Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Kanunu Tasarısının 23'üncü Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

1 Temmuz 2010 Perşembe
?
BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.30
BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Gülşen ORHAN (Van)
----- 0 -----

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu?nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/833, 1/162, 2/443) (S. Sayısı: 507) ----(Devam)
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Yeni.
?
Kabul edilen önerge çerçevesi içinde madde 22?yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Madde 23?te iki önerge vardır, ikisi de aynı mahiyettedir; okutup birlikte işleme alacağım, istemleri hâlinde önerge sahiplerine söz vereceğim ayrı ayrı.
 ?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Şandır.
Sayın Hamzaçebi, buyurun lütfen. (CHP sıralarından alkışlar)
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) ? Sadece Kur?an kursuna gitmeyi yasakladınız üç buçuk senede.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Allah?tan kork Bekir.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanununun sonuna gelmiş bulunuyoruz.
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) ? Kanun burada, açık, aynen?
MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Siz niye yapmadınız? Biz on iki yaşına kadar düşürdük.
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) ? Sen çok tehlikeli bir adamsın. Yalan söylüyorsun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Evet, değerli arkadaşlar, konuşmaların bitmesini bekliyorum. O nedenle sustum.
Öncelikle, şunu ifade edeyim ki görüştüğümüz bu kanun tasarısı 1969 yılından bu yana? (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)
Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, hangi tarafa bağırayım? Söyleyin. (Gülüşmeler)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Başkan, süremi baştan alırsanız, teşekkür?
BAŞKAN ? Hayhay, hayhay? İsterseniz iki dakika da ekleyeyim. Tamam.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1969 yılından bu yana otuz bir yıllık sürede beklenen bir kanundur. 1969 yılında Anayasa Mahkemesinin, o zaman çıkarılmış olan bazı yasal düzenlemeleri iptal etmiş olması nedeniyle ortaya çıkan boşluk, otuz bir yıl sonra Hükûmetin getirmiş olduğu bir tasarıyla giderilmeye çalışılmaktadır.
Bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında oldukça olumlu yönde destek verdik. Yine Genel Kurul görüşmeleri sırasındaki eksiklikleri gidermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak pozitif muhalefetin örneklerini verdik. Hâlen bu anlayışla, bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bulunuyorum.
Otuz bir yıllık süre, Diyanet İşleri teşkilatı açısından son derece zor geçmiştir. Yasal eksiklik, Diyanet İşlerinin hareket alanını kısıtlamıştır. Bu nedenle tasarı önemlidir.
Yine otuz bir yıllık süre, toplum hayatında önemli değişikliklerin meydana geldiği bir süredir. Bu sürede iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçmişiz, Sovyetler Birliği dağılmış, dünyada dengeler değişmiş, din bütün ülkelerde yükselen bir değer hâline dönüşmüş. Böyle bir dönemde gerçekten toplumun bu konuda da önemli beklentileri, din konusunda da önemli beklentileri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tasarının bu beklentileri karşılayan bir tasarı olması gerekir.
Tasarıyı konuşurken 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu?nun temel görevlerini konuştuk. Diyanet İşlerinin temel görevi, İslam dininin inançları ile ibadet ve ahlak esasları konusundaki işleri yapmak, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi temel görevleri konuştuk. Bu temel görevlerin önemli bir kısmını Diyanet İşleri Başkanlığı başarıyla yerine getiriyor. Ancak toplumu din konusunda aydınlatmak olarak ifade edebileceğimiz İslam dininin esası konusunda toplum ne kadar aydınlatılıyor. Topluma dinin vermek istediği ahlak kavramı ne kadar öğretiliyor, anlatılıyor, toplum tarafından benimseniyor, toplum tarafından bu görev özümseniyor dersek, bu görev layıkıyla yerine getirilebilmiş değildir. İslam dininin esası, toplumu, bireyi ahlaklı kılmaktır, iyi ahlak sahibi kılmaktır. Bu son derece önemlidir. Bütün İslami ritüellerin amacı budur. Namaz kılmanın, oruç tutmanın, hacca gitmenin, zekât vermenin, bayram namazları kılmanın, bayramlarda birbirimizi ziyaret etmenin, cenaze namazları kılmanın hepsi bir Allah korkusuyla, ahiret korkusuyla, bir Allah  sevgisiyle aynı zamanda, bireyi ahlaklı kılmayı amaçlar, bütün bunların amacı budur. Ahlak sahibi olan birey ahlak sahibi toplum demektir, ahlak sahibi toplum her şey demektir, bütün iyiliklerin, güzelliklerin yaşandığı bir toplum demektir.
