Maden Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının Geçici 16. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

9 Haziran 2010 Çarşamba

?
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.23
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)
-----0----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114?üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
?
 5. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Siirt Milletvekili Afif     Demirkıran ve Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur?un; Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk?ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları ( 1/821, 2/670, 2/572) (S. Sayısı: 503)----- (x)
BAŞKAN ? Komisyon? Sayın Komisyon, buyurun efendim.
Hükûmet? Yerinde.
Komisyon raporu 503 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
?
DOKUZUNCU OTURUM
Açılma Saati: 03.16
BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
-----0----
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114?üncü Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.
17?nci madde üzerinde Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşlarının önergesinde karar yeter sayısı bulunamamıştı.
?
BAŞKAN ? Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge kabul edilmemiştir.
Geçici madde 14?ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Geçici madde 15 üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:
?
BAŞKAN ? Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Geçici madde 16 üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyorum.
Arkadaşlar, lütfen oturalım şöyle bir, şu işleri yapalım. İstirham ediyorum. Lütfen.
İki önerge aynı mahiyette olduğundan birini okutup diğerinin imza sahiplerini okutacağım.
Buyurun efendim.
                                      T. B. M. M  Başkanlığı?na
Görüşülmekte olan 503 sıra sayılı yasa tasarısının Geçici 16. maddesinin sonundaki ?1 yıl içinde? ifadesinin ?6 ay içinde? olarak değiştirilmesini arz ederiz.
M. Akif Hamzaçebi                          Ferit Mevlüt Aslanoğlu                             Selçuk Ayhan
Trabzon                                             Malatya                                               İzmir
                   Vahap Seçer                                   Mehmet Ali Susam
                       Mersin                                                İzmir
Diğer önerge:
?
BAŞKAN ? Komisyon önergeye katılıyor mu?
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Katılmıyoruz.
BAŞKAN ? Hükûmet?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) ? Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Sayın Hamzaçebi siz mi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Evet.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabahın bu saatinde huzurunuza çıkıp vaktinizi aldığım için üzgünüm.
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) ? Gecenin?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Sabahın, artık geceyi geçtik sabaha doğru geliyoruz.
Değerli arkadaşlar, ben, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin yasa yapma anlayışı konusundaki gözlemimi sizlerin bilgisine, dikkatine sunmak istiyorum. Sabaha kadar çalışmak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu için sorun değildir.
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) ? Kaç kişi varsınız? Kaç kişi varsınız?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Bizim için hiç sorun değildir.
YILMAZ TANKUT (Adana) ? Siz kendinize bakın.
RECEP TANER (Aydın) ? Önce ardına bak.
BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri? Lütfen arkadaşlar dinleyelim. Sabahın bu vaktinde lütfen sakin olalım.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? İzin verirseniz konuşmama devam edeyim arkadaşlar.
Ben yirmi dört saat, otuz altı saat çalışmaya alışkın bir insanımdır çok uzun yıllardır. Ancak, bakın, bugün ayın 10?u, 10 Haziran 2010. Bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine ne zaman sevk edilmiş Başbakanlıktan? 3 Mart 2010?da. Peki, hangi nedenle sevk ediliyor bu tasarı? Anayasa Mahkemesinin 15 Ocak 2009 tarihinde vermiş olduğu bir iptal kararı üzerine. Bu iptal kararı ne zaman Resmî Gazetede yayımlanmış? 11 Haziran 2009 tarihinde. 11 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış bir iptal kararı var, bu iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüş, yani 11 Haziran 2010 tarihinde, yani yarın bu iptal kararı yürürlüğe girecek. Bu aceleyi anlıyorum ama lütfen geri dönüp Sayın Bakana, Hükûmete bir soru soralım, diyelim ki 11 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete?de yayınlanmış bir iptal kararından sonra bir yıl neden beklediniz? Hükûmetin görevi değil midir bu yasayı zamanında hazırlayıp Parlamentoya getirmek?
Bakın, şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir vergi tasarısı var elli bir maddelik. Yakinen takip ediyorum, hepsini izliyorum. Uygun bir kanun, mükemmel bir kanun olması için de çalışıyorum, bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz. O tasarı da bir Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine hazırlanmıştır. Sürenin bitimine doğru Hükûmetten Meclise gelmiştir. Muhtemelen bu ayın sonlarına doğru yine böyle sabaha kadar sürecek mesailerle biz bunu yasalaştırmaya çalışacağız. Şimdi yürütmenin kontrolünde, Hükûmetin kontrolünde; Sayın Bakanların, Hükûmetin yetersizliklerini gidermeye odaklanmış bir Parlamento Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor; tablo budur. Lütfen dönüp Sayın Bakanlara soralım. Sayın Bakanın konuşmalarını, açıklamalarını izliyorum. Sayın Bakan rakamlar veriyor, ihracat rakamları verdi, yakinen takip ettim. Sayın Bakanın vermiş olduğu ihracat rakamları kendisinin imzasını taşıyan şu 2010 yılı programındaki rakamlarla uyum içerisinde değil. Sayın Bakan rakamlarına hâkim değil. Sayın Bakana Kayseri?yle ilgili arkadaşlarımız sorular soruyor. Süresinin bitimine kadar zamanı kullanarak sorunun esasına gelmiyor, bir başka şey söylüyor.
Değerli arkadaşlar, sabaha kadar çalışalım, yarın akşama kadar ara vermeden de çalışabiliriz. Buna ben kişisel olarak alışkın bir insanım, otuz altı saat, kırk sekiz saat çalışabilirim, hepimiz çalışabiliriz, hepimiz çalışalım arkadaşlar ama geri dönüp Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza da bir yıl Anayasa Mahkemesi kararı üzerine ne yaptınız diye soralım. Verilen önergeler, düzeltme önergeleri, iktidar partisinin önergeleri Türkçe yanlışlarıyla dolu. Bunları düzeltmek için zamanım olmadı, Türkçe yanlışlarıyla dolu. Lütfen, Sayın Grup Başkan Vekillerinden rica ediyorum, Sayın Bakanın kontrolünde bir yasama faaliyetine izin vermeyelim. Bu yasayı çıkaralım, bu yasaya esas olarak destek veren bir anlayışla burada oturuyoruz, bu yasayı destekliyoruz; katılmadığımız maddeleri var, eksik maddeleri var ama ana prensip olarak destekliyoruz. Tabii, zeytincilikle ilgili, kara avcılığıyla ilgili birtakım yanlış düzenlemelerin çıkacağını düşünüyoruz. O konuda önergelerimiz var, sanıyorum iktidar partisi de aynı noktaya gelmiş durumda. Devam edelim, sabaha kadar devam edelim ama kendi irademizle devam edelim.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakanın, Hükûmetin eksikliklerini telafi etmeye yönelik, onların yanlışlıklarını savunmaya yönelik, ona destek vermeye yönelik bir yasama faaliyeti bizi yüceltmeyecektir diye düşünüyorum.
Sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN ? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.