Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin Geçici 1 inci maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

16 Haziran 2010 Çarşamba
?
SEKİZİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 22.00
BAŞKAN : Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Gülşen ORHAN (Van)
----0----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118?inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.
509 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
?
BAŞKAN ? Madde üzerinde yedi adet önerge vardır.
?
Önergeleri okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 509 Sıra Sayılı, 5393  sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin geçici 1 inci maddesinin Kanun Teklifi metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
 Yaşar Ağyüz                                 M. Rıza Yalçınkaya                               Ali Rıza Öztürk
    Gaziantep                                             Bartın                                                Mersin
 Tayfur Süner                               Ferit Mevlüt Aslanoğlu                            Abdulaziz Yazar
       Antalya                                             Malatya                                               Hatay
                Akif Hamzaçebi                                    Yaşar Tüzün
                      Trabzon                                              Bilecik
?
BAŞKAN ? Önerge üzerinde söz isteyen Kamil Erdal
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Sipahi.
Önerge üzerinde söz isteyen Akif Hamzaçebi, Trabzon Milletvekili.
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının en önemli maddelerinden birisini görüşüyoruz. Geçici madde, ?kentsel dönüşüm? adı altında bu tasarıyla yapılmış olan düzenlemelerin mahkemelerde hâlen görülmekte olan davalara da uygulanacağını öngörmektedir. Bu düzenleme hukuk devletine aykırıdır.  Görülmekte olan davalarla ilgili olarak eğer bu davaların lehtarlarına bu tasarı herhangi bir hak getiriyor ise onların durumlarında bir iyileştirme yaratıyor ise tabii ki uygulanması gerekir. Bu, hukuk devletinin genel kuralıdır. Böyle bir düzenleme olmasa dahi bu haktan, getirilen yeni olanaklardan dava sahipleri, davacılar yararlanır ama davacıların aleyhine bir düzenleme yapıyorsanız bunu görülmekte olan davalara uygulamazsınız, bu, hukukun genel kuralıdır. Hukuk devleti kazanılmış haklara saygı demektir. Hukuk devleti vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Hukuk güvenliği, bütün vatandaşların yarın hangi kurallara tabi olacağını bugünden bilmesi demektir. Bugün bilinen kuralı yarın değiştirirseniz bu hukuk devletini ayaklar altına almaktadır.
Şimdi burada okunan önergeler ile bir ikinci adım daha atılmaktadır. İktidar partisine mensup milletvekillerinin imzaladığı, biraz önce okunan, Genel Kurulun bilgisine sunulan önergeyle bu hukuksuzluk bir adım daha ileri götürülmektedir. Eğer önerge kabul edilirse mahkemeleri sonuçlanmış, davaları sonuçlanmış, hüküm kesinleşmiş ise bu hüküm henüz uygulanmış değil ise -uygulanmayan birçok hüküm var Ankara?da Dikmen Vadisi Projesi?nde- bu hükme konu olan olaylar hakkında da bu yasa hükümleri uygulanacaktır. Bu, çok açık, net, Anayasa?ya aykırıdır. Anayasa?nın 138?inci maddesinin dördüncü fıkrası mahkeme kararlarına yasama ve yürütme organları ile idarenin uymak zorunda olduğunu belirtir. Yine bu organlar ile idare mahkeme kararlarının uygulanmasını hiçbir şekilde geciktiremez. Şimdi denilebilir ki, yasama organı yeni bir yasa yapıyor. Dolayısıyla, bu, herhangi bir şekilde yargıya müdahale değildir. Ancak Anayasa Mahkemesinin daha önce benzer konularda vermiş olduğu kararlar dikkatle incelenirse yasama organının bu konuda böyle bir tutum takınarak yasal düzenleme yapmış olmasını Anayasa Mahkemesi Anayasa?ya aykırı bulmuştur.
