Genel Kurulda Sayın Kamer Genç'in Konuşmasına İstinaden

1 Temmuz 2010 Perşembe
?

BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.30
BAŞKAN : Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Gülşen ORHAN (Van)
----- 0 -----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127?nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.
507 sıra sayılı Tasarı?nın 21?inci maddesi üzerinde verilen İzmir Milletvekili Sayın Harun Öztürk ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.
Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.
Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon burada.
Hükûmet burada.
Diğer önergeyi okutuyorum:
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, konuya açıklık getirmek üzere bir söz talebim var. Zira, Sayın Kamer Genç?in Anayasa?nın ilgili maddesine göre yapmış olduğu değerlendirme sanki bir başka şekle dönüştürüldü, o şekilde açıklamalar yapıldı. 69?uncu maddeye göre izin verirseniz kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN ? İsterseniz yerinizden söz vereyim çünkü sataşmayla ilgili bir durum yok size.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Hayır, Sayın Bakanın açıklaması Sayın Kamer Genç?in açıklamalarını bir başka anlama dönüştürüp o şekilde bir açıklama niteliğini kazandı.
BAŞKAN ? Şimdi, siz burada bir düzeltme yapacaksınız, ben size yerinizden söz vereyim.
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, konuştuğumuz önergeyle Diyanet İşleri Başkanlığına toplam 7.500 kadro talep edilmektedir. Biz, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü kadro talebinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira, eğer bu kadrolarda bir boşluk olursa bu boşluğu Diyanet İşleri Başkanlığının yönetiminde olmayan başka gruplar, başka cemaatler, tarikatlar doldurabilir. O nedenle ihtiyacın karşılanması gerektiği kanaatindeyiz.
Sayın Kamer Genç?in söylediği husus, Anayasa?nın 163?üncü maddesindeki temel bir hükmün Parlamentoya hatırlatılmasından ibarettir. Anayasa?nın 163?üncü maddesi der ki: ?Cari yıl bütçesine veya gelecek yılların bütçelerine herhangi bir şekilde yük getirecek olan bir tasarı görüşülüyor ise bunun kaynağının da gösterilmesi gerekir.?
Şimdi, daha evvel, evet, polis kadrolarında olsun, öğretmen kadrolarında olsun, bu 163?üncü madde aranmadı. Önceki yıllarda yapılan benzer düzenlemelerde de aranmadı.
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) ? Hiçbirinde aranmadı, şimdiye kadar hiç aranmadı.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Bu doğru, hiç aranmadı, katılıyorum. Ancak, gerçekten bu tip konularda Anayasa?ya uygun düzenleme yapılmak isteniyorsa, Hükûmetin, bu tip tasarılarda, ilgili giderin nasıl karşılanacağı yönünde bir düzenlemeyi de getirmesi gerekir. Yani, doğru olan bir husus hatırlatılmıştır ama öteden beri yapılan düzenlemeler maalesef Anayasa?nın 163?üncü maddesi dikkate alınmadan yapılmıştır ama sonuç olarak Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyacı olan kadrolarının Parlamento tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
 ?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.