Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu Tasarısının Görüşmelerinde Usülle İlgili Olarak

24 Haziran 2010 Perşembe
?
ALTINCI OTURUM
Açılma Saati:20.31
BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya) , Yusuf COŞKUN (Bingöl)
______0______
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123?üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.
499 sıra sayılı Kanun Tasarısı?nın görüşmelerine devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, 63?üncü maddeye göre söz istiyorum efendim.
BAŞKAN ? Buyurunuz efendim.
Süreniz beş dakika.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yine anlayışınız nedeniyle, bana bu söz hakkını vermeniz nedeniyle size ayrıca teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu?nu görüşüyoruz. Son derece önemli bir kanun, önemli değişiklikler yapılıyor. Biraz sonra gelecek bazı önergelerle de bu değişikliklerin mahiyetinin çok daha önemli olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle, her düzenlemenin ayrı ayrı yeterince irdelenmek suretiyle değerlendirilmesi ve ona göre kararlaştırılması gerekiyor.
Görüştüğümüz madde, şu an görüşeceğimiz madde Karayolları Trafik Kanunu?nun toplam 7 maddesinde değişiklik düzenlemektedir. Biraz önce görüştüğümüz ve kabul edilen 33?üncü madde ise çeşitli yasaların toplam 5 maddesinde değişiklik yapmıştır.
Biraz önce görüştüğümüz 33?üncü madde çeşitli kanunların değişik maddelerinde ayrı ayrı toplam 5 değişiklik yaptığı için her değişiklik ayrı görüşmeye konu edildi burada, önergeler nedeniyle ve ayrı maddeler olması itibarıyla ayrı ayrı değerlendirildi, ayrı ayrı oylamaya, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Şimdiki madde ise toplam 7 maddede değişiklik düzenlediği hâlde, tek bir madde gibi işlem görüyor.
Biraz önce Sayın Başkan, oturuma ara verdi. Kendisinin odasında durumu değerlendirdik. Danışma Kuruluna Adalet ve Kalkınma Partisinin sunmuş olduğu öneride biraz önceki 33?üncü madde ayrı ayrı maddeler itibarıyla görüşülecek şeklinde sunulduğu hâlde, bu madde tek bir madde olarak sunulmuştur. O anlaşıldı. Genel Kurul ona göre karar vermiş. Genel Kurul iradesinin, bir yerde, eksik bilgiyle teşekkül etmesi söz konusu olmuştur. Tabii ki, Sayın Başkanın burada, o Genel Kurul kararı karşısında yapacağı bir şey olmadığı anlaşılıyor, bu ortaya çıkıyor.
Ancak, ben İktidar Partisine bu konularda biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum, Genel Kurul görüşmelerine, Danışma Kuruluna bu önerileri çok daha sağlıklı bir şekilde getirmesi gerektiğini söylüyorum, bunu öneriyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.