Şimdi, ben, bu önergenin, bırakın bu maddeni kabul edilmesini bu önergeyle bir adım daha ileriye gidilerek hukuksuzluğun bu tasarının bünyesinde çok daha kuvvetli bir şekilde ifade edilmesini, önerge sahipleri açısından yasama sürecine Anayasa yönünden bir müdahale olarak görüyorum, Anayasa?ya aykırı bir müdahale olarak görüyorum.
Sanıyorum ki, önerge sahibi arkadaşlar bunu kendileri hazırlamadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi patentli bir önergeyi konuşuyoruz. Bakın, bu teklif de hükûmet tasarısı olarak gelmemiştir, kanun teklifi olarak gelmiştir çünkü problemli konuları, Anayasa?ya aykırı konuları düzenlemektedir. Hükûmet böyle bir konuyu Bakanlar Kurulu olarak imza altına almaktan çekinmiştir, bunu milletvekillerine bırakmıştır. Şimdi söz alabilir arkadaşlar, diyecektir ki: ?Efendim, İç Tüzük milletvekillerine kanun teklif etme hakkı veriyor, biz de bu hakkımızı kullanıyoruz.? Bununla ilgisi yoktur. Bu tasarı bitecek, bundan sonra kamulaştırma kanununu göreceğiz. Onun da Ankara Büyükşehir Belediyesi Patentli bir kanun tasarısı olduğunu, burada o tasarıyı görüşürken sizlerin dikkatine sunacağız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlerden ricam şudur: Gelin, ara verelim, bu hukuksuz önergeyi oylamayalım, bu hukuksuzluğu buraya taşımayalım. Kentsel dönüşüm adı altında yapılan düzenlemeler esasen şehirciliğin, belediyeciliğin temel bir kavramına çok daha farklı işlevler yüklenmesinden başka bir şey değildir. Kentsel dönüşüm belediyeciliğin gerekli bir kavramıdır, gerekli bir müessesesidir. Kentsel dönüşüm nedir? Kentin sanayi bölgesine konut fonksiyonunu vermektir, kentin konut bölgesine ticaret fonksiyonunu vermektir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi, lütfen tamamlayınız. Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Kentin ticaret bölgesine konut fonksiyonu vermektir. Yani bir amaçtan başka bir amaca dönüşüm vardır. Kentsel yenileme nedir? Kentin eskiyen bölgelerinin restorasyonu, yenilenmesi, modern yaşamın gereklerine uygun hâle getirilmesidir.
Şimdi, bu kentsel dönüşüm, bunların ötesinde başka bir anlama sahip. Kentin içindeki boş hazine arazileri, kamu arazileri büyükşehir belediyesinin tasallut edeceği araziler olarak planlanmaktadır. Bu tasarı budur. Bakın, tasarının çok vahim bir düzenlemesidir o. Gel kentsel yenileme yap, gel kentsel dönüşüm yap. Bütün bunları 80?li yılların sonunda, 90?lı yılların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir yasa olmadan Ankara?da yaptı, Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği Vadisi Projeleri. Gelin yasasız yapalım demiyorum ama bir yasa yaparken de hukuku bu kadar ayaklar altına almayalım.
Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, tutumunuz hakkında 63?üncü maddeye göre aleyhte söz istiyorum efendim.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Vural.
BAŞKAN ? Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, biraz önce yaptığım konuşmada da ifade ettiğim üzere?
BAŞKAN ? Lütfen yerinizden Sayın Hamzaçebi.
 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Anayasa?nın 138?inci maddesinin dördüncü fıkrası gayet açıktır: ?Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarının uygulanmasını hiçbir surete geciktiremez.? Yasama organının mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu tam da bu olayımıza uygun bir hükümdür. Bu önerge Anayasa?ya aykırı bir önergedir, mahkeme kararlarının yerine getirilmesini engellemektedir. Sizin Meclis Başkan Vekili olarak, Anayasa?ya aykırı bu önergeyi işleme koymamanız gerekir efendim. Eğer devam edeceksiniz tutumunuz hakkında söz isteyeceğim Sayın Başkan.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.
                                                                     Kapanma Saati: 22.50

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.