA AKAT ATA (Batman) ? Sayın Başkan? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Sayın Ata, karşılıklı oldu. Önergeyi oylayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Birleşime bir saat ara veriyorum.
 ?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.