CHP Sayıştay?ın hazırladığı ama TBMM Başkanlığı?na sunmadığı 132 denetim raporunun izini sürüyor

Grup Başkanvekili Hamzaçebi, TBMM?nin ?Bütçe Hakkı?na sahip çıkarak, Sayıştay Başkanlığınca TBMM Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış olan 132 Denetim Raporunun, TBMM Başkanlığına intikalini sağlamasını istedi.

TBMM Başkanlığı?na yazılı olarak başvuran CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi?nin konuyla ilgili istemi ve gerekçesi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

20.12.2012 tarihli ve 6364 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ile 20.12.2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM?nde Sayıştay Raporları olmadan görüşülerek kabul edilmiş olduğundan 2011 yılı Bütçe işlemlerinin hesabı ?Bütçe Hakkı?na uygun olarak yasaların öngördüğü şekilde TBMM?ne verilmemiştir. Bu uygulamanın arkasında ise, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun, 04.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 45 nci maddesiyle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 35 nci maddesine eklenen (2) numaralı fıkradaki hükümleri gerekçe göstererek, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi işlemlerine ilişkin olarak TBMM Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış olan denetim raporlarının TBMM Başkanlığına gönderilmemesine ilişkin kararı yer almıştı.

Ancak Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun söz konusu denetim raporlarının TBMM Başkanlığına gönderilmemesine gerekçe yaptığı 6085 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan hükümler Anayasa Mahkemesi?nin 27.12.2012 günlü ve E. 2012/102, K. 2012/207 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi?nin bu kararıyla birlikte anılan raporların TBMM?ne gönderilmesi sürecinin yeniden ele alınması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla birlikte sözü edilen denetim raporlarının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Bu aşamada 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı?nın yasalaşarak yürürlüğe girmiş olmaları hususu da raporların TBMM?ne gönderilmemesinin gerekçesi olamaz. Zira 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan 132 adet denetim raporunu TBMM Başkanlığına sunmak Anayasa Mahkemesi kararından sonra 6085 sayılı Kanuna göre Sayıştay Başkanlığı?nın görevi ve sorumluluğudur. Anılan raporlar hakkında bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının yasalaşmış olması nedeniyle nasıl bir işlem yapılacağına,  hangi yolların izleneceğine karar vermek TBMM?nin ?Bütçe Hakkı?ndan kaynaklanan Anayasal yetkisidir. Sayıştay bu konuda TBMM?nin yerine geçerek bir değerlendirme yapamaz. Sayıştay?a düşen görev Anayasa Mahkemesi kararına uygun hareket ederek raporları TBMM?ye göndermektir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, TBMM?nin ?Bütçe Hakkı?na sahip çıkarak Sayıştay Başkanlığınca 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış olan 132 adet Denetim Raporunun, TBMM Başkanlığına intikalinin sağlanması için gereğini arz ederim.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.