İslamiyetin esasına, doğal olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu?nda bütün siyasi partiler girdi. Bu çok doğal, bunu konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki görevini layıkıyla yerine getirip getiremediği konuşulacaktır. Bunu, bir eksikliği tespit etmenin ötesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının gelecek dönemdeki vizyonunu tayin etmek, bunu daha iyi ortaya  koyabilmek amacıyla da yapıyorum.
?İslam dini en çok hangi kavrama vurgu yapar?? dersek ?adalet? kavramına vurgu yapar. Devletin, otoritenin var oluş nedeni adalettir, adaleti sağlamaktır. Liberaller devleti güvenlik ihtiyacından türetirler, liberal felsefeciler devleti buradan türetirler, John Locke, Thomas Hobbes gibi ileri gelen liberal felsefeciler devleti buradan türetirler. İslamiyet?te devlet adalet ihtiyacından doğar. Bütün bunların hepsi, İslamiyet?in gerek adalete gerek diğer temel, sosyopolitik değerlere yaptığı vurgu, emanet, ehliyet gibi kavramlar, meşveret, maslahat gibi kavramlar ifadesini bugün demokratik cumhuriyette bulur. Modern demokrasinin temel değerleridir bunlar aynı zamanda. Konsensüs dediğimiz kavram, devletin adaleti sağlama görevi, bireyin özgürlük alanının genişletilmesi, bütün bunlar ifadesini bugün demokratik cumhuriyette buluyor.
Adaleti şunun için söyledim: Bu tasarı adaleti en çok aramamız gereken tasarı olmalıdır. Bu tasarıyı hazırlayanlar, bu tasarıyı uygulayacak olanlar?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?adaleti en çok gözetmesi gereken kişiler, kurumlar olmalıdır. Oysa, bu tasarının bazı maddelerinde bundan uzaklaşıldı. Örneğin, özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken merkez ve taşra örgütü arasında iyi bir denge kurulamadı, gerek merkezdeki din hizmetleriyle görevli personel gerekse taşrada din hizmetleriyle görevli personel arasında önemli maaş uçurumları meydana geldi. Taşrada yüzde 10?un altında maaş artışı alacak olan din hizmetleri personeli varken bu rakam, bu oran merkezdeki din hizmetleri personelinde yüzde 45?lere çıkabilmiştir. Aynı şey din hizmetleri personeli ile din hizmetlerine dâhil olmayan personel arasında da vardır.
Vekil imamlar büyük tartışma konusu oldu. Hükûmet 4/B yönünde bir çözüm getirdi. Evet, 4/B hiç yoktan iyidir. Biz de bu yöndeki tercihe sonuçta olumlu baktık ama 4/B?nin kamu personel rejiminde önemli bir olanak olmadığını bilelim değerli arkadaşlar. 4/B İş Kanunu?na tabidir. 4/B?li personel?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Son olarak selam verebilir miyim.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Burada, süremi bitirdiğim için daha fazla uzatmak istemiyorum ama 4/B gibi 657 sayılı Kanun?un temel konularının dikkate alınması gerektiğini, ileride çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yine, Diyanet İşleri Başkanlığı bütün inanç gruplarına hitap eden bir kurum olmalıdır, hepsinin benimseyeceği bir kurum olmalıdır, bu yönüyle de bir sorun vardır. Bunu ben bir yasal mesele olarak görmüyorum, bir uygulama meselesidir. Sayın Bakanın ?Alevi açılımı? adı altında yürüttüğü açılımın bütün inanç gruplarını kapsayacak şekilde devam etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığının bütün toplum tarafından benimsenen bir kurum hâline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sonuç olarak, sözlerimi burada bağlayacak olursam, eksikliklerine karşın olumlu bulduğumuz, destek verdiğimiz bir tasarıdır. Bu tasarıya olumlu oy vereceğimizi ifade ederken, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -  Teşekkür ederim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge reddedilmiştir.
Madde 23?ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
 İkinci bölüm üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.